Materiał informacyjny

20 lat w Unii Europejskiej

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna. Fot. gov.pl Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna. Fot. gov.pl
Materiał informacyjny

20 lat temu zdecydowaliśmy, że chcemy należeć do wspólnoty Europejek i Europejczyków, których łączy nie więź gospodarcza, wspólne wartości, jak troska o środowisko i los naszej planety.

Od 2004 roku Polska otrzymała znaczące wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej na projekty związane z sektorem energetycznym i ochroną środowiska. Łącznie ponad 4 tysiące różnorodnych projektów zostało zrealizowanych, co zaowocowało inwestycjami o wartości blisko 16 mld euro. Sektor energetyczny otrzymał ponad 4,6 mld euro, wspierając 1,8 tysiąca projektów, natomiast sektor środowiska skorzystał z ponad 11,3 mld euro na ponad 2,2 tysiące inwestycji.

Dzięki tym środkom zrealizowano szereg projektów mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju, ochronę środowiska oraz adaptację na skutki zmian klimatu.

Zarówno dziś, jak i w kolejnych latach, działania podejmowane dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich mają istotny wpływ na zachowanie zagrożonych gatunków i siedlisk.

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych wdrożyło w tym celu 75 projektów. Przyczyniły się one m.in. do poprawy stanu cennych i chronionych siedlisk leśnych, nadmorskich, mokradłowych, kserotermicznych oraz wybranych gatunków roślin, w tym endemicznych i reliktowych. Wsparły ochronę m.in. żubra, rysia, foki szarej, żółwia błotnego, podkowca małego, mopka, susła perełkowanego, bociana czarnego, sokoła wędrownego i wielu innych gatunków zwierząt. Dzięki nim powstały także obiekty turystyczne (tj. kładki, wieże widokowe, miejsca odpoczynku), których zadaniem było zmniejszenie antropopresji (wpływu człowieka) na przyrodę, poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego i utrzymanie go w bezpiecznej odległości od najcenniejszych siedlisk i gatunków.

Wsparcie projektów z sektora środowisko w ciągu ostatnich 20 lat to niezwykle cenny wkład zarówno w ochronę środowiska wokół nas, jak i element zwiększania odporności Polski na zmieniające się warunki klimatyczne. Są realizowane na terenie całego kraju, a korzyści dotyczą każdego z nas.

Setki takich projektów wdrożył Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wśród nich ważne okazało się wsparcie gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami, projekty edukacyjne, otaczające opieką przyrodę, czy te wpływające na poprawę jakości środowiska miejskiego. Działania te przyczyniły się do ogromnych zmian w Polsce polepszających jakość i poziom życia, ale także środowiska. Zrealizowane lub będące już na ukończeniu przedsięwzięcia umożliwiły m.in.:

Ponad 1 mld zł z UE na kompleksową likwidację niskiej emisji na terenie województwa śląskiego

W województwie śląskim, jako jednym z najbardziej dotkniętych problemem smogu w Polsce, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał 1,04 mld zł beneficjentom realizującym projekty w celu zwiększenia efektywności energetycznej oraz ochrony powietrza. Projekty obejmowały głęboką, kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych, budowę i przebudowę sieci dystrybucji ciepła i/lub chłodu do istniejących odbiorców głównie na cele komunalno-bytowe oraz wykorzystywanie wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej poprzez budowę sieci dystrybucji ciepła i/lub chłodu głównie na cele komunalno-bytowe.

Szacujemy, że głęboka termomodernizacja spowoduje polepszenie klasy zużycia energii w 15,3 tys. gospodarstwach domowych zlokalizowanych w 739 budynkach.

Nastąpi spadek emisji gazów cieplarnianych o 300 475,56 tony równoważnika CO₂ a przypadku energii końcowej 867 176,61 GJ/rok.

Długość wybudowanej lub zmodernizowanej sieci ciepłowniczej w ramach tych projektów to ponad 142 km - czyli prawie jak odległość z Katowic do Piotrkowa Trybunalskiego.

9 mld zł wsparcia z UE na inwestycje w bezpieczeństwo energetyczne Polski wdrożone przez Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy

Dzięki wdrożeniu funduszy UE, Polska sukcesywnie rozwija infrastrukturę elektroenergetyczną i gazową, co już przynosi konkretne efekty[8]. W obecnej sytuacji geopolitycznej jest to szczególnie ważne w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz stabilności i ciągłości dostaw energii elektrycznej i gazu ziemnego w Polsce.

Dzięki funduszom UE wdrożonym przez Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy, od 2007 r. zwiększyliśmy pojemności magazynowe gazu ziemnego o 1/3 w skali kraju, a dzięki budowie i rozbudowie terminalu LNG w Świnoujściu zapewniliśmy możliwość importu gazu z jakiegokolwiek miejsca na ziemi, co w ogromny sposób zwiększyło bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Zbudowaliśmy także tysiące kilometrów nowych sieci gazowych i elektroenergetycznych oraz prawie 60 stacji elektroenergetycznych (zbudowane lub zmodernizowane), bez których cały system przesyłu energii elektrycznej nie mógłby funkcjonować. Modernizujemy nasz system elektroenergetyczny, aby zwiększać możliwości przyłączenia nowych źródeł odnawialnych.

8 tys. km sieci elektroenergetycznych, co stanowi 11% ogółu w Polsce (blisko 16 tys. km), oraz 48 km dystrybucyjnych, 4 podziemne magazyny gazu ziemnego zwiększające pojemność o 1 mld m3, co stanowi 1/3 ogólnej pojemności w kraju.
Ponadto, 2,1 tys. km gazociągów przesyłowych (ok. 1/6 ogółu) i ponad 2,3 tys. km gazociągów dystrybucyjnych gazu ziemnego (jest to tyle samo ile wynosi odległość z Warszawy do Madrytu).
Terminal LNG w Świnoujściu umożliwi sprowadzenie 7,5 mld m3 gazu rocznie, co pokryje ponad 1/3 krajowego zapotrzebowania, przewyższając zużycie wszystkich polskich gospodarstw domowych.

Materiał informacyjny

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.