25 odpowiedzi na 25 pytań, które zadają górnicy z PGG

Czytaj dalej
Sławomir Cichy

25 odpowiedzi na 25 pytań, które zadają górnicy z PGG

Sławomir Cichy

Dla pracowników kopalń od informacji o sukcesie związanym z powołaniem nowej spółki górniczej, nie mniej ważna jest wiedza o tym, co dalej z pracą, osłonami socjalnymi i wypłatami. Pytamy i odpowiadamy.

Powstanie Polskiej Grupy Górniczej stało się faktem. Oficjalnie 1 maja 2016 r. przejęła również zobowiązania Kompanii Węglowej wobec jej pracowników.

Rada nadzorcza spółki, po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami na stanowiska w zarządzie, które odbyły się 28 kwietnia, zdecydowała, że to Tomasz Rogala pokieruje Polską Grupą Górniczą. Zresztą Rogala od ponad dwóch miesięcy kierował już Kompanią Węglową.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego w składzie zarządu znaleźli się również: Piotr Bojarski - wiceprezes ds. produkcji, Adam Hochuł - wiceprezes ds. sprzedaży, Jerzy Janczewski - wiceprezes ds. pracowniczych oraz Andrzej Paniczek - wiceprezes ds. finansowych.

Zarząd PGG w nowym składzie rozpoczął działalność wraz z powołaniem spółki, a więc 1 maja.

Oto Polska Grupa Górnicza
Dzisiaj wszystko jest już jasne: akcje Polskiej Grupy Górniczej opiewają na kwotę 2 mld 417 mln zł, z czego 1,8 mld zł - wniesione przez trzy spółki energetyczne (po 500 mln zł) oraz fundusz FIPP FIZAN (300 mln zł) - będzie wkładem gotówkowym wpłaconym w ratach, a 617 mln zł - konwersją wierzytelności Węglokoksu i TF Silesia.

Spółka przejęła od Kompanii Węglowej 11 kopalń, 4 zakłady oraz centralę. Nie przejęła natomiast np. spółek zależnych Kompanii i należącego do niej Zakładu Zagospodarowania Mienia.

Obszar górniczy kopalń PGG to 465 km kw. w blisko 40 gminach, a tzw. operatywne, czyli możliwe do potencjalnego udostępnienia i wydobycia, zasoby węgla szacowane są na 1 mld 313,6 mln ton.

Mieszkanie za czytanie

Średnia żywotność kopalń to 35 lat - aby ją wydłużyć, potrzebne są inwestycje w nowe złoża. W kopalniach PGG pracują średnio 34 ściany wydobywcze, a średnia głębokość eksploatacji to prawie 730 m, jednak najgłębiej położone pokłady znajdują się na poziomie ponad 1100 m pod ziemią. Kopalnie korzystają z 62 szybów. Pod ziemią pracuje 24,8 tys. górników.

Jednak dla górników, od informacji o sukcesie związanym z powołaniem nowego organizmu gospodarczego nie mniej ważna jest wiedza o tym, co dalej z pracą, osłonami socjalnymi i wypłatami.

Dobrowolne odejścia
Zapotrzebowanie na węgiel spada, przy jednoczesnym postępie technologicznym okazuje się, że do jego wydobycia potrzeba coraz mniej górników. Spadek wydobycia na przestrzeni ostatnich 25 lat wyraźnie widać na wykresie obok. Ten trend będzie - niestety - trwał nadal, a to oznacza, że PGG musi ograniczyć zatrudnienie, jeśli chce przetrwać na rynku. Jednak z porozumień zawartych ze stroną społeczną jasno wynika, że zwolnień nie będzie. Redukcję zatrudnienia PGG chce osiągnąć dzięki dobrowolnym odejściom z branży i osłonom socjalnym dla podejmujących taką decyzję. Co podkreślają wszyscy, odejścia ludzi odbywać się będą wyłącznie na wniosek pracownika, a więc górnicy z PGG mają zagwarantowaną pewność zatrudnienia.

Zawarte ze związkowcami porozumienie przewiduje, że w najbliższym czasie z firmy dobrowolnie może odejść ok. 4 tys. osób. Z pracy ma odejść także ok. 600 osób z uprawnieniami emerytalnymi. Tym samym liczba pracowników spółki zmniejszy się do ok. 28 tys.

To o tym mówi się w domach przy stole. To jest temat podczas spotkań górników po szychcie.

Bezpieczeństwo socjalne
Górnictwo przyzwyczaiło pracowników branży do szerokich uprawnień socjalnych, w tym pomocy w finansowaniu potrzeb dzieci. Dofinansowanie wakacji, wczasy pod gruszą, ołówkowe. Zmiana szyldu z Kompanii Węglowej na Polską Grupę Górniczą praktycznie niczego w tej kwestii nie zmienia.

Nic nie wskazuje na to, by PGG zaniechała także zwyczaju nagradzania górników bonami świątecznymi. Ich wysokość to zupełnie inny temat. Tak jak zostają pożyczki z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej. Jak twierdzi firma, szczegóły dotyczące tej sfery każdy górnik może uzyskać w swojej kopalni.

Poniżej prezentujemy odpowiedzi, przygotowane przez Polską Grupę Górniczą, na 25 najczęściej zadawanych przez górników pytań.

1 Ilu pracowników od 1 maja 2016 r. przeszło z Kompanii Węglowej do Polskiej Grupy Górniczej?
Do PGG przeniesionych zostało ok. 32,4 tys. pracowników.

2 Czy warunki zatrudnienia i płacy zmieniły się w chwili przejęcia majątku Kompanii przez PGG?
W chwili przejęcia majątku Kompanii przez PGG nie zmieniły się warunki zatrudnienia i płacy.

3 Czy dostanę nową umowę o pracę podpisaną z nowym pracodawcą czy stara umowa jest wciąż wiążąca?
Pracownicy po przejściu do PGG nie będą podpisywali nowych umów o pracę.

4 Czy zmieniają się w PGG warunki naliczania wynagrodzeń a jeśli tak, to w jaki sposób?
Warunki naliczania wynagrodzeń nie ulegną zmianie, to oznacza, że górnicy na przejściu do PGG nie stracą.

5 Ile będzie wynosiła moja miesięczna pensja podstawowa w nowej firmie? Czy będą zmiany?
Pensja podstawowa, tak jak dotychczas, nie ulegnie zmianie i będzie zależna od warunków zawartych w umowie o pracę.

6 Nie wykorzystałem całego urlopu wypoczynkowego. Czy będę mógł go wykorzystać w nowej firmie?
Urlop wypoczynkowy w wymiarze przynależnym pracownikowi będzie do wykorzystania w nowej firmie.

7 Jak będzie naliczany nowy urlop wypoczynkowy? Czy aby nie tak, że liczy się czas pracy u nowego pracodawcy?
Pracownicy, którzy przejdą do PGG będą posiadali uprawnienie do urlopu wypoczynkowego na zasadach kontynuacji zatrudnienia tj. tak jak by nie zmieniali zakładu pracy.

8 Czy przechodząc do nowej firmy mój staż pracy będzie liczony od początku czy będzie to kontynuacja zatrudnienia?
Nie, staż pracy nie będzie liczony od początku, będzie liczony na zasadzie kontynuacji zatrudnienia.

9 W porozumieniu z 19 kwietnia 2016 roku zapisano, że od 3,8 do 4 tys. osób skorzysta z urlopów górniczych (urlopów dla pracowników przeróbki mechanicznej) lub odpraw pieniężnych. Na jakiej zasadzie będą typowani pracownicy do objęcia tym programem dobrowolnych odjeść?
Zgodnie z przyjętymi założeniami skorzystanie przez pracowników z pakietu osłonowego będzie oparte na zasadach pełnej dobrowolności i wyłącznie na wniosek pracownika.

10 Kto będzie mógł skorzystać z urlopu górniczego i ile wówczas będzie wynosiło moje wynagrodzenie?
Z urlopów górniczych będą mogli skorzystać pracownicy zatrudnieni pod ziemią, którym do nabycia uprawnień emerytalnych brakuje nie więcej niż 4 lata.
Wysokość wynagrodzenia zgodnie z zapisami ustawy wynosi 75 proc. wynagrodzenia, do którego doliczają się także: 1/12 nagrody z okazji „Dnia Górnika”, 1/12 nagrody rocznej oraz 1/60 nagrody jubileuszowej.

11 Kto będzie mógł skorzystać z odprawy pieniężnej? W jakiej wysokości one będą?
Z odprawy pieniężnej będą mogli skorzystać wszyscy pracownicy zatrudnieni na powierzchni, którzy wyrażą taką wolę. Wysokość odprawy pieniężnej, zgodnie z zapisami ustawy, jest uzależniona od średniego wynagrodzenia uzyskanego w pierwszym półroczu poprzedzającym rozwiązanie stosunku pracy w zakładzie zatrudniającego pracownika w dniu przejścia do Spółki Restrukturyzacji Kopalń.

12 Co jeśli nie będę chciał skorzystać z tych uprawnień, nie zdecyduję się na dobrowolne odejście mimo, że część kopalni, w której pracowałem dotychczas, zostanie przekazana do Spółki Restrukturyzacji Kopalń? Czy będę mógł kontynuować pracę?
Skorzystanie z pakietu osłonowego jest uzależnione od woli pracownika i świadczenie przyznaje się na jego wniosek. Dalsze zatrudnienie pracownika jest uzależnione od możliwości wystąpienia zapotrzebowania z innych zakładów Spółki i zaproponowania mu nowego stanowiska pracy.

13 Nabywam praw do emerytury od 2017 roku. Czy moje świadczenie będzie liczone od średniego miesięcznego wynagrodzenia, pomniejszonego o czternastkę?
Osoba korzystająca z urlopu górniczego otrzymuje 75 proc. miesięcznego wynagrodzenia obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy wraz z dodatkami określonymi w ustawie.

14 Mam pożyczkę w Pracowniczej Kasie Zapomogowo - Pożyczkowej. Czy zmienią się warunki jej spłaty?
Rozliczenie zadłużenia w stosunku do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej jest w gestii zawarcia porozumienia z tą kasą w zakresie zasad jego spłaty.

15 Chciałby wziąć pożyczkę pracowniczą. Czy będzie taka możliwość, czy zmienią się warunki jej przyznawania?
Zasady pożyczek pracowniczych z PKZP są ustalane autonomicznie przez kasy w poszczególnych Jednostkach.

16 Czy w tym roku będą realizowane dofinansowania do wyjazdów wakacyjnych dzieci? Na jakich warunkach?
Dofinansowanie do wyjazdów wakacyjnych jest określone w Regulaminach Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych w poszczególnych Jednostkach, tam trzeba zgłosić się i pytać o szczegóły warunków na jakich dofinansowany będzie wyjazd.

17 Czy w tym roku otrzymam „wczasy pod gruszą”? (Jeśli tak - ile będzie wynosić zwrot?)
Dofinansowanie do wyjazdów wakacyjnych jest określone w Regulaminach Zakładowych Funduszy Świadczeń Socjalnych w poszczególnych Jednostkach.

18 Jak będzie przebiegał proces łączenia kopalń przewidziany w porozumieniu zawartym ze Związkami Zawodowymi?
Proces łączenia kopalń jest obecnie w fazie przygotowań organizacyjnych. O szczegółach załoga zostanie poinformowana w późniejszym terminie.

19 Motywacyjny system wynagradzania będzie negocjowany ze stroną społeczną, ale proszę powiedzieć na czym mógłby polegać?
Strony Porozumienia z dnia 19 kwietnia 2016 r. zobowiązały się do negocjowania nowego zakładowego układu zbiorowego pracy dla pracowników PGG. Jedną z zasadniczych części układu będą przepisy regulujące wynagrodzenia pracownicze, a w szczególności motywacyjny system wynagradzania pozwalający na jak najlepsze powiązanie wysokości osiąganego przez pracownika wynagrodzenia z jego zaangażowaniem i uzyskiwanymi efektami pracy. Wypracowanie szczegółowych rozwiązań realizujących ten cel, będzie przedmiotem uzgodnień stron negocjujących układ zbiorowy.

20 Czy jest plan, aby kopalnia Sośnica została przekazana do SRK wraz z pracownikami?
W tej chwili nie ma takiego planu.

21 W piśmie skierowanym do ZZ z 30 marca jest mowa, że do PGG wejdzie również Ruch Wirek, natomiast w dokumencie z 19 kwietnia, o kopalni nie ma ani słowa. Czy Ruch Wirek zostanie przekazany do SRK?
KWK Halemba-Wirek przechodzi do PGG.

22 Kiedy otrzymam zaległą ratę czternastki za 2015 rok?
Zgodnie z przyjętymi ustaleniami zaległa czternastka ma zostać wypłacona do końca czerwca 2016 roku.

23 Czy w przypadku, gdy zespół ds. monitorowania przebiegu restrukturyzacji wyda pozytywną opinię dotyczącą realizacji biznesplanu, jest szansa na wypłatę całej lub części czternastki za 2017 rok?
Pozytywna opinia Zespołu, wynikająca z oceny realizacji Porozumienia z dnia 19 kwietnia 2016 r. oraz Biznesplanu, będzie stanowiła podstawę do podjęcia przez Strony Porozumienia decyzji o częściowym lub całkowitym przewróceniu 14-tej pensji za 2017 r.

24 Zespół będzie przedstawiał swój raport co kwartał. Kiedy będzie można spodziewać się decyzji ws. czternastki za 2017 rok: we wrześniu 2017 roku czy pod koniec grudnia?
Termin, w którym zostanie podjęta decyzja dotycząca 14-tej pensji za 2017 r., leży w gestii Stron Porozumienia.

25 Czy cała czternastka lub jej część (za 2017 rok) mogłaby zostać wypłacona w lutym 2018 roku?
W razie podjęcia decyzji o przywróceniu całości lub części nagrody za 2017 r., jej wypłata może nastąpić w lutym 2018 r.

Sławomir Cichy

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.