Czy trzeba przyłączyć się do kanalizacji?

Czytaj dalej
Fot. 123rf
oprac. Katarzyna Borek

Czy trzeba przyłączyć się do kanalizacji?

oprac. Katarzyna Borek

Kiedy gmina może nakazać właścicielowi nieruchomości przyłączenie do sieci kanalizacyjnej?

Załóżmy, że masz szambo. Gmina wybudowała nową sieć kanalizacyjną i każe ci do niej się przyłączyć, co sporo kosztuje. Czy gmina może wydać nakaz przyłączenia do sieci kanalizacyjnej? Zagadnienie wyjaśnia Robert Tomaszewski ze spółki Saveinvest, która zajmuje się nieruchomościami.

Zacznijmy od przepisów

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakazuje właścicielom nieruchomości utrzymanie czystości i porządku między innymi poprzez: istniejącej sieci kanalizacyjnej, – wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, które spełniają wymagania określone w odrębnych przepisach.

Co to oznacza

To, że gmina może decyzją administracyjną zobowiązać właściciela do podłączenia nieruchomości do kanalizacji – gdy nie są spełnione warunki wymienione przez ustawodawcę.

Gdy masz szambo, musisz się podłączyć

Załóżmy, że istnieje gminna sieć kanalizacyjna, właściciel ma możliwość przyłączenia do niej nieruchomości, ale nie zrobił tego i nie ma odpowiedniej przydomowej oczyszczali ścieków. Organ administracji publicznej może wydać decyzję nakazującą podłączenie.

Ważne! Zwolnienie z obowiązku podłączenia do kanalizacji jest możliwe jedynie w przypadku posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków.

Decyzja nakazującą podłączenie wydana będzie w przypadku niespełnienia wszystkich wymaganych warunków – po dokładnym zbadaniu ich faktycznego zaistnienia. Oznacza to, że na organie spoczywać będzie obowiązek odpowiedniej argumentacji nakazu w uzasadnieniu decyzji, wyjaśnia Tomaszewski.

Ale uwaga!

Gdy przyłączenie do sieci kanalizacyjnej wiąże się z koniecznością jej rozbudowy, gmina nie może nałożyć na właściciela takiego nakazu. Stanowisko to potwierdzone jest wieloma orzecznictwami sądowymi. Warto wspomnieć choćby wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 8 stycznia 2016 r. (sygnatura akt: II SA/Gl 750/15). W tej sprawie nie ustalono miejsca, w którym właściciele mieliby połączyć nieruchomość z siecią. Organ nie zajął się też tym, czy wystarczające jest wykonanie przez nich przyłącza.

Określenie przyłącza kanalizacyjnego definiuje ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i o zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zgodnie z nią jest to odcinek przewodu, który łączy wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku (gdy jej nie ma – od granicy nieruchomości gruntowej).
Można stwierdzić, że obowiązek podłączenia do gminnej sieci kanalizacyjnej może być nałożony przez gminę tylko wtedy, gdy spełnione będą warunki do podłączenia nieruchomości do sieci. I może dotyczyć tylko wykonania przyłącza do granicy z nieruchomością.

Gdy przyłączenie będzie się wiązało z koniecznością rozbudowy już istniejącej sieci, gmina nie może nałożyć nakazu na właścicieli – bo to jej zadaniem jest stworzenie warunków do podłączenia do sieci danej nieruchomości.

oprac. Katarzyna Borek

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.