Fundusz, który finansuje ochronę środowiska w woj. łódzkim

Nowoczesna siedziba Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Nowoczesna siedziba Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Po serii artykułów, opisujących różne aspekty bioróżnorodności województwa łódzkiego, dziś o działalności instytucji, która została powołana m.in. po to, żeby nasze naturalne środowisko zachowało się w jak najlepszym stanie.

Mowa o Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Fundusz finansuje działania, mające na celu ochronę szeroko pojętej przyrody.

Celem generalnym działalności Funduszu jest poprawa stanu środowiska i zrównoważone gospodarowanie jego zasobami. Cel ten Fundusz stara się osiągnąć poprzez stabilne, skuteczne i efektywne wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw służących środowisku.

Zadania finansowane przez Fundusz koncentrują się na: ochronie powietrza i zasobów wodnych, gospodarce odpadami i ochronie powierzchni ziemi, ochronie przyrody i krajobrazu, edukacji ekologicznej, a także badaniach naukowych i ekspertyzach dotyczących ochrony środowiska oraz monitoringu środowiska.

Zasady udzielania pomocy finansowej przez Fundusz

Dofinansowanie ze środków Funduszu może zostać przeznaczone tylko na koszty kwalifikowane, czyli takie które są niezbędne do osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego. Zostały one określone w „Katalogu kwalifikacji kosztów dla zadań dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Łodzi”.

WFOŚiGW w Łodzi udziela dofinansowania w formie:

Zasady udzielania pożyczek - pożyczki na zadania finansowane ze środków krajowych:

Pożyczki pomostowe na zadania współfinansowane ze środków zagranicznych, udzielane w celu zapewnienia ciągłości finansowania zadań współfinansowanych ze źródeł zagranicznych:

Pożyczki i dotacje na zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ze środków krajowych lub innych środków zagranicznych (warunkiem udzielenia dotacji jest zaciągnięcie pożyczki).

Pożyczki na krajowy wkład własny na zadania współfinansowane ze środków zagranicznych:

Warunki częściowego umorzenia pożyczki: m.in. terminowa realizacja zadania, osiągnięcie wskazanych w umowie efektów ekologicznych i rzeczowych, spłata kwoty pożyczki nie podlegającej umorzeniu wraz z należnymi odsetkami, wywiązywanie się pożyczkobiorcy z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska.

Umorzeniem można objąć kwotę pożyczki w wysokości do 15 proc. wypłaconej kwoty pożyczki.

Dodatkowo umorzeniem można objąć kwotę pożyczki w wysokości:

Zasady udzielania dotacji

Dotacje mogą być przeznaczane tylko na zadania wskazane literalnie w paragrafie 14 „Zasad udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Łodzi”

Dotacja oraz dofinansowanie dla Państwowych Jednostek Budżetowych (PJB) w wysokości do 99 proc. kosztu całkowitego może być przeznaczona na:

Możliwe jest także udzielenie dotacji oraz dofinansowanie dla PJB w wysokości do 90 proc. kosztu całkowitego na:

Z kolei dotacja oraz dofinansowanie dla PJB w wysokości do 60 proc. kosztu całkowitego może być udzielona na:


Dotacja oraz dofinansowanie dla PJB w wysokości do 40 proc. kosztu całkowitego m.in. na:

Od złożenia wnioskudo wypłaty dofinansowania

Przedstawiamy uproszczony schemat procesu rozpatrywania wniosku:

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI,
ul. Dubois 118, 93-465 Łódź
tel. 42 663 41 00,fax 42 663 41 01
[email protected]

www.zainwestujwekologie.pl

"Bioróżnorodność województwa łódzkiego naszym wspólnym skarbem, który należy chronić. Projekt edukacyjny obejmujący faunę i florę naszego regionu”.
Projekt został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


Koszt całkowity projektu 78.500 zł netto, kwota dotacji 68.000 zł netto.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.