GMINA KOLNO

Czytaj dalej
Materiał informacyjny

GMINA KOLNO

Materiał informacyjny

Powrót do serwisu "30 lat podlaskiego samorządu"

GMINA KOLNO

URZĄD GMINY KOLNO
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
tel.: 86 278 91 20 fax: 86 278 91 36
e-mail: [email protected]
www.gminakolno.pl

GMINA KOLNO

Gmina Kolno jako odrębna od Miasta Kolno jednostka samorządu terytorialnego powstała, bo taka była wola jej mieszkańców. To wspaniały przykład samorządności. Przez 28 lat funkcjonowania zmieniała się i rozwijała pracą i wysiłkiem kolejnych samorządów i nie sposób wymienić wszystkich inwestycji i osiągnięć. Ogromnym impulsem do rozwoju były środki unijne. Przez ostatnie lata Gmina Kolno udowodniła, że potrafi zarządzać finansami, skutecznie zabiegać o pieniądze z dodatkowych źródeł, ma plan rozwoju i umiejętności pozyskiwania partnerów do jego realizacji.

Mam zaszczyt pełnić funkcję Wójta Gminy Kolno już drugą kadencję i muszę przyznać, że obok rozwoju gospodarczego gminy cieszy mnie zauważalny rozwój aktywności mieszkańców. W naszej gminie wzrasta liczba zespołów śpiewaczych, Kół Gospodyń Wiejskich, Klubów Seniora czy innych grup nieformalnych, które chcą aktywnie działać na rzecz swoich miejscowości, czy dla mieszkańców gminy. Sołectwa ustalają na co przeznaczyć fundusz sołecki. Takie oddolne i wspólne podejmowanie decyzji dotyczących spraw lokalnych jest przecież główną ideą samorządu.

Gmina Kolno w kontekście obchodów 30-lecia samorządu terytorialnego jest wyjątkowym przykładem, bo jako nowa jednostka samorządu terytorialnego zaczęła funkcjonować nie w 1990 roku, a 1 stycznia 1992 r. Powstała z odłączenia się od Miasta Kolno. Tworzy ją 45 sołectw okalających miasto. Decyzja o podziale wynikała z woli mieszkańców okolicznych wsi, którzy mieli wspólne interesy i potrzeby publiczne. Chcieli inwestycji i rozwoju nie tylko w Kolnie, ale też w swoich małych ojczyznach. Każde kolejne władze Gminy Kolno starały się tym potrzebom lokalnej społeczności sprostać. Dziś widać, że Gmina Kolno dobrze wykorzystała ten czas.

GMINA KOLNO

Intensywny rozwój gminy Kolno jest widoczny w bardzo wielu obszarach. Świadczy o tym szereg inwestycji, ale też aktywność mieszkańców, którzy coraz chętniej włączają się w proces budowania wspólnoty. Szczególnie widoczny jest postęp w zakresie wodociągowania gminy. Proces budowania sieci wodociągowej trwał wiele lat, ale dziś można powiedzieć, że gmina w zasadzie w całości jest już zwodociągowana, a stacje uzdatniania wody w Zabielu i Kumelsku modernizowane i rozbudowywane. W trosce o środowisko i komfort życia mieszkańców realizowane są proekologiczne projekty, takie jak budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Czerwonem, czy inwestycje w odnawialne źródła energii.

Kolejnym ważnym dla mieszkańców obszarem jest poprawa infrastruktury drogowej. W tym zakresie w ostatnich kilku latach zrealizowanych zostało szereg inwestycji. Efekty widać nie tylko na drogach gminnych, ale dzięki dobrej współpracy władz gminy Kolno z władzami województwa czy powiatu, także na drogach zarządzanych przez te jednostki, a położonych w obszarze naszej gminy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców samorząd gminy nie ogranicza się tylko do asfaltowania głównych dróg gminnych. Poprawiana jest też jakość dróg wewnętrznych i dojazdowych do pól. Obok asfaltowania stosowane jest żwirowanie, budowa dróg z kostki brukowej czy metodą stabilizacji gruntu. Wiele inwestycji, także tych drogowych, realizowana jest z wykorzystaniem własnego sprzętu i pracowników gminnych. Jest to możliwe dzięki systematycznie rozbudowywanemu parkowi maszyn. Do dyspozycji gmina ma m.in. własną równiarkę, skrapiarkę, koparki, ciągniki, ładowacz, samochody dostawcze i szereg innych sprzętów niezbędnych do realizacji napraw dróg czy remontów budynków. Z takim zapleczem możliwe jest sprawne realizowanie zadań w ramach funduszu sołeckiego, który został wprowadzony w gminie pięć lat temu. Ten mechanizm umożliwia mieszkańcom poszczególnych sołectw decydowanie, w jakim kierunku mają się rozwijać, jakie inwestycje realizować oraz ich planowanie w pespektywie nawet kilku lat. Zmiany jakie zaszły ostatnio w sołectwach dotyczą głównie wytyczania i żwirowania dróg, utwardzania poboczy, ale też remontu wiejskich świetlic czy urządzania miejsc do wypoczynku i rekreacji.

Chęć zmian i angażowania się w rozwój gminy widać w sołectwach, ale też w aktywności organizacji pozarządowych, jednostek OSP czy grup nieformalnych, takich jak Kluby Seniora i Koła Gospodyń Wiejskich, których w ostatnich kilku latach powstało w gminie kilkanaście. Organizowane przez te podmioty wydarzenia sportowe, kulturalne czy integrujące mieszkańców cieszą się ogromnym powodzeniem, bo chodzi nie tylko o dobrą wspólną zabawę, ale też o kultywowanie tradycji, pamięć o ważnych wydarzeniach w dziejach gminy czy troskę o dzieci i ich dobrze spędzony wolny czas. Te oddolne inicjatywy wspierają gminne instytucje kultury: Centrum Kultury Gminy Kolno w Koźle i Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwonem. Społeczne poruszenie w takiej skali nie byłoby możliwe bez stwarzania aktywnym mieszkańcom warunków do działania. W ostatnich kilku latach, dzięki unijnym dotacjom, samorząd uratował i wyposażył wiele wiejskich remiz i świetlic. Przybyło kilkanaście nowych placów zabaw i siłowni na wolnym powietrzu. Na gminnych placach pojawiły się altanki.

GMINA KOLNO

Ostatnim przykładem jest wyjątkowy budynek dawnej remizy OSP w Wincencie, który został uratowany i prze- budowany dzięki pozyskanemu przez władze gminy Kolno unijnemu dofinansowaniu. Dziś służy mieszkańcom i tętni życiem głównie za sprawą tutejszego KGW „Malinki”. Obok odnowionej świetlicy w ramach funduszu sołeckiego powstał plac zabaw. Budynek z charakterystyczną wieżyczką położony przy drodze krajowej nr 61 – ruchliwej trasie na Mazury - w

przyszłości stanie się też miejscem, w którym dostępne będą pamiątki, zdjęcia i materiały świadczące o wyjątkowej historii tych ziem – historii pogranicza.

GMINA KOLNO

Kolejnym ważnym obszarem, w którym zaszły duże zmiany jest oświata. W trosce o jak najlepszy rozwój i edukację dzieci Gmina Kolno inwestuje w poprawę stanu technicznego placówek i realizuje liczne edukacyjne projekty w siedmiu gminnych szkołach podstawowych. W 2020 roku uruchomione zostało pierwsze w gminie Publiczne Przedszkole. Powstało w dobudowanym do szkoły w Lachowie budynku. Wraz z ośrodkami wychowania przedszkolnego w Czerwonem i Zabielu tworzy wystarczającą ofertę edukacji od najmłodszych lat. W zasadzie każda szkoła podstawowa w gminie co roku realizuje projekt z dofinansowaniem, dzięki czemu placówki są doskonale wyposażone m.in. w tablice interaktywne i inne pomoce dydaktyczne, a uczniowie mogą korzystać z zajęć dodatkowych czy szkolnych wycieczek.

GMINA KOLNO

Gmina Kolno, która powstała z myślą o mieszkańcach wsi przez ostatnie 28 lat funkcjonowania zmieniła się głównie dzięki inwestycjom współfinansowanym z UE. Wpływ na jej rozwój mieli Wójtowie Gminy Kol- no i Rady Gminy Kolno kolejnych kadencji, ale też sami mieszkańcy. Ta typowo rolnicza gmina – to dziś miejsce, gdzie mieszkańcy mogą korzystać z coraz bogatszej infrastruktury rekreacyjnej, z różnorodnej oferty kulturalnej, a dzieci z edukacji na wysokim poziomie już od najmłodszych lat.

Nasza akcja

Mija 30 lat od samorządowej reformy, która rozpoczęła proces decentralizacji państwa polskiego. Mieszkanki i mieszkańcy polskich miast i wsi zyskali realny wpływ na swoje najbliższe otoczenie. Rok jubileuszowy to znakomita okazja, aby docenić osiągnięcia samorządów województwa podlaskiego i zaprezentować je wszystkim mieszkańcom naszego regionu.
Wierzymy, że taka forma promocji podlaskich gmin będzie świetnym sposobem na uczczenie jubileuszu 30-lecia samorządności, opowiedzenia o historii, zrealizowanych inwestycjach, sukcesach i przemianach na przestrzeni tych trzech dekad. W związku z tym jubileuszem zaplanowaliśmy cykl publikacji poświęconych samorządom. ZAPRASZAMY DO POZNAWANIA INNYCH PODLASKICH GMIN.

Materiał informacyjny

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.