Jak obniżyć czynsz za mieszkanie

Czytaj dalej
Krzysztof Zając

Jak obniżyć czynsz za mieszkanie

Krzysztof Zając

Od 1 maja rośnie stawka bazowa czynszu w lokalach komunalnych. Obecnie wynosi ona 7,03 zł za metr kwadratowy. Od maja wyniesie 9 zł/mkw. Podwyżka jest więc o dwa złote. Realna podwyżka czynszu zależy jednak od lokalizacji mieszkania i jego warunków technicznych.

W grudniu Rada Miejska uchwaliła zmiany w zasadach zniżek czynszów w lokalach komunalnych. Warto sprawdzić, czy nowe stawki, jakie zaczną obowiązywać od 1 maja, są zgodne z podanymi obowiązkowymi obniżkami.

Lista zniżek

Zniżki w stosunku do kwoty bazowej wynoszącej 9 zł dotyczą wyłącznie mieszkań komunalnych należących do Urzędu Miasta.

W budynkach prywatnych, znajdujących się w administracji gminy, stawki są ustalane na zasadach komercyjnych i nie obowiązują żadne obniżki z tytułu braku wygód.

Jednocześnie gmina nie może bez uzasadnienia i przedstawienia kalkulacji kosztów (na żądanie najemców), podnieść w tych zasobach stawki powyżej 3 procent wartości odtworzeniowej budynków w danym mieście lub regionie.

Oto wysokości obniżek:

mieszkanie bez WC, przy czym:

a) WC w budynku - 10 proc.

b) WC poza budynkiem

- 20 proc.

mieszkanie bez łazienki

- 10 proc.

mieszkanie bez centralnego ogrzewania - 10 proc.

mieszkanie bez gazu przewodowego - 5 proc.

mieszkanie bez urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych - 20 proc.

mieszkanie w budynku przeznaczonym do rozbiórki ze względu na zły stan techniczny lub mieszkanie, w którym ze względu na zły stan techniczny podstemplowano stropy - 20 proc.

mieszkanie w budynku przeznaczonym do remontu kapitalnego (zakwalifikowanym do remontu w danym roku kalendarzowym) lub mieszkanie zawilgocone lub zagrzybione - 20 proc.

mieszkanie usytuowane poza strefą centralną - 1 proc.

mieszkanie usytuowane powyżej 4 piętra w budynku bez windy - 10 proc.

mieszkanie usytuowane w suterenie - 10 proc.

mieszkanie ze wspólną używalnością kuchni lub łazienki - 10 proc.

Suma wszystkich wymienionych zniżek, stosowanych przy ustalaniu stawki czynszu, nie może przekroczyć

60 procent.

Obniżenie czynszu o 10 proc. z uwagi na brak WC w lokalu mieszkalnym dotyczy stanu faktycznego, gdy wspólne lub indywidualne WC usytuowane jest poza lokalem w budynku niezależnie od piętra.

W przypadku zmniejszenia wyposażenia lokalu, mającego wpływ na wysokość czynszu, z przyczyn leżących po stronie wynajmującego, stawka podlega obniżeniu.

Czy czekają nas kolejne podwyżki czynszu.

Rządowy projekt ustawy ograniczający prawa najemców lokali komunalnych.

Obniżki czynszu przy niskich dochodach

Niezależnie od bonifikat z powodu stanu technicznego mieszkania, najemcy o niskich dochodach mogą także skorzystać z dodatkowej obniżki czynszu. Zasada ta dotyczy tylko lokatorów mających mieszkanie znajdujące się w zasobach miasta Łodzi.

Obniżka czynszu następuje na okres 12 miesięcy. W przypadku, gdy utrzymujący się niski dochód to uzasadnia, obniżka czynszu może być udzielona na kolejne okresy dwunastomiesięczne.

Jeżeli powierzchnia zajmowanego lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię użytkową lokalu, określoną w przepisach o dodatkach mieszkaniowych

(ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r.), obniżka czynszu z tytułu niskich dochodów przysługuje przez okres 12 miesięcy, bez możliwości jej przedłużenia. Ale jeżeli lokator w terminie 6 miesięcy od daty przyznania ulgi złoży wniosek o przydział lokalu mieszkalnego o mniejszej powierzchni, a władze miasta nie przedstawią oferty lokalu mniejszego, wówczas obniżka czynszu jest przedłużana na kolejny okres.

Ile i dla kogo

Obniżka czynszu przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód najemcy, w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego, w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wynosi:

w gospodarstwie jednoosobowym:

- do 90 proc. (900 zł) najniższej emerytury - obniżka 50 proc.,

- powyżej 90 proc. (900 zł) do 120 proc. (1200 zł) najniższej emerytury- obniżka 30 proc.,

- powyżej 120 proc. (1200 zł) do 150 proc. (1500 zł) najniższej emerytury

- obniżka 10 proc.;

w gospodarstwie wieloosobowym:

- do 70 proc. (700 zł) najniższej emerytury - obniżka 50 proc.,

- powyżej 70 proc. (700 zł) do 100 proc. (1000 zł) najniższej emerytury

- obniżka 30proc.,

- powyżej 100 proc. (1000 zł) do 120 proc. (1200 zł) najniższej emerytury

- obniżka 10 proc.

Obniżki czynszu nie udziela się najemcy, który:

nie złożył deklaracji o dochodach lub złożył deklarację niezgodną z prawdą;

nie złożył oświadczenia majątkowego lub nie dostarczył na żądanie zaświadczenia;

zamieszkuje w lokalu socjalnym lub tymczasowym;

odmówił przyjęcia zaproponowanego przez wynajmującego lokalu zamiennego (dotyczy propozycji złożonych najemcy po dniu wejścia w życie tego przepisu o obniżkach);

zalega z zapłatą należności co najmniej za 1 miesiąc płatności za zajmowany lokal mieszkalny i nie zawarł porozumienia określającego warunki spłaty należności;

w dniu złożenia wniosku o obniżkę czynszu ma przyznany dodatek mieszkaniowy.

Urząd Miasta nie obniży czynszu, jeżeli przeprowadzony przez upoważnionego pracownika wywiad środowiskowy wykaże, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji a faktycznym stanem majątkowym najemcy wskazującym, że ma on możliwość uiszczania czynszu nieobniżonego. Co to w praktyce oznacza, przepisy nie określają.

Krzysztof Zając

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.