Marzena Sutryk

Jak został podzielony budżet 2017 dla Koszalina

Jak został podzielony budżet 2017 dla Koszalina
Marzena Sutryk

Dochody na ten rok są przewidziane na poziomie 530 milionów, wydatki mają wynieść 560 milionów. 15 radnych podczas głosowania było za, 4 przeciw, 4 się wstrzymało, a jeden nie zagłosował

Wydatki na roboty inwestycyjne w 2017 roku to prawie 80 milionów. Przeznaczone są głównie na budowę dróg, poprawę układu komunikacyjnego miasta oraz na gospodarkę komunalną i mieszkaniową. Planowana jest m. in. kontynuacja przebudowy ulic (np. ul. Powstańców Wielkopolskich, Połczyńskiej, Stawisińskiego - Pileckiego, Chałubińskiego, Wańkowicza), usprawnienie drogi krajowej nr 11 oraz budowa łącznika z obwodnicą Koszalin - Sianów), kontynuacja budowy ścieżek rowerowych. Wartość inwestycji, na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie ze środków zewnętrznych wynosi ok. 48 mln złotych.

Na zakupy inwestycyjne przewidziano 3,8 mln zł, przeznaczone są na wykupy gruntów, zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz na utrzymanie tzw. ciągłości projektów dofinansowanych w latach ubiegłych ze środków zewnętrznych. Inne wydatki majątkowe to milion na udziały w spółkach miejskich KTBS i ZOS.

W 2017 roku realizowane będą zadania wybrane przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego za 1,5 mln zł.

Na remonty zaplanowano 5,5 mln zł, głównie na bieżące remonty dróg, placówek oświatowych, na konserwację mienia komunalnego (m. in. punktów świetlnych).

Gospodarka mieszkaniowa

Planowane wydatki na zadania własne w tym dziale wynoszą 6 mln zł. To m. in. dotacja przedmiotowa w wysokości 924,4 tys. zł dla Zarządu Budynków Mieszkalnych, na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (podziały geodezyjne, ekspertyzy, wyrysy, wyceny nieruchomości i odszkodowania) - 1,1 mln zł. Wydatki majątkowe 3,7 mln zł dotyczą: modernizacji energetycznej zasobów mieszkaniowych 2 mln zł, wykupu gruntów 750 tys. zł, rozpoczęcie budowy budynku mieszkalnego przy ul. Jasnej 500 tys. zł,udziałów w spółce Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego - 500 tys. zł.

Działalność usługowa

Na 2017 rok zaplanowano wydatki w wysokości 5,6 mln zł, w tym majątkowe - 3 mln zł na rozbudowę Cmentarza Komunalnego wraz z kaplicą i wydatki bieżące w wysokości 2,6 mln zł. Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone są na prace urbanistyczne związane z opracowywaniem planów zagospodarowania przestrzennego - 628 tys. zł, na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 209 tys. zł, na utrzymanie Cmentarza Komunalnego - 1,5 mln zł. Plan wydatków związanych z prowadzeniem gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym wynosi w 2017 roku 200 tys. zł.

Administracja publiczna

W dziale tym występują głównie wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu M iejskiego, Rady Miejskiej i Rad Osiedli oraz wydatki na promocję miasta.

Wydatki na zadania własne zaplanowane zostały w wysokości 42 mln zł.

Na wydatki dotyczące obsługi Rady Miejskiej oraz diety radnych Rady Miejskiej zaplanowano 419 tys. zł (w tym roku, za sprawą uchwały podjętej przez radnych niemal jednogłośnie, wzrosną ich diety - pisaliśmy o tym).

Plan wydatków Urzędu Miejskiego to 31 mln zł. Główną pozycję stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na które zaplanowano 22,5 mln zł. Plan remontów (konserwacja i naprawa maszyn, sprzętu informatycznego oraz na remonty pomieszczeń) został określony w wysokości 222 tys. zł. Na zakupy majątkowe zaplanowano 2 mln zł, z tego na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 410 tys. zł, na zakup samochodu dla Straży Miejskiej 140 tys. zł oraz na utrzymanie trwałości projektu „Portal edukacyjny” 1,5 mln zł, a na roboty inwestycyjne (klimatyzacja pomieszczeń) 170 tys. zł. Pozostałe wydatki w kwocie 6,4 mln zł dotyczą funkcjonowania Urzędu, m.in. utrzymania budynków, zakupu energii, materiałów i usług. Na zakup usług promocyjnych w 2017 roku zaplanowano 615 tys. zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki na zadania własne w tym dziale wynoszą 141 tys. zł, w tym wydatki majątkowe 60 tys. zł (zakup trzech syren alarmowych) i wydatki bieżące 81 tys. zł z zakresu bezpieczeństwa publicznego, z tego: 30 tys. zł na obronę cywilną, 15 tys. zł na rat ow ni ct wo wodne i 36 tys. zł na zarządzanie kryzysowe.

Obsługa długu publicznego

W 2017 roku zaplanowano w tym dziale wydatki w łącznej wysokości 11,7 mln zł. Na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz z tytułu emisji obligacji zaplanowano kwotę 8,4 mln zł oraz na koszty emisji obligacji 100 tys. zł. Zabezpieczono również środki na ewentualne wypłaty z tytułu udzielonych poręczeń 3,2 mln zł. W tym roku rozpocznie się spłata kredyt u zaciągniętego przez Zarząd Obiektów Sportowych na budowę Park u Wodnego, na który miasto udzieliło poręczenia (w 2017 roku poręczenie st anowi kwotę 3 mln zł ). Miasto poręczyło również kredyt zaciągnięty przez Koszalińskie Towarzyst wo Budownictwa Spo łecznego - w 2017 spłata tego poręczenia to 182,7 tys. zł.

Oświata i wychowanie

Wydatki na funkcjonowanie szkół wynoszą 175 mln zł. Wydatki bieżące wynoszą 172,6 mln zł, a wydatki majątkowe - 2,4 mln zł. Wydatki zaplanowane na funkcjonowanie szkół stanowią 127,4 mln zł, przedszkoli 35,6 mln zł oraz Zespołu Obsługi Ekonomiczno- Administ racy jnej Przedszkoli Miejskich 1,3 mln zł. Na dokształcanie nauczycieli przeznaczono ok. 800 tys. zł, na dowożenie dzieci do szkół 187 tys. zł. Pozostałe wydatki w kwocie 9,8 mln zł dotyczą również wydatków szkół, m.in. wspierania uczniów w przygotowaniu do egzaminów zewnętrznych, prowadzenia zajęć pozalekcyjnych , kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla nauczycieli, zakupu usług, m.in. na naukę pływania, wynajmu sal sportowych, zakupu pomocy naukowych, odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli oraz realizacji programów dofinansowanych ze środków zewnętrznych.

Wynagrodzenia w szkołach, przedszkolach i placówkach edukacyjnych wynoszą 122,8 mln zł, wydatki na fun-kcjonowanie szkół, przedszkoli i pozostałych placówek edukacyjnych (bez remontów) to 28,4 mln zł, dotacje na zadania bieżące to 18,2 mln zł.

Plan wydatków inwestycyjnych na oświatę to 2,4 mln zł. Są to fundusze przeznaczone na zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych - 150 tys. zł oraz na modernizację placówek przedszkolnych i oświatowych (remonty pomieszczeń, łazienek, wymiana dachów, instalacji, zmiana funkcji budynku po Przedszkolu nr 21 na przedszkole i żłobek) - 2,2 mln zł.

Na wydatki związane z oświatą przyznawana jest subwencja oświatowa z budżetu państ wa, która na rok 2017 łącznie wynosi 117,7 mln zł.

W 2017 roku na funkcjonowanie przedszkoli (razem z wydatkami Zespołu Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Przedszkoli Miejskich) przeznacza się prawie 37 mln zł. Z budżetu państwa przekazana zostanie dotacja w wysokości 4,4 mln zł. Wpłaty rodziców i inne dochody uzyskiwane przez placówki wyniosą nieco ponad 5 mln zł. Z własnych środków miasto przeznacza na funkcjonowanie przedszkoli 27,4 mln zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza to dodatkowo 23,3 mln zł.

Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia zaplanowano ponad 3,7 mln zł. Pieniądze są przeznaczone na realizację następujących programów: dotyczących polityki zdrowotnej 267,5 tys. zł, Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2,3 mln zł, Program Przeciwdziałania Narkomanii 300 tys. zł.

W ramach programów planowane są wydatki m.in. na: dożywianie dzieci, dofinansowanie modernizacji placów zabaw, organizację wypoczynku i rekreację dla dzieci z rodzin patologicznych oraz na dotacje dla stowarzyszeń.

Pozostałe wydatki na ochronę zdrowia w kwocie 877 tys. zł dotyczą wykupu usług świadczonych przez Centrum Opieki nad Nietrzeźwymi - 744 tys. zł oraz dotacji dla stowarzyszeń 133 tys. zł.

Pomoc społeczna

Zaplanowano tu wydatki własne na 30,5 mln zł. Kwota ta jest niższa od tej za miniony rok z uwagi na to, że w tegorocznym budżecie wydzielono osobną pulę na nowy dział pn. Rodzina - 16,5 mln zł (poprzednio te wydatki były wisane właśnie w Pomoc społeczną).

Z kwoty 30,5 mln zł 70 tys. zł stanowią wydatki majątkowe, które przeznaczone będą na założenie systemu telewizji przemysłowej na budynkach MOPS (60 tys. zł) oraz zakup licencji do oprogramowania.

Poza tym wydatki w tym dziale przeznaczono na: domy pomocy społecznej (w tym na funkcjonowanie DPS w Koszalinie w 2017 roku przeznacza się 4,6 mln zł), ośrodki wsparcia - prawie milion, z tego na OW „Złoty Wiek” 340 tys. zł, na Dzienny Dom Pomocy „Pogodna Jesień” 317 tys. zł oraz na dotację dla stowarzyszeń udzielających pomocy bezdomnym 300 tys. zł, ubezpieczenie zdrowotne 213 tys. zł (kwota ta pokryta jest w 100 % dot acją z budżetu państwa), wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 3 mln zł (na ten cel uzyskano dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 1,6 mln zł), dodatki mieszkaniowe - 4,3 mln zł, zasiłki stałe 1,7 mln zł (100 % dofinansowania z budżetu państwa), funkcjonowanie Powiatowego Centrum Pomocy Spo łecznej 700 tys. zł i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 8,1 mln zł (dotacja dla MOPS wynosi w 2017 roku 1,3 mln zł, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1,7 mln zł, pomoc państwa w zakresie dożywian ia 900 tys. zł.

Pozostałe fundusze w tym dziale w wysokości ok. 600 tys. zł dotyczą utrzymania mieszkań chronionych, funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej, dofinansowania prac społecznie użytecznych 350 tys. zł, dotacji dla stowarzyszeń, działającyc h w zakresie pomocy społecznej 110 tys. zł.

Na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej przewidziano 3,8 mln zł. W dziale tym są wydatki na: rehabilitację osób niepełnosprawnych w ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej, dotacja dla Powiatowego Urzędu Pracy, funkcjonowanie Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, realizacja wieloletniego projektu dofinansowanego ze środków zewnętrznych „ Moją perspektywą - ZAWÓD”.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowano na 2017 rok wydatki w wysokości 44,5 mln zł, w tym na zadania bieżące 36,6 mln zł (oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic, odbiór odpadów komunalnych i inne), a na realizację zadań inwestycyjnych - 7,9 mln zł.

Wśród wydatków bieżących jest: wpłata na rzecz spółki Miejskie Wodociągi Kanalizacja za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych - 6 mln zł, oczyszczanie miasta - 5,4 mln zł, utrzymanie zieleni - 2,6 mln zł, oświetlenie ulic - 4,8 mln zł, wydatki dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi - 16,2 mln zł, pozostałe wydatki bieżących 1,6 mln zł , które dotyczą m.in. zadań związanych z ochroną środowiska - 185 tys. zł, bieżącego utrzymania schroniska dla zwierząt - 700 tys. zł, remontów i modernizacji placów zabaw dla dzieci 300 tys. zł, utrzymania porządku w mieście 187,6 tys. zł (likwidacji nielegalnych wysypisk, oczyszczanie rzeki, wyłapywanie dzikich zwierząt, usuwanie azbestu i porzuconych pojazdów).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane w tym dziale wydatki w wysokości 20,5 mln zł przeznaczone są głównie na funkcjonowanie instytucji kultury, tj. Bałtyckiego Teatru Dramatycznego, Filharmonii Koszalińskiej, Centrum Kultury 105, Muzeum, Koszalińskiej Biblioteki Public znej. Wydatki bieżące stanowią kwotę 19,5 mln zł, majątkowe 1 mln zł.

BTD - dotacja na działalność bieżącą - 3 mln zł, Filharmonia Koszalińska - 4,3 mln zł, biblioteki - 4,8 mln zł, Muzeum w Koszalinie - 3 mln zł (w tym są wydatki na rekonstrukcję historycznej Zagrody Jamieńskiej - 285 tys. zł ). Centrum Kultury 105 - 4,1 mln zł oraz 583 tys. zł na wkład własny do projektu dotyczącego modernizacji Amfiteatru. Przypomnijmy, Centrum Kultury 105 oraz miasto Neubrandenburg podpisały porozumienie o wspólnej realizacji projektu pn. Park rekreacyjno- kulturowy. Został złożony wniosek o dofinansowanie tego projektu ze środków Unii Europejskiej.

Wydatki na ponad 670 tys. zł dotyczą pozostałych wydatków z zakresu kultury, m.in. dotacji dla stowarzyszeń 300 tys. zł, wypłat nagród za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury 80 tys. zł, dofinansowania Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego 100 tys. zł, działalności Rad Osiedli 136,9 tys. zł, ochrony zabytkowych murów - 20 tys. zł i innych wydatków w dziedzinie kultury 36,5 tys. zł.

Kultura fizyczna

Na 2017 rok w dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 12,2 mln zł. z tego plan wydatków bieżących na kwotę 11,5 mln zł dotyczy: dotacji dla klubów i stowarzyszeń sportowych 7 mln zł, utrzymania hali widowiskowo - sportowej 700 tys. zł, utrzymania Doliny Sportowej i Orlików 3,5 mln zł, działalności Rad Osiedli 104 tys. zł, innych wydatków 154 tys. zł, związanych m.in. z działalnością sportową, wypłatą stypendiów i nagród dla sportowców. Plan wydatków majątkowych na Kulturę fizyczną na kwotę 700 tys. zł dotyczy modernizacji parku linowego - 200 tys. zł oraz wniesienia wkładu do Zarządu Obiektów Sportowych - 500 tys. zł.

Marzena Sutryk

W Głosie Koszalińskim od 1998 roku. Obszar zainteresowań i poruszanych tematów to m. in. funkcjonowanie samorządu, głównie Koszalina i powiatu koszalińskiego, a tu niemal każda dziedzina życia - począwszy od inwestycji, poprzez sprawy urzędowe i działalność Rady Miejskiej, na jednostkowych problemach mieszkańców kończąc. To także polityka, a zwłaszcza jej przełożenie na lokalne podwórko. To również tematy z zakresu zdarzeń policyjnych, zwłaszcza z terenu Koszalina i powiatu koszalińskiego.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.