Biuro Reklamy

Kontakt z Biurem reklamy i ogłoszeń

Kontakt z Biurem reklamy i ogłoszeń
Biuro Reklamy

Biuro reklamy i ogłoszeń:

Zapraszamy do biura od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00, Rzeszów, ul. Unii Lubelskiej 3
tel.: 17 86 72 330
fax 17 86 72 343

Dyrektor Biura Reklamy:

Mariusz Knutel
T: 17 86 72 331
E: [email protected]

Marta Baran - Kierownik biura ogłoszeń
T: 17 86 72 333
M: 691 467 104
E: [email protected]

Tycjan Zamołojko
T: 17 86 72 345
M 691 467 148
E: [email protected]

Dział handlowy:

Anna Ablewicz
T: 17 86 72 356
M: 691 432 914
E: [email protected]

Stanisław Myrda
T: 17 86 72 354
M: 697 770 362
E: [email protected]

Elżbieta Rzymek
T: 17 86 72 353
M: 691 432 909
E: [email protected]

Wszystkie cenniki są dostępne na stronie internetowej: Cenniki prasa płatna, bezpłatna, online, wymagania techniczne i inne

NOTA INFORMACYJNA
Administratorem Państwa da
nych osobowych jest spółka Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 672) przy ul. Domaniewskiej 45, Oddział Rzeszów, ul. Unii Lubelskiej 3, 35-016 Rzeszów

We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail [email protected]

W jakim celu są nam potrzebne Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są nam potrzebne, by:

• zawrzeć i wykonać umowę (jeśli dojdzie do zawarcia umowy),
• dokonać rozliczeń finansowych wynikających z tej umowy, w tym wypełnić ciążące na nas obowiązki podatkowe i rachunkowe,
• jeśli będą Państwo naszym klientem - prowadzić działania marketingowe z zakresu marketingu bezpośredniego, w tym przedstawiać oferty naszych produktów i usług, badać Państwa satysfakcję i opinię,
• móc w razie potrzeby wykazać zasadność naszych roszczeń, zrealizować nasze prawa lub obronić się przed roszczeniami, korzystać z naszych uprawnień,
• rozwijać i monitorować naszą działalność biznesową, m.in. poprzez wykonywanie wewnętrznych analiz i statystyk.

Jeśli wyrażą Państwo dodatkową i dobrowolną zgodę wówczas będziemy mogli również:

• przedstawiać Państwu informacje handlowe i marketingowe na temat naszych towarów lub usług lub towarów i usług naszych partnerów za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Jeżeli wyrażą Państwo całkowity sprzeciw marketingowy, wpiszemy Państwa na listę Robinsonów w celu niewykonywania działań marketingowych względem Państwa.

Na jakiej podstawie będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe?

Dane osobowe będziemy przetwarzać zgodnie z przepisami dopasowanymi do celu przetwarzania.
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, jeśli:
• przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy,
• przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania naszych obowiązków prawnych (np.: przechowywanie dokumentacji w celach podatkowych lub rachunkowych),
• istnieje nasz prawnie uzasadniony interes w postaci chęci promowania/prezentowania naszych towarów i usług, składania ofert, badania Państwa satysfakcji i opinii, dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami, sporządzania wewnętrznych analiz i statystyk biznesowych, czy też korzystania z naszych uprawnień,
• mamy Państwa dodatkową zgodę na przesyłanie przez nas informacji handlowych na temat naszych towarów lub usług lub towarów i usług naszych partnerów z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
• istnieje nasz prawnie uzasadniony interes w celu respektowania Państwa decyzji o sprzeciwie marketingowym i prowadzenia "listy Robinsonów".

Czy będziemy ujawniać Państwa dane osobowe?

W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Państwa danych osobowych następującym grupom odbiorców:
• naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Państwa dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki,
• podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający/procesor) np. naszym podwykonawcom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, firmom windykacyjnym, bankom, agencjom reklamowym, dostawcom narzędzi informatycznych,
• innym odbiorcom danych – np. naszym doradcom prawnym i podatkowym, spółkom z naszej grupy kapitałowej,
• sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres trwania umowy zawartej z Państwem oraz przez okres, w jakim mogliby Państwo wystąpić z reklamacją lub innymi roszczeniami wobec nas (okres przedawnienia Państwa roszczeń), a także przez okres tzw. przedawnienia podatkowego.

W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Państwa dane do chwili złożenia przez Państwa sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 6 lat od zakończenia wykonywania umowy lub wyrażenia zgody.

Dane osobowe w ramach "listy Robinsonów" będziemy przetwarzać przez okres 3 miesięcy od złożenia sprzeciwu marketingowego.

Jakie prawa Państwu przysługują?

Posiadają Państwo prawo do:
• żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Państwa danych w celach marketingu bezpośredniego,
• wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Państwa dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód,
• przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Państwa zgody,
• jeśli podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych jest Państwa zgoda, wówczas posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia mogą Państwo wykonać poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: [email protected] albo pisemnie na nasz adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa.

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, mogą Państwo w każdej wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Czy podanie danych jest obowiązkowe i jakie są konsekwencje ich niepodania?

Podanie przez Państwa danych osobowych potrzebnych do zawarcia umowy (z wyjątkiem e-mail i numeru telefonu) jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy. W przypadku braku podania danych osobowych wskazanych w umowie (z wyjątkiem e-mail i numeru telefonu) nie będzie możliwe jej zawarcie i realizacja. W przypadku niepodania adresu e-mail oraz numeru telefonu nie będzie możliwy kontakt z Państwem w celu bieżącej obsługi umowy.

Wyrażenie zgody na wykorzystanie części danych osobowych do działań marketingowych prowadzonych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej i elektronicznej jest dobrowolne i niepowiązane z umową. W przypadku niewyrażenia zgody nie będą Państwo otrzymywać od nas żadnych komunikatów handlowych i marketingowych drogą telefoniczną lub elektroniczną

Biuro Reklamy

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.