redakcja Gazety Lubuskiej

Na to sobie pozwolą w tym roku gminy. A ile wynosi ich zadłużenie?

Budowa centrum przesiadkowego w Zielonej Górze to jedna z ważniejszych inwestycji tego roku Fot. WIZUALIZACJA_URZĄD_MIASTA Budowa centrum przesiadkowego w Zielonej Górze to jedna z ważniejszych inwestycji tego roku
redakcja Gazety Lubuskiej

Czy radni nie wykorzystają okazji, by podnieść sobie diety? Albo zarobki gospodarza gminy?

Zielona Góra
Prezydent Janusz Kubicki podkreśla, że budżet 2017 jest największy w historii miasta. Wynosi on 880 mln zł (wydamy 861 mln zł plus 19 mln zł na odsetki od kredytów).

Najwięcej kosztować nas będzie - jak zawsze - oświata, bo 260 mln zł. Subwencja wyniesie 160 mln zł, miasto będzie więc musiało dołożyć z własnej kasy 100 mln zł.

Drugą pozycję w budżecie stanowią inwestycje. Wydamy na nie w tym roku 213 mln zł. Dzięki unijnemu dofinansowaniu uda się zmienić miasto. Najważniejsze inwestycje Budowa centrum przesiadkowego i zakup ekologicznych autobusów, budowa Trasy Aglomeracyjnej, ścieżek rowerowych, remont ulicy Bohaterów Westerplatte, dokończenie łącznika S3 - osiedle Pomorskie, budowa ścieżek rowerowych łączących Nowe Miasto ze starą Zieloną Górą, zagospodarowanie placu teatralnego i przy filharmonii, monitoring w śródmieściu, budowa Domu Harcerza i hostelu przy Promyku, rozbudowa hospicjum, rewitalizacja terenów zielonych... Czy zmienią się też diety radnych, wynagrodzenie prezydenta miasta? Nie było o tym mowy. Zadłużenie miasta w przyszłym roku zwiększy się o 43 mln zł, ma wynieść 243 mln zł, czyli 32 procent (bezpieczna granica to 60 procent).

POWIAT ZIELONOGÓRSKI

Sulechów
Tegoroczny budżet gminy nie przewiduje zmian wydatków na płace. Zarówno wynagrodzenie burmistrza, jak i diety radnych, pozostaną na dotychczasowym poziomie. W planach burmistrza Ignacego Odważnego miał to być rekordowy budżet: - Zaproponowałem, aby dochody wyniosły aż 120,5 mln zł. Z tego 28,5 mln zł miałyby zostać przeznaczone na inwestycje - mówi Ignacy Odważny. - Radni nie przyjęli tych propozycji.

Dlaczego? - Żeby skorzystać z unijnych pieniędzy, potrzebny jest wkład własny gminy. A my tych wymaganych 8,5 mln zł nie mamy. Jest wiele niewiadomych. Ile ma nas kosztować uzbrojenie strefy? Co z reformą oświaty? Ile ona będzie wymagać pieniędzy? - tłumaczył decyzję Stanisław Kaczmar, przewodniczący rady miejskiej. - Wydatki muszą być zbilansowane z wpływami. W efekcie rada okroiła budżet. Zmniejszyła dochody do 117,5 mln zł i wykreślili część inwestycji (zapisano na nie 23, 8 mln zł).

Babimost
- O podwyżkach diet dla radnych czy płac urzędników nie było u nas mowy - mówi burmistrz Bernard Radny. - W tym roku w budżecie mamy zapisane wydatki na poziomie 32,4 mln zł, a dochody o- 32,8 mln zł.
Do dochodów Babimostu zaliczono tylko część pieniędzy unijnych na inwestycje. Dlatego będzie zapewnie korygowany. Już dziś na inwestycję zaplanowano 7,5 mln zł.

Kargowa
- My musimy spłacać zaciągnięte w poprzednich kadencjach kredyty - mówi Jerzy Fabiś, burmistrz. - Łącznie wynoszą one 9,8 mln zł. W tym roku do spłaty gmina ma ponad 900 tys. zł. Dlatego podwyżki płac czy diet radnych przewidziano o poziom inflacji - 1,3 proc. Gmina na inwestycje w tym roku przeznaczy 2,2 mln zł (bez liczenia pieniędzy z funduszy europejskich)
Nowogród Bobrzański

Tegoroczne dochody zaplanowano na sumę 33,3 mln zł, natomiast wydatki na 35 mln zł. To oznacza, że deficyt wyniesie 1,74 mln zł. Z najważniejszych inwestycji trzeba wymienić remont kilku ulic w Nowogrodzie m.in. Nadbrzeżnej, Lipowej, Miodowej, Grabowej oraz remont i modernizacja świetlicy w Niwiskach.

Świdnica
Dochody gminy wyniosą 29,3 mln zł, a wydatki - 30 mln zł. Deficyt - 680 tys. zł. Z wielu inwestycji najważniejsze to: rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie m.in. stacji uzdatniania wody w Świdnicy oraz modernizacji oczyszczalni w Świdnicy i Drzonowie, modernizacja ul. Dębowej w Świdnicy.

Zabór
Dochody gminy wyniosą 18,7 mln zł, a wydatki 16,4 mln zł. Najważniejsze inwestycje? Termomodernizacja urzędu gminy oraz szkoły i przedszkola w Droszkowie, budowa ulicy Okrężnej i Leśnej w Zaborze, modernizację ulic Gronowej i Łąkowej w Zaborze oraz modernizację ulic w Przytoku.

Czerwieńsk
Dochody gminy wyniosą 44 mln zł, wydatki także 44 mln zł. Z najważniejszych inwestycji trzeba wymienić termomo-dernizację obiektów użyteczności publicznej m.in. placówek szkolnych, rewitalizację zabytkowego parku w Laskach czy budowę ścieżki rowerowej.

Trzebiechów
Gmina ma w tym roku rekordowy budżet wynoszący 19 mln zł (razem z dofinansowaniem unijnym). Dla porównania w 2016 r. budżet wynosił 12 mln zł. Gmina ma w planie wiele inwestycji i nie planuje podwyżek płac i diet.
Bojadła

- U nas radni rozważali sprawę obniżki diet, jednak ostatecznie ich nie uchwalili. Nie planujemy też żadnych podwyżek płac urzędników - powiedział wójt Grzegorz Doszel. W Bojadłach największymi inwestycjami będzie termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, budowa wodociągu od ujęcia do stacji uzdatniania wody i dofinansowanie budowy 25 przydomowych oczyszczalni.

POWIAT KROŚNIEŃSKI

Krosno Odrzańskie
Dochody liczą 64 mln zł, wydatki aż 71 mln zł (7 mln zł deficytu). Na inwestycje będzie przeznaczone 13 mln zł. Największe to dwa projekty, dotyczące rewitalizacji. Odnowa ulic: Grobla, Bobrowa, Plac Prusa , Żeromskiego, Wodna oraz Rybaki. Wartość projektu to blisko 4,5 mln zł (dofinansowanie - 3,8 mln zł). Drugi etap obejmuje m.in. adaptację na mieszkania socjalne budynku przy ul. Pocztowej 9 i 11. Kosztuje to prawie 2 mln zł, z czego dotacja liczy 1,7 mln zł. Oprócz tego zostanie zmodernizowana droga Chyże-Gostchorze (1,1 mln zł) oraz ruszy projekt informatyczny e-usługi za 2,7 mln zł.
Gubin

Dochody liczą 62 mln zł, a wydatki 64 mln zł. Z tego blisko 9 mln zł zostanie przeznaczonych na inwestycje. Największą z nich będzie termomodernizacja szkół podstawowych nr 2 i 3 oraz przedszkola nr 3 za blisko 6 mln zł (wkład własny - 2,6 mln zł). Oprócz tego sporo pieniędzy pochłoną prace drogowe - ok. 2 mln zł. Ruszy budowa mieszkań RTBS. Gubin wspomaga tę inwestycję kwotą 360 tys. zł.

Gmina Gubin
W tym roku gmina zaliczy minimalny deficyt. Dochody wyniosą 25,5 mln zł, natomiast wydatki - 25,9 mln zł. Na inwestycje przeznaczono - 1,2 mln zł, z czego większość zostanie wydana na przebudowę drogi w Starosiedlu (800 tys. zł).

Dąbie
Gmina zalicza minimalny deficyt (dochody - 18,5 mln zł, wydatki - 19 mln zł). Na inwestycje urząd wyda niecałe 2 mln zł. Zmodernizowana zostanie ulica Strażacka w Dąbiu, gdzie gmina włoży 800 tys. zł. Oprócz tego 300 tys. zł zostanie przeznaczonych na sieć wodociągową w gminie, kolejne 230 tys. zł na remonty pozostałych dróg gminnych. 200 tys. zł będzie kosztować remont siedziby urzędu gminy, a 85 tys. zł przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Bobrowice
Dochody - 16,4 mln zł, wydatki - 21,4 mln zł. Jedną z inwestycji jest budowa oczyszczalni ścieków, która ma potrwać dwa lata. W pierwszym roku gmina wyda na to zadanie 1,5 mln zł. Dokończony zostanie też gminny ośrodek kultury w Bobrowicach za 1 mln zł. Rozbudowana zostanie szkoła w Dychowie (400 tys. zł) powstaną świetlice (950 tys. zł).

Maszewo
Dochody- 11,1 mln zł, wydatki - 13,3 mln zł. Z tego na inwestycję gmina wyda ok. 2,5 mln zł.. m.in. na remont drogi między Chlebowem a Gęstowicami, drogi w Miłowie, remont przedszkola w Maszewie. Gmina stawia też na przydomowe oczyszczalnie.

Bytnica
Dochody gminy Bytnica wyniosą 9,5 mln zł, a wydatki- 9,3 mln zł. Z tego 0,5 mln zostawiono na inwestycje, w tym np. instalacja dodatkowego zbiornika na wodę w Bytnicy. Być może uda się też poszerzyć remizę strażacką w Bytnicy.

POWIAT ŚWIEBODZIŃSKI

Świebodzin
Dochody wyniosą ponad 127,6 mln zł. Wydatki na poziomie ponad 137,5 mln zł. W tym roku gmina na inwestycje przeznaczy 29 milionów. Zadłużenie na koniec 2016 roku wyniosło 4,6 mln zł natomiast planowane zadłużenie na koniec 2017 wynieść ma 11,6 mln zł – wyjaśnia Izabela Zabłocka, skarbnik gminy. Inwestycje? Będą przebudowy i modernizacje dróg, chodników, parkingów. Prace oświetleniowe, kanalizacyjne, powstać ma też ścieżka pieszo-rowerowa do Grodziszcza, rozbudowa domu kultury.

Łagów
Budżet to blisko 19,5 mln zł. Wydatki majątkowe, czyli z przeznaczeniem na inwestycje wynoszą tylko 2,5 mln zł. Wójt gminy Czesław Kalbarczyk przekonuje jednak, że inwestycje, które gmina planuje wykonać w tym roku, mogą opiewać na znacznie wyższą kwotę.

Szczaniec
Na inwestycje gmina chce przeznaczyć 6,3 mln zł. Wśród najważniejszych inwestycji wymienia się m. in. kanalizację Smardzewa oraz budowę przydomowych oczyszczalni i odcinków wodociągów. Jak wyjaśnia nam skarbnik Elżbieta Baranowska, dochody wyniosą ponad 18 mln zł, wydatki ponad 20 mln zł. Zadłużenie gminy 31 grudnia wynosiło ponad 1 mln zł, w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich – dodaje E. Baranowska.

Lubrza
Dochody to 13,7 mln zł. Na inwestycje zostanie przeznaczonych ponad 8 milionów. Będzie kontynuacja rozpoczętej w ubiegłym roku budowy gminnego ośrodka kultury i urzędu gminy (5 mln zł). Deficyt budżetowy szacowany jest na poziomie 5,8 mln zł. Zadłużenie gminy na koniec roku wynieść ma 4 mln zł.

Skąpe
Na inwestycje gmina wyda blisko 17,5 mln zł. Dochody wyniosą 31,5 mln zł, wydatki 37,7 mln zł. Zadłużenie gminy na koniec ubiegłego roku wyniosło 1,9 mln zł. W tym roku może wynieść ono około 4,5 mln zł. Inwestycje? Skanalizowanie Pałcka i Niekarzyna.

redakcja Gazety Lubuskiej

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.