Na Żywiecczyźnie kwitnie nielegalny pobór żwiru z rzek i potoków

Czytaj dalej
Fot. arc
Jacek Drost

Na Żywiecczyźnie kwitnie nielegalny pobór żwiru z rzek i potoków

Jacek Drost

Kradzież żwiru nasiliła się w ostatnim czasie w powiecie żywieckim. Dlatego Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zwróciło się do samorządów z apelem o pomoc w ukróceniu tego procederu.

Nasilająca się skala nielegalne-go poboru żwiru jest zjawiskiem ostatnio powszechnie występującym na Żywiecczyźnie.

– Od września 2019 r. służby terenowe Wód Polskich zidentyfikowały łącznie aż sześć miejsc niekontrolowanego poboru kruszyw zlokalizowanych na terenie gmin Rajcza, Jeleśnia, Radziechowy-Wieprz, Łękawica, Żywiec na rzekach i potokach administrowanych przez nadzór wodny w Żywcu – poinformowała dr Magdalena Gala, rzecznik prasowy Wód Polskich w Krakowie. Dodała, że za każdym razem działania takie były prowadzone w sposób zorganizowany i na dużą skalę ze szkodą dla skarbu państwa. Zostały o nich powiadomione odpowiednie służby.

Specjaliści z Wód Polskich przestrzegają, że z powodu niekontrolowanego i nielegalnego wydobywania żwiru z potoków oraz rzek dochodzi do destabilizacji koryt, uszkodzenia ich brzegów. Nadmierna, źle zaplanowana lub pozostająca poza kontrolą eksploatacja prowadzi także do wielu zmian m.in. hydrologicznych, ekologicznych i środowiskowych w obrębie koryta rzeki czy potoku. Pobór kruszywa powoduje również, że znikają miejsca sprzyjające tarłu ryb czy bytowaniu bezkręgowców, ubożeje skład gatunkowy fauny.
Zagrożone są także mosty, ponieważ bieg rzeki pozbawionej żwiru jest bardziej rwący. Z powodu niedoboru żwiru w korycie konstrukcje mostów są podmywane i ulegają zniszczeniu. Następują także niekorzystne zmiany w krajobrazie, choćby przez budowę dróg dojazdowych dla ciężkiego sprzętu, pomocnego w wybieraniu żwiru z rzek.

Takie działania podlegają z kolei karze. W myśl art. 475 ustawy Prawo wodne „Kto niszczy lub uszkadza brzegi śródlądowych wód powierzchniowych, brzegi wód morskich, budowle, w tym mury, niebędące urządzeniami wodnymi, tworzące brzeg lub grunty pokryte śródlądowymi wodami powierzchniowymi – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.
Specjaliści z Wód Polskich podkreślają, że koryta rzek i potoków, pomimo iż są zasobne w materiał skalny, nie mogą być traktowane jako złoża, z których wydobywa się kruszywo. Pobór kruszywa z rzek i potoków odbywa się wyłącznie w sytuacjach, gdy wymagają tego warunki hydrologiczne cieku, np. udrożnienie koryta, usunięcie odsypisk i można to robić na podstawie odpowiednich pozwoleń wodnoprawnych.

– Prosimy o informowanie mieszkańców o zagrożeniach i negatywnych skutkach, jakie niesie za sobą nielegalne i niekontrolowane wydobywanie kruszyw z rzek i potoków, podkreślając, że takie działania stanowią naruszenie w świetle obowiązujących przepisów prawa. Prosimy o poruszanie tego problemu na sesjach oraz w trakcie innych spotkań z radnymi i mieszkańcami – zaapelowały Wody Polskie do żywieckich samorządów.

Magdalena Gala wyjaśniła również, że apel ma pokazać władzom samorządowym ska-lę tego zjawiska, a mieszkańców uczulić na to, że pobór żwiru z koryt rzek jest zwykłą kradzieżą, przestępstwem zagrożonym pozbawieniem wolności nawet do roku. ą

Jacek Drost

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.