Materiał informacyjny

NFOŚiGW przeznacza 400 mln zł na „Moją Elektrownię Wiatrową”

W ramach programu refinansowane będą inwestycje w przydomowe elektrownie wiatrowe i magazyny energii elektrycznej realizowane od dn. 30.06.2023 r. Fot. W ramach programu refinansowane będą inwestycje w przydomowe elektrownie wiatrowe i magazyny energii elektrycznej realizowane od dn. 30.06.2023 r. Fot. https://www.gov.pl/web/nfosigw
Materiał informacyjny

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił nowy program wsparcia dla prosumentów - „Moja Elektrownia Wiatrowa”, oferując do 47 tys. zł dofinansowania na zakup i montaż mikroinstalacji wiatrowej z magazynem energii.

Z programu „Moja Elektrownia Wiatrowa” będą mogli skorzystać właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych. Dotacje wyniosą do 30 tys. zł na jedną mikroinstalację wiatrową oraz do 17 tys. zł na magazyn energii elektrycznej.

Programy skierowane do prosumentów przyczyniają się do rozwoju energetyki rozproszonej, podnoszą efektywność pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł i wspierają transformację energetyczną w Polsce. Ważnym elementem uruchamianych przez nas programów jest dofinansowanie do magazynów energii, które zapewnią wzrost wykorzystania energii elektrycznej w miejscu jej wytwarzania. Magazyny energii u prosumentów mają również za zadanie odciążenie sieci elektroenergetycznej, a co za tym idzie efektywniejsze wykorzystanie instalacji OZE również u innych uczestników rynku – powiedziała Prezes Zarządu NFOŚiGW Dorota Zawadzka-Stępniak.

Dotacja NFOŚiGW przewiduje refundację do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycję. Zainstalowana moc elektryczna siłowni wiatrowej może wynosić od 1 do 20 kW, przy czym program zakłada dofinansowanie nie więcej niż 5 tys. zł/1 kW. Dofinansowanie będzie udzielane do magazynu energii o pojemności minimalnej 2 kWh i wyniesie nie więcej niż 6 tys. zł/1 kWh. Kwalifikowalność kosztów w pierwszym naborze wniosków dot. okresu od 30.06.2023 r. do 16.06.2025 roku.

W ramach programu „Moja elektrownia wiatrowa” wysokość konstrukcji małej turbiny wiatrowej nie może przekroczyć 30 m. To ograniczenie wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Zgodnie z tym rozporządzeniem, instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru o całkowitej wysokości do 30 m nie należą do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Ten program to odpowiedź na docierające do nas sygnały o potrzebie przygotowania i wdrożenia mechanizmów wsparcia dla inwestycji z zakresu małych turbin wiatrowych. Liczymy, że będzie on impulsem rozwoju rynku tego typu mikroinstalacji w naszym kraju – szczególnie w regionach o dużym potencjale produkcji energii z wiatru. Widzimy możliwości rozwoju polskich firm w tym zakresie, z kolei środowiska akademickie mają tu szansę wykorzystać swoje badania naukowe dotyczące OZE – powiedział Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW Paweł Augustyn.

Efektywność produkcji energii z wiatru jest uzależniona od miejsca posadowienia turbin wiatrowych. Najlepsze warunki wietrzności są w północnym pasie kraju. Ponadto dobre warunki dla instalacji wiatrowych panują w województwach kujawsko-pomorskim i łódzkim, na północnym Mazowszu, w środkowej części Lubelszczyzny i na Przedgórzu Sudeckim.

Planując inwestycję, należy wziąć pod uwagę położenie działki, na której planowana jest przydomowa elektrownia wiatrowa. Ważne będą ukształtowanie terenu, wysokość i zwartość zabudowy dookoła inwestycji oraz okoliczne zadrzewienia.

Finansowanie programu „Moja Elektrownia Wiatrowa” pochodzi z Funduszu Modernizacyjnego (FM). Jest to instrument finansowy zasilonym środkami ze sprzedaży 4,5 proc. ogólnej puli uprawnień do emisji CO2 w ramach unijnego systemu handlu emisjami EU-ETS. Sprzedaż tych uprawnień jest dokonywana w półrocznych transzach przez Europejski Bank Inwestycyjny. Szacuje się, że do Polski z Funduszu Modernizacyjnego w latach 2021-30 może trafić ok. 60 mld zł. Pieniądze z FM wspierają modernizację systemu energetycznego, poprawę efektywności energetycznej i zeroemisyjny transport w Polsce i 12 innych krajach UE. Zgodnie z ustawą o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, funkcję Krajowego Operatora Funduszu Modernizacyjnego pełni Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Materiał informacyjny

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.