Przed wrześniem sprawdź, na jaką pomoc mogą liczyć nasi uczniowie

Czytaj dalej
KD

Przed wrześniem sprawdź, na jaką pomoc mogą liczyć nasi uczniowie

KD

W tym roku na przygotowanie jednego dziecka do szkoły rodzice wydadzą średnio 580 zł - wynika z badania Barometr Providenta. Choć to marne pocieszenie, jest to o 100 zł mniej niż rok temu. Co zrobić, by nie sięgać aż tak głęboko do portfela? Część uczniów, ci w trudnej sytuacji materialnej, najzdolniejsi lub niepełnosprawni, mogą starać się o różnego rodzaju stypendia lub dotacje.

W tym roku na wygranej pozycji (pod względem finansów) są rodzice pierwszoklasistów, głównie sześciolatków, m.in. z Sosnowca, Rybnika, Piekar Śląskich czy Siewierza. Za posłanie dzieci do szkoły otrzymają od miast dodatkowe wsparcie. Sprawdziliśmy, na jaką pomoc ze strony rządu, województwa czy samorządów mogą liczyć uczniowie w naszym regionie. Poniżej znajdą Państwo informacje o wsparciach rządowych i wojewódzkich. Szczegółowe informacje na temat dotacji w Waszych miastach podajemy w dzisiejszych wydaniach tygodników miejskich i powiatowych DZ.

Trudna sytuacja materialna

Rodziny z trudną sytuacją materialną mogą starać się o przyznanie zasiłku rodzinnego. Przyznanie go uzależnione jest od kryterium dochodowego. Zasiłek przysługuje, jeśli miesięczny dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 674 zł oraz 764 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne.

Mieszkanie za czytanie

- Aktualnie wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie 89 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia, 118 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia oraz 129 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia - wyliczają urzędnicy z MRPiPS. Rodzina, która jest uprawniona do zasiłku, może wnioskować o dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania. Wniosek należy składać w miejscu zamieszkania (urzędy gmin, miast, OPS-y) od 1 września.

Dodatkowo rodziny, w których dochód na osobę nie przekracza 514 zł oraz borykają się one ze zjawiskami typu ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełno-sprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, ochrona macierzyństwa lub wielodzietności, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe, mogą ubiegać się o tzw. zasiłek celowy na spełnienie tzw. określonej potrzeby w rodzinie, np. na zakup przyborów szkolnych. Wysokość świadczenia wynika z finansowych możliwości gminy i potrzeb danej rodziny.

W tym roku po raz pierwszy o pomoc w przygotowaniu dzieci do szkoły zgłosi się pani Magdalena, mieszkanka powiatu zawierciańskiego, mama Oliwii i Mikołaja. Jej mąż na początku roku stracił pracę. Od tego momentu rodzina utrzymuje się z jednej pensji. - Dochód mamy na tyle niski, że od wiosny otrzymujemy zasiłek rodzinny. Już byłam w MOPS-ie i pytałam, kiedy mogę złożyć wniosek o dodatek z tytułu rozpoczęcia przez dzieci nauki. Mam nadzieję, że wystarczy na porządne plecaki - mówi pani Magdalena.

Działa też program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Uczniowie mogą liczyć na darmowy posiłek, pieniądze na jego zakup lub przekazanie produktów spożywczych. Warunkiem udziału w programie jest spełnienie kilku kryteriów, w tym kryterium dochodowego - nieprzekroczenie 771 zł dochodu na osobę w rodzinie.

Do 15 września rodziny, w których dochód nie przekracza 514 zł na osobę, mogą wnioskować o stypendium szkolne dla dzieci. Jego wysokość wynosi od 94,40 zł do 236 zł miesięczne, suma może być wypłacana od jednego do dziesięciu miesięcy w danym roku szkolnym.

Osiągnięcia w nauce i sporcie

Piotr Celiński, absolwent III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach, doskonale wie, że nauka się opłaca - i to dosłownie. Jeszcze w gimnazjum przyznano mu stypendium „Tyskie Orły” (Piotr pochodzi w Tychów). Dwa lata temu, będąc już uczniem „Mickiewicza”, korzystał z katowickiego „Prymusa”. Już jako student Uniwersytetu Warszawskiego także został wyróżniony za wyniki w nauce stypendium przyznawanym przez rektora UW. - Pieniądze przeznaczałem głównie na podróże, które pomagają się rozwijać - opowiada.

Do 15 września (15 kwietnia - w przypadku uczniów klas programowo najwyższych) jest czas na złożenie wniosku o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe. Przyznaje je dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Wsparcie przysługuje uczniowi, który uzyskał wysoką średnią w semestrze poprzedzającym okres, na który przyznano wsparcie. Zaś stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznawane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki na szczeblu co najmniej międzyszkolnym. Jego wysokość jest różna w każdej z gmin.

Od 15 września do 21 października trwa nabór do stypendium unijnego „Śląskie. Inwestujemy w talenty - edycja II”. Wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie (przez czas trwania nauki), skierowane jest do młodzieży uzdolnionej w zakresie języków obcych, przedmiotów matematycznych, informatycznych lub przyrodniczych, którzy uzyskali wysokie wyniki na egzaminach. Wnioski można składać w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, kancelarii Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Bielsku-Białej oraz kancelarii Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego w Częstochowie.

Do 20 lipca uczniowie szkół średnich mogli składać wnioski o stypendium Marszałka Województwa Śląskiego. Kandydaci musieli m.in. uzyskać w ostatnim roku szkolnym średnią ocen 4,80 i udokumentować uzyskane osiągnięcia jako laureaci i finaliści w olimpiadach, konkursach, turniejach na szczeblu krajowym i międzynarodowym lub poszczycić się publikacją prac naukowych. Ci, którym wsparcie zostanie przyznane, otrzymają 3800 zł, wypłacane w 10 transzach.

Jednym z rządowych wyróżnień za wyniki w nauce jest stypendium Prezesa Rady Ministrów. Starać się o nie może wyłącznie jeden uczeń z danej szkoły, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskał przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych wyniki co najmniej dobre. Wnioski należało złożyć do 10 lipca. Świadczenie wynosi 2580 zł i wypłacane jest w dwóch ratach. Na ten rok szkolny stara się o nie 446 uczniów ze Śląskiego. Z kolei 227 młodych mieszkańców naszego regionu wnioskowało (termin również minął 10 lipca) o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za osiągnięcia w ubiegłym roku szkolnym. Przysługuje ono uczniom wybitnie uzdolnionym, np. laureatom międzynarodowej olimpiady lub laureatowi i finaliście ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub turnieju czy laureatowi konkursu na pracę naukową. W przypadku tych dwóch stypendiów wnioski o ich przyznanie składają np. przedstawiciele rady pedagogicznej czy dyrekcja szkoły. Następnie swoją opinię musi wydać Śląski Kurator Oświaty.

Dodatkowe stypendia za wyniki w nauce, sporcie czy sztuce, może przyznawać każdy samorząd. Wiele naszych gmin chętnie wyróżnia zdolnych uczniów. Które i w jaki sposób - przeczytacie w dzisiejszych tygodnikach DZ.

Darmowe podręczniki i dotacja

W tym roku szkolnym rodzice kolejnych roczników uczniów nie będą musieli płacić fortuny za podręczniki. Zapewni je szkoła. I tak: w klasie I i II dzieci korzystać będą z bezpłatnego podręcznika ze szkoły. Placówka otrzyma też dotację na zakup materiałów ćwiczeniowych. W klasie III obowiązywać będzie podręcznik zapewniony przez MEN lub szkoła otrzyma dotację na zakup podręcznika. Jest też dotacja na zakup materiałów do nauki języka obcego i ćwiczeniówek. Uczniowie IV klasy podręczniki mają otrzymać ze szkoły, dotowany będzie zakup ćwiczeniówek. W piątej klasie obowiązywać będzie dotacja na podręczniki lub materiały edukacyjne oraz dotacja do ćwiczeniówek. W gimnazjum podręczniki i materiały edukacyjne szkoła zapewni uczniom I klasy. Rodzice zwolnieni będą z zakupu ćwiczeniówek. W II klasie obowiązywać ma dotacja na zakup podręczników i ćwiczeniówek.

W związku z tym, że liczba uczniów, którzy nie muszą kupować podręczników, rośnie, rządowy program „Wyprawka szkolna” w tym roku po raz pierwszy obejmie wyłącznie uczniów niepełnosprawnych. Dotacja (przyznawana jest im niezależnie od dochodu, konieczne jest dołączenie do wniosku orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego) wynosi od 175 do 770 zł. Przysługuje uczniom (klasa VI sp, III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne) słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Jej wysokość zależy od stopnia niepełnosprawności. Terminy składania wniosków ustala każda z gmin.

KD

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.