redakcja

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ NOWEJ TRYBUNY OPOLSKIEJ

redakcja

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„2 bilety na koncert Muzyki Filmowej + prenumerata cyfrowa na 180 dni z e-wydaniem”

I. Postanowienia Ogólne
1. Regulamin Akcji Promocyjnej określa zasady i sposób przeprowadzenia akcji promocyjnej „2 bilety na koncert Muzyki Filmowej + prenumerata cyfrowa na 180 dni z e-wydaniem”.
2. Organizatorem akcji promocyjnej („Akcja Promocyjna”) jest „PRO MEDIA” Spółka z o.o. z siedzibą w Opolu, 45-086 Opole, ul. Powstańców Śl. 9, Nr KRS 0000030307, Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 3 000 000 PLN, nr NIP 754-033-52-45 (dalej jako Organizator).

II. Warunki udziału w Akcji Promocyjnej
1. Akcja Promocyjna trwa od 06.09.2018 r. do wyczerpania zapasów upominków objętych promocją, lecz nie dłużej niż do dnia 10.09.2018 r. do godz. 23:59.
2. Uczestnicy zostaną poinformowani o wyczerpaniu upominków poprzez stosowną informację umieszczoną w serwisie plus.nto.pl
3. Akcja Promocyjna odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W akcji może wziąć udział osoba fizyczna („Uczestnik”), która łącznie spełni następujące warunki:
a) ukończyła lat 18
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych
c) nie jest pracownikiem, pracownikiem tymczasowym lub współpracownikiem Organizatora ani członkiem jego najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
d) między dniem 06.09.2018 r. a dniem 11.09.2018 r. dokona zakupu prenumeraty cyfrowej wraz z e-wydaniem gazety Nowa Trybuna Opolska na 180 dni za pośrednictwem serwisu plus.nto.pl
5. Informacje o upominkach prezentowane na stronie serwisu plus.nto.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

III. Przedmiot Akcji Promocyjnej
1. Uczestnik który dokona zakupu prenumeraty cyfrowej zgodnie z pkt II ppkt 4 nabywa prawo do otrzymania upominku w postaci 2 biletów na koncert Muzyki Filmowej w Amfiteatrze w Opolu, który odbędzie się 14 września br. o godz. 19:00
2. Prawo do upominku powstaje z dniem zapłaty za prenumeratę cyfrową, to jest
z dniem zarachowania środków na rachunku bankowym Organizatora.
3. Upominek zostanie przekazany Uczestnikowi osobiście. Uczestnik winien odebrać upominek do 14 września w redakcji Nowej Trybuny Opolskiej w Opolu przy ul. Powstańców Śl. 9 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00)
4. Upominki nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
5. Uczestnik ma prawo do jednego Upominku.
6. Upominki otrzymane w Akcji Promocyjnej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 roku (Dz. U z 2016 roku, poz. 2032 ze zm.).
7. Zwolnienie o którym mowa w pkt 6 nie dotyczy Upominków otrzymanych przez Uczestnika w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

IV. Reklamacje
1. Uczestnik ma prawo do składania reklamacji związanych z Akcją Promocyjną.
2. Reklamacje mogą być zgłoszone:
a) osobiście w formie ustnej lub pisemnej w siedzibie redakcji Nowej Trybuny Opolskiej w Opolu przy ul. Powstańców Śl. 9
b) listownie na adres 45-086 Opole, ul. Powstańców Śl. 9
c) mailem na adres [email protected]
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko zgłaszającego oraz zwięzły opis zarzutów.
4. Organizator rozpatruje reklamacje niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu. Na wniosek Uczestnika odpowiedź może być wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
5. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

V. Dane osobowe
1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, w tym wydania upominku oraz czynności reklamacyjnych.
Za dane osobowe przyjmuje się: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 roku, poz.922 ze zm.).
4. Podanie danych jest dobrowolne jednak odmowa ich podania uniemożliwia wzięcie udziału w Akcji Promocyjnej.
5. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

VI. Postanowienia końcowe
1. Regulamin dostępny jest na stronie www.plus.nto.pl
2. Akcja Promocyjna nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 roku (Dz. U. z 2016 roku, poz. 471 ze zm.).

redakcja

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.