Regulamin loterii "Dziennika Zachodniego" Mieszkanie za czytanie

Czytaj dalej
redakcja

Regulamin loterii "Dziennika Zachodniego" Mieszkanie za czytanie

redakcja

Regulamin loterii "Dziennika Zachodniego" Mieszkanie za czytanie

http://slaskiekamienice.pl/

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ

„Loteria Dziennika Zachodniego „Mieszkanie za czytanie”” zwany dalej „Regulaminem”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa loterii promocyjnej
Loteria promocyjna zwana dalej „Loterią” jest prowadzona pod nazwą „Loteria Dziennika Zachodniego „Mieszkanie za czytanie””.

2. Nazwa Organizatora Loterii
Organizatorem Loterii zwanym dalej „Organizatorem” jest Polska Press spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 45, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 5220103609, REGON 012047699.

3. Nazwa organu, który wydał zezwolenie.
Loteria prowadzona jest na podstawie zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.

4. Zasięg Loterii.
Loteria odbywa się na terenie całej Polski, z zastrzeżeniem, iż dystrybucja „Dziennika Zachodniego” odbywa się na terenie województwa śląskiego oraz małopolskiego (w powiecie: olkuskim, chrzanowskim, oświęcimskim, wadowickim, suskim).

5. Czas trwania Loterii.
Loteria rozpoczyna się w dniu 18.03.2016 roku, a kończy w dniu 28.02.2017 roku.

6. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży promocyjnej.
Kupony loteryjne zwane dalej „Kuponami” publikowane są codziennie od poniedziałku do soboty w wydaniach „Dziennika Zachodniego” od dnia 01.04.2016 r. do dnia 29.09.2016 r., z wyjątkiem dni 03.05.2016 r., 26.05.2016 r., 15.08.2016 r. W dniach 02.05.2016 r., 25.05.2016 r., 16.08.2016 r. publikowane są dwa Kupony.

Karta dla Prenumeratora zwana dalej „Kartą Prenumeratora” dostarczana jest wyłącznie prenumeratorom prasy tradycyjnej „Dziennika Zachodniego”, którzy dokonali zakupu prenumeraty „Dziennika Zachodniego” na co najmniej jeden miesiąc tj. kwiecień 2016 r., maj 2016 r., czerwiec 2016 r., lipiec 2016 r., sierpień 2016 r., wrzesień 2016 r.
W każdą pierwszą środę miesiąca (w dodatku dla prenumeratora), Organizator umieszcza 2 Karty Prenumeratora.

Karta abonamentowa zwana dalej „Kartą Abonamentową” – przysługuje Uczestnikom, którzy zakupili miesięczny i/lub kwartalny i/lub półroczny abonament e-wydań „Dziennika Zachodniego” w dniach 01.04.2016 r. – 29.09.2016 r.
Uczestnikowi, który zakupił miesięczny abonament e-wydań „Dziennika Zachodniego” przysługują 4 Karty Abonamentowe.
Uczestnikowi, który zakupił kwartalny abonament e-wydań „Dziennika Zachodniego” przysługuje 12 Kart Abonamentowych.
Uczestnikowi, który zakupił półroczny abonament e-wydań „Dziennika Zachodniego” przysługują 24 Karty Abonamentowe.
Jedna Karta Abonamentowa traktowana jest jako Zestaw Kuponów biorących udział w Loterii. Uczestnik może wykupić wybrane abonamenty wielokrotnie.

KLIKNIJ i weź udział w loterii!

DANE OSOBOWE
7. Dane osobowe Uczestników Loterii są przetwarzane przez Organizatora Loterii w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii. Imię, nazwisko oraz miejscowość zamieszkania laureata publikowane są na liście laureatów. Administratorem danych osobowych jest spółka Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45. Dane osobowe Uczestników Loterii przetwarzane są przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2135). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie uniemożliwia udział w Loterii i otrzymanie nagrody. Każdy Uczestnik Loterii posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych do ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
Dane te będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres, jaki wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, a po jego zakończeniu zostaną usunięte.

W przypadku wyrażenia odrębnej zgody, dane osobowe Uczestnika mogą być użyte w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług oraz celach marketingowych produktów i usług kontrahentów Organizatora. Powyższa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych nie jest obowiązkowa i jej brak nie wyklucza udziału Uczestnika z Loterii. Każdy Uczestnik Loterii posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania i żądania usunięcia.

Uczestnik może również wyrazić zgodę na otrzymywanie od spółki Polska Press Sp. z o.o., informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na wskazany adres e-mail / numer telefonu komórkowego zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).

UCZESTNICY LOTERII
8. Uczestnikiem Loterii, zwanym dalej „Uczestnikiem” na warunkach określonych w Regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia (z zastrzeżeniem pkt. 9 niniejszego Regulaminu), zamieszkała na terenie Polski, która spełni warunki Regulaminu.

9. Nagród w Loterii nie mogą otrzymać pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin (pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami będącymi pracownikami Organizatora). Wyłączenie to dotyczy także osób fizycznych, będących stałymi współpracownikami Organizatora oraz członków ich najbliższych rodzin.

10. Uczestnik przystępując do Loterii powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

PRZEBIEG LOTERII
11. W Loterii można wziąć udział wysyłając Kupony wycięte z „Dziennika Zachodniego” (wersja I), i/lub wysyłając Karty Prenumeratorów „Dziennika Zachodniego” (wersja II) i/lub dokonując zgłoszenia poprzez wypełnienie Karty Abonamentowej (wersja III).

WERSJA I
Codziennie od piątku (01.04.2016 r.) do czwartku (29.09.2016 r.) na łamach „Dziennika Zachodniego” są publikowane Kupony. Każdy Kupon jest numerowany od 1 do 156.
Aby wziąć udział w Loterii należy zebrać i wyciąć minimum 12 kolejnych, następujących po sobie Kuponów ukazujących się na łamach „Dziennika Zachodniego” (zwanych dalej „zestawem Kuponów”) i komplet taki przesłać lub dostarczyć do Biura Loterii „Dziennika Zachodniego” z dopiskiem „Mieszkanie za czytanie”.

Zestaw Kuponów musi stanowić nieprzerwany ciąg, w którym nie brakuje żadnego numeru Kuponu oraz żaden numer nie może się powtarzać, zastępując numer brakujący z zastrzeżeniem pkt 12 Regulaminu.
Czytelnicy mogą włączyć się do Loterii w dowolnym momencie, jednak najpóźniej 16.09.2016 roku, kiedy mija ostatnia szansa na zebranie 12 kolejnych kuponów.

WERSJA II
Osoby, które na kwiecień 2016 r. lub/i maj 2016 r. lub/i czerwiec 2016 r. lub/i lipiec 2016 r. lub/i sierpień 2016 r., lub/i wrzesień 2016 r. wykupią prenumeratę „Dziennika Zachodniego” mogą wziąć udział w Loterii, zbierając Karty Prenumeratorów. Każdy, kto wykupi prenumeratę na przynajmniej jeden z sześciu ww. miesięcy, otrzymuje w każdą pierwszą środę miesiąca (w dodatku dla prenumeratora), 2 Karty Prenumeratora.
Aby wziąć udział w Loterii należy pojedynczą Kartę Prenumeratora przesłać lub dostarczyć do Biura Loterii „Dziennika Zachodniego” z dopiskiem „Mieszkanie za czytanie”.

Jeżeli osoba, która dokonała zakupu prenumeraty na ww. miesiące nie otrzyma odpowiedniej ilości Kart Prenumeratora, wówczas powinna w ciągu 7 dni powiadomić o tym fakcie Biuro Loterii. Po sprawdzeniu przez Organizatora, że Uczestnik na pewno nie otrzymał odpowiedniej liczby Kart Prenumeratora, przesyła on na adres Uczestnika odpowiednią liczbę Kart Prenumeratora.

WERSJA III
Osoby, które w dniach 01.04.2016 r. – 29.09.2016 r. wykupią prenumeratę e-wydania „Dziennika Zachodniego” wezmą udział w Loterii, uzyskując Karty Abonamentowe.
Aby wziąć udział w Loterii należy:
zalogować się lub zarejestrować zgodnie z regulaminem serwisu na www.slaskplus.pl
dokonać zakupu abonamentu e-wydań „Dziennika Zachodniego” na miesiąc lub kwartał lub pół roku poprzez stronę www.slaskplus.pl/wez-udzial/, akceptując regulamin Loterii oraz chęć udziału w Loterii
dane umieszczone na formularzu płatności podczas dokonywania zakupu abonamentu, zostaną automatycznie umieszczone na Karcie Abonamentowej
Przed każdym losowaniem, Komisja dokonuje wydruku odpowiedniej liczby Kart Abonamentowych, każdego Uczestnika, który w terminie wskazanym poniżej dokonał zakupu abonamentu e-wydań „Dziennika Zachodniego” na miesiąc lub kwartał lub pół roku, a następnie każdą pojedynczą Kartę Abonamentową umieszcza w kopercie i wrzuca do pozostałych zgłoszeń dostarczonych/przysłanych do danego losowania.

W pierwszym losowaniu biorą udział wszystkie Karty Abonamentowe wypełnione przez Uczestników w terminie 01.04.2016 r. – 30.04.2016 r.

W drugim losowaniu biorą udział wszystkie Karty Abonamentowe wypełnione przez Uczestników w terminie 01.05.2016 r. – 31.05.2016 r.

W trzecim losowaniu biorą udział wszystkie Karty Abonamentowe wypełnione przez Uczestników w terminie 01.06.2016 r. – 30.06.2016 r.

W czwartym losowaniu biorą udział wszystkie Karty Abonamentowe wypełnione przez Uczestników w terminie 01.07.2016 r. – 31.07.2016 r.

W piątym losowaniu biorą udział wszystkie Karty Abonamentowe wypełnione przez Uczestników w terminie 01.08.2016 r. – 31.08.2016 r.

W szóstym losowaniu biorą udział wszystkie Karty Abonamentowe wypełnione przez Uczestników w terminie 01.09.2016 r. – 30.09.2016 r.

KLIKNIJ: weź udział w loterii!

12. W każdą sobotę (od 02.04.2016 r. do dnia 24.09.2016 r.) oprócz Kuponu publikowany jest również jeden kupon - Joker, którym Uczestnik może zastąpić jeden, dowolny brakujący Kupon w zestawie Kuponów. Organizator zastrzega, iż w jednym zestawie Kuponów, można użyć tylko dwóch Jokerów, zastępując nimi dwa dowolne brakujące Kupony.

13. Do wzięcia udziału w losowaniu nagród upoważnia minimum jeden przesłany zestaw Kuponów, lub jedna Karta Prenumeratora lub jedna Karta Abonamentowa. Każde przesłane zgłoszenie bierze udział w losowaniu/ach.

14. Uczestnicy mogą zwiększyć swoje szanse w losowaniu/ach, poprzez zgromadzenie jak największej liczby zestawów Kuponów. Mogą to być zarówno zestawy gromadzone od pierwszego do ostatniego dnia publikacji Kuponów (w sumie 13 pełnych zestawów Kuponów), jak też ich zwielokrotnienie. Każdy z Uczestników Loterii może nadesłać dowolną liczbę zestawów Kuponów.
Osoby korzystające z prenumeraty „Dziennika Zachodniego” mogą przesłać dowolną liczbę Kart Prenumeratorów.
Osobom korzystającym z e-prenumeraty „Dziennika Zachodniego” zostanie przyznana i wrzucona do losowania taka liczba Kart Abonamentowych, na jaki okres zakupiły e-prenumeratę.

Można także zwiększyć swoje szanse w losowaniach poprzez uczestnictwo w Loterii w każdej z ww. w pkt. 11 wersji.

15. Każdy zestaw Kuponów, każda Karta Prenumeratora, powinny być przesłane w osobnej kopercie. W przypadku przesłania kilku zestawów Kuponów i/lub kilku Kart Prenumeratora w jednej kopercie, zgłoszenie to jest traktowane jako pojedyncze zgłoszenie.
Wszystkie Kupony, które biorą udział w Loterii muszą być Kuponami oryginalnymi, wyciętymi z gazety (niedopuszczalne są kupony powielane: kserowane, skanowane, etc.), i nieuszkodzonymi (za Kupon uszkodzony, a więc nieważny, uznaje się Kupon przerwany lub zniszczony w taki sposób, że niemożliwe jest odczytanie zapisanych na nim informacji).

Wszystkie Karty Prenumeratora, które biorą udział w Loterii muszą być Kartami Prenumeratora oryginalnymi dostarczonymi Uczestnikowi Loterii przez dostawcę prenumeraty „Dziennika Zachodniego”. Niedopuszczalne są Karty Prenumeratora powielane: (kserowane, skanowane, etc), i uszkodzone (za Karty uszkodzone, a więc nieważne, uznaje się Karty przerwane lub zniszczone w taki sposób, że niemożliwe jest odczytanie zapisanych na nich informacji).

PRAWIDŁOWOŚĆ ZGŁOSZEŃ
16. Prawidłowe zgłoszenie do losowania stanowi zestaw 12 kolejnych, następujących po sobie, oryginalnych Kuponów, z zastrzeżeniem pkt 12 Regulaminu. Przynajmniej jeden Kupon w zestawie Kuponów musi zawierać dane Uczestnika Loterii: imię, nazwisko, adres zameldowania (kod, miasto, ulica, numer domu, numer mieszkania) oraz podpis pod oświadczeniem, o braku przesłanek do wyłączenia z Loterii (dotyczy pkt. 8 i 9 Regulaminu). Podanie informacji o numerze telefonu, adresu e-mailowego, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych nie jest obowiązkowe dla ważności Kuponu.

Prawidłowe zgłoszenie stanowi także Karta Prenumeratora zawierająca pola do wypełnienia przez Uczestnika Loterii tj.: imię, nazwisko, adres zameldowania (kod, miasto, ulica, numer domu, numer mieszkania) oraz podpis pod oświadczeniem, o braku przesłanek do wyłączenia z Loterii (dotyczy pkt. 8 i 9 Regulaminu). Podanie numeru telefonu, adresu e-mailowego, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych nie jest obowiązkowe dla ważności Karty Prenumeratora.

Prawidłowe zgłoszenie stanowi także Karta Abonamentowa zawierająca pola do wypełnienia przez Uczestnika Loterii tj.: odznaczenie w odpowiednim okienku chęci udziału w Loterii, wpisanie imienia, nazwiska, adresu zameldowania (kod, miasto, ulica, numer domu, numer mieszkania) oraz odznaczenie w odpowiednim okienku oświadczenia, o braku przesłanek do wyłączenia z Loterii (dotyczy pkt. 8 i 9 Regulaminu). Podanie numeru telefonu, a także wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych nie jest obowiązkowe dla ważności Karty Abonamentowej. Podanie adresu e-mailowego jest obowiązkowe i wynika z konieczności zalogowania lub rejestracji w serwisie slaskplus.pl

17. Kupony zawierające niekompletne lub nieczytelne dane osobowe Uczestnika Loterii i/lub nie zawierające podpisu pod oświadczeniem o braku przesłanek do wyłączenia z Loterii (dotyczy pkt. 8 i 9 Regulaminu) nie upoważniają do wzięcia udziału w Loterii i otrzymania nagrody.

Karta Prenumeratora zawierająca niekompletne lub nieczytelne dane osobowe Uczestnika Loterii i/lub nie zawierająca podpisu pod oświadczeniem o braku przesłanek do wyłączenia z Loterii (dotyczy pkt. 8 i 9 Regulaminu) nie upoważniają do wzięcia udziału w Loterii i otrzymania nagrody.

Karta Abonamentowa zawierająca niekompletne dane osobowe Uczestnika Loterii i/lub nie zawierająca odznaczenia w odpowiednim okienku chęci przystąpienia do Loterii oraz przy oświadczeniu o braku przesłanek do wyłączenia z Loterii (dotyczy pkt. 8 i 9 Regulaminu) nie upoważnia do wzięcia udziału w Loterii i otrzymania nagrody.

NAGRODY:
18. Wykaz nagród:

Nagroda główna w postaci lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku wielorodzinnym przy ulicy Moniuszki 12 w Katowicach (rynek wtórny), będącym własnością Śląskich Kamienic, który położony jest na działce nr 18 i 19, dla której Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze KA1K/00077845/7. Wyżej wymieniony lokal znajduje się na szóstej kondygnacji budynku, o powierzchni wewnętrznej wynoszącej 42,34 m², składający się z kuchni z jadalnią, pokoju (salonu z sypialnią), łazienki i przedpokoju, wraz z udziałem we współwłasności części wspólnych budynku, odpowiadającym powierzchni lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz odpowiadającym tej powierzchni udziałem w prawie własności nieruchomości, na której budynek jest posadowiony. Opis wyposażenia lokalu mieszkalnego stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu – 1 nagroda o wartości 230.000 zł brutto.

Nagrody dodatkowe:

Wartość puli nagród wynosi 257.581,77 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych 77/100).

KLIKNIJ: weź udział w loterii!

LOSOWANIE NAGRÓD
19. Losowania nagród odbywają się w dniach 11.05.2016 r., 08.06.2016 r., 06.07.2016 r., 10.08.2016 r., 07.09.2016 r., w oddziale Organizatora w Sosnowcu przy ul. Baczyńskiego 25A, natomiast losowanie w dniu 14.10.2016 r. odbywa się przy ul. Moniuszki 12 w Katowicach. Przed losowaniem, wszystkie dostarczone/dosłane zgłoszenia i wydrukowane Karty Abonamentowe przez Komisję zgodnie z pkt 11 wersja III Regulaminu do danego losowania, zostaną wysypane na podłogę, wymieszane i ręcznie losowane.

20. Pierwsze losowanie.
W pierwszym losowaniu, które odbywa się w dniu 11.05.2016 r. biorą udział zestawy Kuponów/Karty Prenumeratorów, które są dostarczone/dosłane do Biura Loterii najpóźniej do dnia 09.05.2016 r. oraz Karty Abonamentowe które zostały wydrukowane przez Komisję zgodnie z pkt 11 wersja III Regulaminu.
Podczas losowania losowane są nagrody zgodnie z poniższą kolejnością: 2 x aparat foto Panasonic, 2 x toster TEFAL, 1 x żelazko TEFAL, 1 x ekspres przelewowy Bosch, 1 x czajnik bezprzewodowy PHILIPS, 1 x kuchenka mikrofalowa SURYA, 1 x DVD LG, 1 x telewizor LC Panasonic 32".

Po wylosowaniu koperty Komisja sprawdza, czy spełnione są warunki określone w punkcie 11 i 16 Regulaminu. Jeśli warunki nie są spełnione, koperta zostaje odrzucona i nie wraca już do kolejnego losowania, a losowanie dla danej nagrody jest powtarzane do skutku. Wylosowana i nagrodzona koperta nie wraca do losowania kolejnych nagród podczas tego losowania.

Po pierwszym losowaniu, wszystkie zgłoszenia, które wzięły w nim udział biorą udział w kolejnych losowaniach (z wyłączeniem zgłoszeń wylosowanych podczas losowania).

21. Drugie losowanie.
W drugim losowaniu, które odbywa się w dniu 08.06.2016 r. biorą udział zestawy Kuponów/Karty Prenumeratorów, które są dostarczone/dosłane do Biura Loterii najpóźniej do dnia 06.06.2016 r. oraz Karty Abonamentowe które zostały wydrukowane przez Komisję zgodnie z pkt 11 wersja III Regulaminu.
Podczas losowania losowane są nagrody zgodnie z poniższą kolejnością: 2 x aparat foto Panasonic, 2 x toster TEFAL, 1 x żelazko TEFAL, 1 x golarka męska Panasonic, 1 x ekspres przelewowy Bosch, 1 x DVD LG, 1 x odkurzacz Dirt Devil, 1 x telewizor LC Panasonic 32".

Po wylosowaniu koperty Komisja sprawdza, czy spełnione są warunki określone w punkcie 11 i 16 Regulaminu. Jeśli warunki nie są spełnione, koperta zostaje odrzucona i nie wraca już do kolejnego losowania, a losowanie dla danej nagrody jest powtarzane do skutku. Wylosowana i nagrodzona koperta nie wraca do losowania kolejnych nagród podczas tego losowania.

Po drugim losowaniu, wszystkie zgłoszenia, które wzięły w nim udział, biorą udział w kolejnych losowaniach (z wyłączeniem zgłoszeń wylosowanych podczas losowania).

22. Trzecie losowanie.
W trzecim losowaniu, które odbywa się w dniu 06.07.2016 r. biorą udział zestawy Kuponów/Karty Prenumeratorów, które są dostarczone/dosłane do Biura Loterii najpóźniej do dnia 04.07.2016 r. oraz Karty Abonamentowe które zostały wydrukowane przez Komisję zgodnie z pkt 11 wersja III Regulaminu.

Podczas losowania losowane są nagrody zgodnie z poniższą kolejnością: 2 x aparat foto Panasonic, 1 x toster TEFAL, 1 x żelazko TEFAL, 1 x chłodziarko-zamrażarka Beko, 1 x ekspres przelewowy Bosch, 1 x czajnik bezprzewodowy PHILIPS, 1 x DVD PHILIPS, 1 x odkurzacz Dirt Devil, 1 x telewizor LC Panasonic 32".

Po wylosowaniu koperty Komisja sprawdza, czy spełnione są warunki określone w punkcie 11 i 16 Regulaminu. Jeśli warunki nie są spełnione, koperta zostaje odrzucona i nie wraca już do kolejnego losowania, a losowanie dla danej nagrody jest powtarzane do skutku. Wylosowana i nagrodzona koperta nie wraca do losowania kolejnych nagród podczas tego losowania.

Po trzecim losowaniu, wszystkie zgłoszenia, które wzięły w nim udział, biorą udział w kolejnym losowaniu (z wyłączeniem zgłoszeń wylosowanych podczas losowania,).

23. Czwarte losowanie.
W czwartym losowaniu, które odbywa się w dniu 10.08.2016 r. biorą udział zestawy Kuponów/Karty Prenumeratorów, które są dostarczone/dosłane do Biura Loterii najpóźniej do dnia 08.08.2016 r. oraz Karty Abonamentowe które zostały wydrukowane przez Komisję zgodnie z pkt 11 wersja III Regulaminu.

Podczas losowania losowane są nagrody zgodnie z poniższą kolejnością: 2 x aparat foto Panasonic, 1 x toster TEFAL, 1 x żelazko TEFAL, 1 x ekspres przelewowy Bosch, 1 x czajnik bezprzewodowy PHILIPS, 1 x DVD SHARK, 1 x zestaw kina domowego PANASONIC, 1 x odkurzacz Dirt Devil, 1 x telewizor LC Panasonic 40".

Po wylosowaniu koperty Komisja sprawdza, czy spełnione są warunki określone w punkcie 11 i 16 Regulaminu. Jeśli warunki nie są spełnione, koperta zostaje odrzucona i nie wraca już do kolejnego losowania, a losowanie dla danej nagrody jest powtarzane do skutku. Wylosowana i nagrodzona koperta nie wraca do losowania kolejnych nagród podczas tego losowania.

Po czwartym losowaniu, wszystkie zgłoszenia, które wzięły w nim udział, biorą udział w kolejnym losowaniu (z wyłączeniem zgłoszeń wylosowanych podczas losowania).

24. Piąte losowanie.
W piątym losowaniu, które odbywa się w dniu 07.09.2016 r. biorą udział zestawy Kuponów/Karty Prenumeratorów, które są dostarczone/dosłane do Biura Loterii najpóźniej do dnia 05.09.2016 r. oraz Karty Abonamentowe które zostały wydrukowane przez Komisję zgodnie z pkt 11 wersja III Regulaminu.

Podczas losowania losowane są nagrody zgodnie z poniższą kolejnością: 1 x aparat foto Panasonic, 1 x toster TEFAL, 2 x żelazko TEFAL, 1 x golarka męska Panasonic , 1 x ekspres przelewowy Bosch, 1 x kuchenka mikrofalowa SURYA, 1 x DVD AKIRA, 1 x odkurzacz Dirt Devil, 1 x telewizor LC Panasonic 40".

Po wylosowaniu koperty Komisja sprawdza, czy spełnione są warunki określone w punkcie 11 i 16 Regulaminu. Jeśli warunki nie są spełnione, koperta zostaje odrzucona i nie wraca już do kolejnego losowania, a losowanie dla danej nagrody jest powtarzane do skutku. Wylosowana i nagrodzona koperta nie wraca do losowania kolejnych nagród podczas tego losowania.

Po piątym losowaniu, wszystkie zgłoszenia, które wzięły w nim udział, biorą udział w kolejnym losowaniu (z wyłączeniem zgłoszeń wylosowanych podczas losowania).

25. Szóste losowanie.
W szóstym losowaniu, które odbywa się w dniu 14.10.2016 r. biorą udział zestawy Kuponów/Karty Prenumeratorów, które są dostarczone/dosłane do Biura Loterii najpóźniej do dnia 11.10.2016 r. oraz Karty Abonamentowe które zostały wydrukowane przez Komisję zgodnie z pkt 11 wersja III Regulaminu.

Podczas losowania losowane są nagrody zgodnie z poniższą kolejnością: 1 x mieszkanie, 1 x aparat foto Panasonic, 1 x toster TEFAL, 2 x żelazko TEFAL, 1 x czajnik bezprzewodowy PHILIPS, 1 x zestaw kina domowego PANASONIC, 1 x odkurzacz Dirt Devil, 1 x chłodziarko-zamrażarka Beko, 1 x telewizor LC Panasonic 40".

Po wylosowaniu koperty Komisja sprawdza, czy spełnione są warunki określone w punkcie 11 i 16 Regulaminu. Jeśli warunki nie są spełnione, koperta zostaje odrzucona i nie wraca już do kolejnego losowania, a losowanie dla danej nagrody jest powtarzane do skutku. Wylosowana i nagrodzona koperta nie wraca do losowania kolejnych nagród podczas tego losowania.

OGŁASZANIE WYNIKÓW
26. Lista laureatów publikowana jest w „Dzienniku Zachodnim” oraz na stronie internetowej www.slaskplus.pl w następujących terminach:
a) pierwsze losowanie – 13.05.2016 r.
b) drugie losowanie – 10.06.2016 r.
c) trzecie losowanie – 8.07.2016 r.
d) czwarte losowanie – 12.08.2016 r.
e) piąte losowanie – 9.09.2016 r.
f) szóste losowanie – 18.10.2016 r.

ODBIÓR NAGRÓD
27. Nagrodę dodatkową laureat może odebrać w Biurze Loterii do dnia 16.11.2016 r. W przypadku nieodebrania nagrody w terminie pozostaje ona własnością Organizatora.

28. Przekazanie nagrody głównej nastąpi w siedzibie Organizatora, najpóźniej w dniu 31.01.2017 r. Laureat nagrody głównej zobowiązany jest do wpłacenia Organizatorowi Loterii podatku od nagrody w wysokości 10% równowartości nagrody, nie później niż 10 dni przed datą odbioru nagrody.

Podpisanie aktu notarialnego nastąpi w kancelarii notarialnej wskazanej przez Organizatora. Wszelkie koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, opłaty notarialne i sądowe oraz podatki, ponosi laureat. Nieodebranie nagrody głównej, niewpłacenie podatku, nieprzystąpienie przez laureata do aktu notarialnego pomimo dwukrotnego wezwania jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody.

29. Każdy laureat zobowiązany jest odebrać nagrodę od Organizatora na koszt własny.

30. Laureatom żadnej z nagród nie przysługuje prawo do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego.

31. Nagrody należy odbierać legitymując się dokumentem tożsamości z adresem zameldowania zgodnym z podanym na Kuponie lub Karcie Prenumeratora lub Karcie Abonamentowej. Jeśli laureat nie posiada w dokumencie tożsamości adresu zameldowania, wówczas musi przedstawić zaświadczenie o zameldowaniu potwierdzające jego adres zameldowania zgodny z podanym na Kuponie lub Karcie Prenumeratora lub Karcie Abonamentowej. Wszystkie nagrody w imieniu laureata może odebrać również jego pełnomocnik, jednak tylko w przypadku legitymowania się dokumentem tożsamości oraz pełnomocnictwem. W przypadku nagrody głównej wymagane jest pełnomocnictwo notarialne.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA
32. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną wręczone, w ramach niniejszej Loterii, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz. U. z 2012 r. Nr 361 z późn. zm.).

NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII
33. Organizator powołał wewnętrzną komisję nadzoru nad prawidłowością urządzania Loterii zwaną dalej Komisją i wydał regulamin jej działania. W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
34. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników Loterii na piśmie od dnia rozpoczęcia Loterii, najpóźniej do dnia 15.02.2017 r. (data wpływu do Organizatora). Reklamacje, które wpłyną po tym terminie, nie są uwzględniane.

35. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (osobiście lub przesyłką rejestrowaną) na adres: „Dziennik Zachodni”, ul. Baczyńskiego 25A, 41-203 Sosnowiec z dopiskiem „Loteria Dziennika Zachodniego „Mieszkanie za czytanie”” - reklamacja. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem, treść żądania.

36. Rozpatrywanie reklamacji trwa do dnia 28.02.2017 r., włączając w to wysłanie zawiadomienia do Uczestnika o wyniku reklamacji. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
37. Roszczenia z tytułu Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia, kiedy roszczenie stało się wymagalne.

38. W przypadku zgłoszenia reklamacji w terminie, bieg terminu przedawnienia, ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia przez Organizatora odpowiedzi na reklamację.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
39. Każda zmiana niniejszego Regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie.

40. Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony Uczestnikom Loterii do wglądu w Biurze Loterii „Dziennika Zachodniego” oraz na stronie internetowej www.slaskplus.pl. Na pisemne życzenie Uczestnika Loterii, otrzyma on kopię Regulaminu po przesłaniu przez niego zaadresowanej koperty ze znaczkiem na adres: „Dziennik Zachodni”, ul. Baczyńskiego 25A, 41-203 Sosnowiec z dopiskiem „Loteria Dziennika Zachodniego „Mieszkanie za czytanie””- regulamin.

41. Biuro Loterii znajduje się w Sosnowcu przy ul. Baczyńskiego 25A i czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 10:00 do 16:00.

42. W dniu 18.03.2016 r. w gazetce promującej Loterię publikowany jest Kupon – Joker.
Organizator zastrzega sobie możliwość dystrybuowania Kuponu - Joker w gazetce promującej Loterię również w dniach 19.03.2016 r. - 31.03.2016 r.

43. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Załącznik nr 1 do Regulaminu loterii promocyjnej „„Loteria Dziennika Zachodniego „Mieszkanie za czytanie”

OPIS MIESZKANIA:
- odnowione ściany
- wykonane przyłącza elektryczne
- wykonane przyłącza wodne
- wykonane przyłącza grzewcze
- położone panele na podłogach
- położone płytki w łazience
- wstawione drzwi wewnętrzne i zewnętrzne
- wymienione okna

Wyposażenie mieszkania
PRZEDPOKÓJ:
Lustro ścienne
Wieszaki ścienne
Szafka na buty

ŁAZIENKA:
Kabina prysznicowa
Bateria prysznicowa
Umywalka
Bateria umywalkowa
Toaleta
Lustro ścienne
Pralka
Akcesoria łazienkowe (dozownik do mydła, kubek, uchwyt na papier, ręczniki)

KUCHNIA z jadalnią
Szafki kuchenne
Zlewozmywak
Kuchenka z piekarnikiem
Okap
Lodówka
Stół 
Krzesła 
Czajnik elektryczny
Zestaw garnków
Zestaw obiadowy
Zestaw sztućców
6 kubków
6 szklanek
Zestaw noży
Deska do krojenia
Tekstylia stołowe

POKÓJ (salon z sypialnią)
Sofa rozkładana
Stolik kawowy
Fotel
Lampa stojąca
Telewizor plazmowy
Regał pod telewizorem
Szafa
Zasłony
Firany
Dywan
Łóżeczko dziecięce

http://slaskiekamienice.pl/

*Mieszkanie za czytanie. Weź udział w loterii
*Jak grać żeby wygrać. Zasady loterii mieszkaniowej Dziennika Zachodniego
*Loteria mieszkaniowa Dziennika Zachodniego. Najczęściej zadawane pytania
*Nagrody w loterii mieszkaniowej Dziennika Zachodniego
*Regulamin loterii Dziennika Zachodniego - Mieszkanie za czytanie
*Kamienice mają dusze

redakcja

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.