redakcja

Regulamin loterii promocyjnej "mieszkanie za czytanie"

redakcja

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ pn. „MIESZKANIE ZA CZYTANIE”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa Loterii.
Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą „MIESZKANIE ZA CZYTANIE”.

2. Organizator Loterii.
Organizatorem Loterii jest Polska Press Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-672 Warszawa), ul. Domaniewska 45, Oddział w Kielcach (25-516 Kielce), Aleja IX Wieków Kielc 4, (adres do korespondencji: Aleja IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce). wydawca dziennika „Echo Dnia”.
3. Organ wydający zezwolenie.
Loteria promocyjna jest organizowana na podstawie zezwolenia DYREKTORA IZBY CELNEJ w Warszawie

4. Czas trwania Loterii.
Loteria rozpoczyna się w dniu 23.09.2016 r. i trwa do dnia 05.02.2018 r. Termin ten obejmuje publikację Kuponów Loteryjnych (180 dni wydawniczych), losowania nagród, nieprzekraczalny termin wydania nagród, ewentualne reklamacje.

5. Termin publikacji Kuponów Loteryjnych.
Termin ten obejmuje 180 dni wydawniczych od 23.09.2016 r. do dnia 2.05.2017 r.

6. Obszar urządzania Loterii.
Loteria promocyjna jest prowadzona na terytorium Polski.

7. Zapewnienie prawidłowości organizowanej Loterii.
a) Nad prawidłowym przebiegiem Loterii czuwa powołana przez Organizatora Wewnętrzna Komisja Nadzoru, zwana dalej Komisją, w składzie której znajduje się osoba posiadająca wydane przez Ministra Finansów stosowne świadectwo zawodowe. Organizator wydał Regulamin działania tej Komisji.
b) Komisja sporządza protokoły z losowań nagród z podaniem wyników Loterii.
c) Uczestnik Loterii może na swoje żądanie zapoznać się z protokołem w siedzibie Organizatora Loterii.

8. Dane osobowe Uczestników Loterii
a) Przystąpienie do Loterii jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem, zrozumieniem go i akceptacją jego warunków przez Uczestnika gry, który oświadcza, że zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Loterii oraz wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Loterii, w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz wydawania nagród Laureatom, po uprzednim uzyskaniu zgody przez Organizatora, w tym również na publikację imiennej listy nagrodzonych, miejsca zamieszkania na łamach gazety „Echo Dnia” i na portalu www.echodnia.eu oraz plus.echodnia.eu.
b) Dane osobowe Uczestników Loterii przetwarzane są w zakresie i celach związanych z przeprowadzaniem Loterii, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz wydania nagród Laureatom, w tym również poprzez publikację imiennej listy osób nagrodzonych (zawierającą imię, nazwisko, miejscowość) w środkach masowego przekazu za zgodą Uczestników Loterii wyrażoną pisemnie na kuponie Loterii.
c) Uczestnicy przystępując do Loterii, mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach reklamowych i marketingowych Organizatora loterii zgodnie z warunkami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2016, poz. 922). Uczestnicy Loterii mogą wyrazić pisemną zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora loterii ich danych osobowych oraz wizerunku za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. Wyrażenie takiej zgody nie uprawnia do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych nie jest obowiązkowa i nie wyklucza udziału Uczestnika w Loterii.

II. UCZESTNICY LOTERII
1. Uczestnikami Loterii zwanymi dalej Czytelnikami, są: osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych z zastrzeżeniem pkt. II.2, będące Czytelnikami „Echa Dnia”, echodnia.eu, plus.echodnia.eu.
2. W Loterii nie mogą uczestniczyć: pracownicy Organizatora Loterii oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami będącymi pracownikami Organizatora Loterii.
3. Wyłączenie to dotyczy także osób fizycznych, będących stałymi współpracownikami Organizatora Loterii oraz członków ich najbliższych rodzin, jak również pracowników firm partnerujących loterii oraz członków ich najbliższych rodzin.

III. ZASADY UCZESTNICTWA W LOTERII
1. Loteria składa się ze 180 dni wydawniczych.
2. W loterii można brać udział:
a) Wycinając kupony loteryjne.
- Kupony Loteryjne, zwane dalej Kuponami są publikowane codziennie na łamach „Echa Dnia” w terminie od 23.09.2016 r. do 2.05.2017 r. z wyjątkiem niedziel, dni świątecznych oraz 12.11.2016 r., 24.12.2016, 31.12.2016 r., 15.04.2017.
- Każdy Kupon jest numerowany od 1 do 180, oznaczony datą wydawniczą oraz nazwą dnia tygodnia.
- Uczestnicy Loterii muszą wycinać publikowane codziennie w dniach wydawniczych Kupony, zebrać z nich zestaw minimum 12 kolejnych, następujących po sobie kuponów i komplet taki przesłać lub dostarczyć do Biura określonego w pkt. III. 7. Zestaw Kuponów musi stanowić nieprzerwany ciąg, w którym nie brakuje żadnego numeru Kuponu oraz żaden numer nie może się powtarzać, zastępując numer brakujący.
- Kupon Joker może zastąpić jeden brakujący Kupon Loteryjny. Nie zawiera numeru kolejnego. Kupony Joker publikowane są w wydaniach sobotnich „Echa Dnia” jeden raz w każdym miesiącu w trakcie publikacji Kuponów Loteryjnych, począwszy od miesiąca października 2016 roku. Łącznie opublikowanych jest 7 Kuponów Joker w czasie publikacji Kuponów Loteryjnych. Kupony Joker nie mogą samodzielnie stanowić dowodu udziału w grze. W jednym zestawie Kuponów Loteryjnych nie może się znaleźć więcej niż jeden Kupon Joker.
b) kupując prenumeratę „Echa Dnia”
- Uczestnik, który zaprenumeruje „Echo Dnia” począwszy od 23.09.2016 r. na minimum jeden miesiąc otrzymuje Kartę Prenumeratora. Do otrzymania Karty Prenumeratora upoważnia wyłącznie prenumerata zakupiona począwszy od 23.09.2016 r. Prenumerata jednomiesięczna upoważnia do otrzymania jednej Karty Prenumeratora, dwumiesięczna- do otrzymania dwóch Kart Prenumeratora, itd. Kartę wydają pracownicy Biura Loterii za okazaniem dowodu zakupu prenumeraty. Karta zastępuje zestaw 12 Kuponów. Kartę (Karty) Prenumeratora należy dostarczać do losowań tak jak zestawy Kuponów - w sposób i w terminach określonych w regulaminie.
c) kupując abonament elektroniczny
- W Loterii biorą udział czytelnicy, którzy wykupili abonament dostępu do treści elektronicznych poprzez stronę www.plus.echodnia.eu/wez-udzial, zgodnie z regulaminem tego serwisu. Uczestnik Loterii może dokonać zakupu abonamentu na okres miesięczny i/lub kwartalny.

Zakup abonamentu dostępu do treści elektronicznych nie jest jednoznaczny z udziałem w Loterii.

Aby zostać Uczestnikiem Loterii poprzez zakup abonamentu dostępu do treści elektronicznych, Czytelnik powinien zarejestrować się w www.plus.echodnia.eu, akceptując Regulamin serwisu, Regulamin Loterii i wymagane zgody (poprzez odznaczenie właściwych pól), następnie dokonać zakupu wybranego przez siebie okresu trwania abonamentu dostępu do treści elektronicznych, wskazać wybrany przez siebie okres oraz dokonać płatności.

Aby dokonać płatności, Uczestnik Loterii powinien wypełnić wymagane pola: imię i nazwisko, pesel, adres zamieszkania, miejscowość, kod pocztowy oraz zaakceptować regulamin loterii oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z przeprowadzaniem Loterii.

Zgody marketingowe i reklamowe nie są obowiązkowe. Podanie adresu e-mail jest wymagane, w związku z koniecznością rejestracji w www.plus.echodnia.eu

Podane dane osobowe zostaną automatycznie umieszczone na Karcie Abonamentowej. Uczestnikowi Loterii, który zakupił miesięczny abonament dostępu do treści elektronicznych, przysługują 4 Karty Abonamentowe. Uczestnikowi, który zakupił kwartalny abonament dostępu do treści elektronicznych, przysługuje 12 Kart Abonamentowych.
Uczestnik kupując abonament dostępu do treści elektronicznych, nabywa go od dnia zakupu i jego dostęp trwa odpowiednio przez wybrany przez siebie okres (miesiąc/kwartał). Uczestnik może wykupić dowolną liczbę abonamentów dostępu do treści elektronicznych. Każdy kolejny wykupiony abonament powoduje wydłużenie dostępu do treści elektronicznych (sumuje się). Przysługujące Uczestnikowi Loterii Karty Abonamentowe są drukowane przez Organizatora, pakowane w osobnych kopertach z dopiskiem „Mieszkanie za czytanie” i umieszczane w urnie do najbliższego losowania.
Karty Abonamentowe są traktowane przez Organizatora jak druki ścisłego zarachowania, są opieczętowane i ponumerowane.

3. Nagrody są przyznawane Uczestnikom, którzy spełnią każdorazowo warunki niniejszego regulaminu podczas pięciu losowań w Loterii.
4. Uczestnicy mogą włączyć się do Loterii w dowolnym momencie, jednak czytelnicy wydania papierowego najpóźniej 18.04.2017r., kiedy mija ostatnia szansa na możliwość zebrania 12 kolejnych Kuponów, a czytelnicy kupujący abonament dostępu do treści elektronicznych mogą dołączyć do gry w ostatnim dniu emisji kuponów papierowych, tym samym uzyskują dodatkowe szanse na 4 lub 12 dodatkowych kart abonamentowych. Do wzięcia udziału w losowaniu nagród upoważnia minimum jeden przesłany komplet, złożony z 12 kolejnych, oryginalnych Kuponów, minimum jedna Karta Prenumeratora lub minimum jedna Karta Abonamentowa.
5. Wszystkie Kupony, które biorą udział w Loterii muszą być Kuponami oryginalnymi, wyciętymi z gazety (niedopuszczalne są Kupony powielane: kserowane, skanowane, itp.), czytelnie wypełnionymi (obowiązkowe pola: imię, nazwisko, pesel, miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu) i nieuszkodzonymi (za Kupon uszkodzony, a więc nieważny, uznaje się Kupon przerwany lub zniszczony w taki sposób, że niemożliwe jest odczytanie zapisanych na nim informacji). Karty Prenumeratora i Karty Abonamentowe biorące udział w losowaniach również muszą spełniać wymagania określone dla Kuponów loteryjnych.
6. Uczestnicy mogą zwiększyć swoje szanse w losowaniu, poprzez zgromadzenie jak największej liczby zestawów kuponów, Kart Prenumeratora lub Kart Abonamentowych. Mogą to być zarówno zestawy gromadzone od pierwszego do ostatniego dnia publikacji kuponów (w sumie pełnych 15 zestawów), jak też ich zwielokrotnienie. Każdy komplet Kuponów, Karta Prenumeratora lub Karta Abonamentowa powinny znajdować się w innej kopercie. W przypadku dostarczenia kilku kompletów Kuponów, Kart Prenumeratora w jednej kopercie, zgłoszenie to jest traktowane jako pojedyncze zgłoszenie. Przyznane Karty Abonamentowe zostaną wydrukowane i zapakowane przez Organizatora we właściwe koperty, spełniające wymogi Regulaminu Loterii.
7. Zestawy Kuponów i Karty Prenumeratora należy przesyłać lub dostarczać do Biura Loterii w Kielcach (25-516 Kielce), Aleja IX Wieków Kielc 4.
8. Aby wziąć udział w pierwszym losowaniu nagród, zestawy kuponów i Karty Prenumeratora należy przesłać/dostarczyć do Biura Loterii określonego w rozdziale III pkt. 7 do 16.11.2016 r. do godz. 15.00 lub dokonać wpłaty za zakup abonamentu do treści elektronicznych poprzez stronę plus.echodnia.eu/weź-udzial do 16.11.2016 r. do godziny 15.00. Podany termin jest datą dotarcia zestawu (osobiście lub pocztą) do Biura Loterii i/lub datą zaksięgowania wpłaty za abonament dostępu do treści elektronicznych. Zgłoszenia, które dotrą do Biura Loterii 16.11.2016 r., po godz. 15.00, przechodzą do kolejnego losowania. W dniu 16.11.2016 r., o godzinie 15.01, urna loteryjna z Kuponami, Kartami Prenumeratora i Kartami Abonamentowymi zostaje zamknięta przez Organizatora Loterii i zabezpieczona przed otwarciem do czasu losowania.
9. Aby wziąć udział w drugim losowaniu nagród, Kupony i Karty Prenumeratora należy przesłać/dostarczyć do Biura Loterii, o którym mowa w rozdziale III pkt. 7 do 4.01.2017 r. do godz. 15.00 lub dokonać wpłaty za zakup abonamentu do treści elektronicznych poprzez stronę plus.echodnia.eu/weź-udzial do 4.01.2017 r. do godziny 15.00. Podany termin jest datą dotarcia zestawu (osobiście lub pocztą) do Biura Loterii i/lub datą zaksięgowania wpłaty za abonament dostępu do treści elektronicznych. Zgłoszenia, które dotrą do Biura Loterii 4.01.2017 r., po godz. 15.00, przechodzą do trzeciego losowania. W dniu 4.01.2017 r., o godzinie 15.01 urna loteryjna z Kuponami, Kartami Prenumeratora i Kartami Abonamentowymi zostaje zamknięta przez Organizatora Loterii i zabezpieczona przed otwarciem do czasu losowania.
10. Aby wziąć udział w trzecim losowaniu nagród, Kupony i Karty Prenumeratora należy przesłać lub dostarczyć do Biura Loterii, o którym mowa w rozdziale III pkt. 7 do 15.02.2017 r. do godz. 15.00 lub dokonać wpłaty za zakup abonamentu do treści elektronicznych poprzez stronę plus.echodnia.eu/weź-udzial do 15.02.2017 r. do godziny 15.00. Podany termin jest datą dotarcia zestawu (osobiście lub pocztą) do Biura Loterii i/lub datą zaksięgowania wpłaty za abonament dostępu do treści elektronicznych. Zgłoszenia, które dotrą do Biura Loterii 15.02.2017 r., po godz. 15.00 przechodzą do czwartego losowania. W dniu 15.02.2017 r., o godzinie 15.01, urna loteryjna z Kuponami, Kartami Prenumeratora i Kartami Abonamentowymi zostaje zamknięta przez Organizatora Loterii i zabezpieczona przed otwarciem do czasu losowania.
11.Aby wziąć udział w czwartym losowaniu nagród, Kupony i Karty Prenumeratora należy przesłać/dostarczyć do Biura Loterii, o którym mowa w rozdziale III pkt. 7 do 29.03.2017 r. do godz. 15.00 lub dokonać wpłaty za zakup abonamentu do treści elektronicznych poprzez stronę plus.echodnia.eu/weź-udzial do 29.03.2017 r. do godziny 15.00. Podany termin jest datą dotarcia zestawu (osobiście lub pocztą) do Biura Loterii i/lub datą zaksięgowania wpłaty za abonament dostępu do treści elektronicznych. Zgłoszenia, które dotrą do Biura Loterii 29.03.2017 r., po godz. 15.00 przechodzą do piątego losowania. W dniu 29.03.2017 r., o godzinie 15.01, urna loteryjna z Kuponami, Kartami Prenumeratora i Kartami Abonamentowymi zostaje zamknięta przez Organizatora Loterii i zabezpieczona przed otwarciem do czasu losowania.
12. Aby wziąć udział w piątym losowaniu nagród, Kupony i Karty Prenumeratora należy przesłać/dostarczyć do Biura Loterii, o którym mowa w rozdziale III pkt. 7 do 17.05.2017 r. do godz. 15.00 lub dokonać wpłaty za zakup abonamentu do treści elektronicznych poprzez stronę plus.echodnia.eu/weź-udzial do 17.05.2017 r. do godziny 15.00. Podany termin jest datą dotarcia zestawu (osobiście lub pocztą) do Biura Loterii i/lub datą zaksięgowania wpłaty za abonament dostępu do treści elektronicznych. Zgłoszenia, które dotrą do Biura Loterii 17.05.2017 r., po godz. 15.00 pozostają bez rozpatrzenia. W dniu 17.05.2017 r., o godzinie 15.01, urna loteryjna z Kuponami, Kartami Prenumeratora i Kartami Abonamentowymi zostaje zamknięta przez Organizatora Loterii i zabezpieczona przed otwarciem do czasu losowania.
13.Razem z każdym zestawem Kuponów, Kartą Prenumeratora Uczestnik Loterii musi przesłać drukowane wraz z każdym Kuponem i z każdą Kartą Prenumeratora, minimum jedno podpisane oświadczenie: „Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem loterii, zrozumiałem go i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Jednocześnie oświadczam, że w rozumieniu niniejszego regulaminu nie jestem pracownikiem Organizatora Loterii oraz członkiem jego najbliższej rodziny (pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami będącymi pracownikami Organizatora Loterii). Nie jestem także stałym współpracownikiem Organizatora ani członkiem jego najbliższej rodziny, jak również nie jestem pracownikiem firmy partnerującej loterii ani członkiem jego najbliższej rodziny” oraz jedno podpisane oświadczenie: „Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa (administrator danych osobowych) podanych przeze mnie danych osobowych zawartych w niniejszym kuponie w celach związanych z przeprowadzaniem loterii. Oświadczam, że zostałem /zostałam poinformowany/a o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także dobrowolności ich podania”.
14. Wykupienie Karty Abonamentowej jest jednoznaczne z podpisaniem oświadczeń określonych powyżej w pkt. 13.
15. Złączone ze sobą Kupony (spinaczem lub zszywaczem) lub Karty Prenumeratora powinny być dostarczane lub przesłane do Biur, o których mowa w rozdziale III pkt. 7 w białej, zamkniętej standardowej kopercie pocztowej, bez okienka, formatu C6 (11 cm x 16 cm [+/- 1 cm]), opatrzonej wyłącznie dopiskiem „MIESZKANIE ZA CZYTANIE” (napis w kolorze granatowym, niebieskim lub czarnym). Na kopercie nie mogą znajdować się żadne inne zapiski, naklejki czy rysunki.

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1.Przyznanie nagród odbywa się w drodze pięciu edycji publicznych losowań w siedzibie redakcji „Echa Dnia”, Aleja IX Wieków Kielc 4 w Kielcach.
2. W każdym losowaniu nagrody są losowane w kolejności od najmniej wartościowej do najbardziej wartościowej.
3. Po pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej edycji losowania, wszystkie Kupony lub Karty Prenumeratora lub Karty Abonamentowe, które wzięły w nich udział, łącznie z Kuponami nagrodzonymi, przechodzą do kolejnych edycji losowań. Organizator Loterii sporządza kserokopię zwycięskich Kuponów, Kart Prenumeratora lub Kart Abonamentowych w celu umożliwienia ich dalszego udziału w loterii. Oryginały są deponowane w Biurze Loterii do celów protokolarnych, zgodnie z ustawą o grach hazardowych. Sporządzone przez Organizatora Loterii kserokopie mają prawo wziąć udział w kolejnych edycjach losowań.
4. Pierwsza edycja losowania nagród odbywa się 17.11.2016 r.
5. Druga edycja losowania nagród odbywa się 5.01.2017 r.
6. Trzecia edycja losowania nagród odbywa się 16.02.2017 r.
7. Czwarta edycja losowania nagród odbywa się 30.03.2017 r.
8. Piąta edycja losowania nagród odbywa się 18.05.2017 r.
9. Wszystkie nadesłane/dostarczone przez Uczestników koperty ze zgłoszeniami oraz koperty z Kartami Abonamentowymi przed każdym losowaniem są wysypane na stos i wymieszane.
10. Zwycięskie koperty losuje osoba wyznaczona przez Komisję.
11. Raz wylosowana koperta nie wraca do ponownego losowania w danej edycji losowania. Po wylosowaniu koperty sprawdza się, czy spełnione są warunki określone regulaminem. Jeśli nie są one spełnione, koperta zostaje odrzucona, a losowanie dla danej nagrody jest powtarzane do skutku.
12. Godziny poszczególnych losowań są podawane na łamach gazety „Echo Dnia” przynajmniej na dzień przed każdym losowaniem.
13. Losowania odbywają się spośród wszystkich kopert z zestawami Kuponów lub Kart Prenumeratora lub Kart Abonamentowych, nadesłanych lub dostarczonych w sposób i w terminach określonych regulaminem.
14. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w działalności Poczty Polskiej oraz firm kurierskich wybranych przez Uczestnika. Określony w regulaminie warunek wysłania lub dostarczenia koperty we wskazanym terminie uważa się za spełniony, gdy koperta w tym terminie znajdzie się w Biurze Loterii.
15. Organizator nie odpowiada za opóźnienia w działalności instytucji, w których dokonywane są przelewy, w przypadku, gdy Uczestnik wybierze sposób płatności za abonament dostępu do treści elektronicznych na stronie plus.echodnia.eu jako „przelew tradycyjny”. Za datę i godzinę przystąpienia do uczestnictwa w loterii przyjmuje się moment, w którym Organizator zaksięgował wpłatę za wybrany abonament.
16. Uczestnik, który dla zwiększenia szans wylosowania przesłał więcej niż jedno zgłoszenie loteryjne (tj. kilka kompletów Kuponów, każdy w osobnej kopercie lub Kart Prenumeratora) lub gdy wykupił kilka abonamentów elektronicznych, gdy zostanie wylosowany kilkakrotnie, kolejno otrzymuje wylosowane nagrody.
17. Ze wszystkich pięciu losowań są sporządzane protokoły.
18. W przypadku, gdyby okazało się, iż Laureatem którejkolwiek z nagród, wbrew podpisanemu przez Uczestnika oświadczeniu, jest osoba wyłączona z udziału w loterii zgodnie z zapisami rozdziału II punkt 2 i 3. niniejszego Regulaminu, traci ona prawo do nagrody, a nagroda przechodzi na rzecz Organizatora Loterii.
19. Losowania nagród nadzoruje Komisja, w skład której wchodzi osoba legitymująca się właściwym świadectwem zawodowym wydanym przez Ministra Finansów.

V. NAGRODY W LOTERII

1. Nagrody przeznaczone do pierwszego losowania, które odbędzie się 17.11.2016 r.
a) Samochód osobowy marki Peugeot o wartości 42 500 zł brutto – 1 sztuka
b) Nagroda pieniężna w wysokości 5 000 złotych – 1 sztuka
c) Nagroda pieniężna w wysokości 1 000 złotych – 1 sztuka

2. Nagrody przeznaczone do drugiego losowania, które odbędzie się 5.01.2017 r.
a) Nagroda pieniężna w wysokości 5 000 złotych – 1 sztuka
b) Nagroda pieniężna w wysokości 1 000 złotych – 2 sztuki

3. Nagrody przeznaczone do trzeciego losowania, które odbędzie się 16.02.2017 r.
a) Nagroda pieniężna w wysokości 5 000 złotych – 1 sztuka
b) Nagroda pieniężna w wysokości 1 000 złotych – 2 sztuki

4. Nagrody przeznaczone do czwartego losowania, które odbędzie się 30.03.2017 r.

a) Nagroda pieniężna w wysokości 5 000 złotych – 1 sztuka
b) Nagroda pieniężna w wysokości 1 000 złotych – 2 sztuki

5. Nagrody przeznaczone do piątego losowania, które odbędzie się 18.05.2017 r.
a) Nagroda pieniężna w wysokości 1 000 złotych – 3 sztuki
b) Nagroda główna - mieszkanie o wartości 191 049 zł brutto – 1 sztuka

Łączna liczba nagród w loterii 16 szt. na łączną wartość 263 549 zł brutto.

6. Laureatowi nagrody głównej w postaci mieszkania oraz nagrody w postaci samochodu osobowego Peugeot 301 nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości tej nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego.
7. Mając na uwadze, iż wyłonienie Laureata nagrody głównej loterii nastąpi przed zakończeniem przedsięwzięcia deweloperskiego, Organizator zastrzega, iż wydanie nagrody głównej nastąpi poprzez zawarcie porozumienia trójstronnego w formie aktu notarialnego pomiędzy Laureatem nagrody głównej, Organizatorem i deweloperem, na podstawie którego dojdzie do przeniesienia na Laureata nagrody głównej uprawnienia do nabycia prawa własności wyodrębnionego lokalu mieszkalnego stanowiącego nagrodę główną. Ostateczny akt notarialny przenoszący własność zostanie sporządzony pomiędzy deweloperem, a laureatem.

VI. WYDANIE NAGRÓD

1. Lista Laureatów pierwszego losowania nagród publikowana jest w „Echu Dnia” w dniu 18.11.2016 r. oraz na stronie internetowej www.echodnia.eu oraz plus.echodnia.eu. Nagrody z pierwszego losowania można odbierać od 18.11.2016 r. do 2.12.2016 r.
2. Lista Laureatów drugiego losowania nagród publikowana jest w „Echu Dnia” w dniu 7.01.2017 r. oraz na stronie internetowej www.echodnia.eu oraz plus.echodnia.eu. Nagrody z drugiego losowania można odbierać od 9.01.2017 r. do 20.01.2017 r.
3. Lista Laureatów trzeciego losowania nagród publikowana jest w „Echu Dnia” w dniu 17.02.2017r. oraz na stronie internetowej www.echodnia.eu oraz plus.echodnia.eu. Nagrody z drugiego losowania można odbierać od 17.02.2017 r. do 3.03.2017 r.
4. Lista Laureatów czwartego losowania nagród publikowana jest w „Echu Dnia” w dniu 31.03.2017r. oraz na stronie internetowej www.echodnia.eu. oraz plus.echodnia.eu. Nagrody z czwartego losowania można odbierać od 31.03.2017 r. do 14.04.2017 r.
5. Lista Laureatów piątego losowania nagród publikowana jest w „Echu Dnia” w dniu 19.05.2017r. oraz na stronie internetowej www.echodnia.eu oraz plus.echodnia.eu. Nagrody pieniężne z piątego losowania można odbierać od 19.05.2017 r. do 2.06.2017 r.
6. Odmowa wpłacenia przez Laureatów podatku od nagród o wartości powyżej 2 280 złotych jest równoznaczna z rezygnacją z ich odbioru. W takim przypadku nagrody przechodzą na rzecz Organizatora.
7. Przekazanie nagrody głównej następuje pod warunkiem wpłacenia przez Laureata na konto Organizatora loterii podatku od nagrody w wysokości 10% równowartości nagrody, nie później niż 5 dni przed datą odbioru nagrody lub przekazania cesji praw do nagrody. Laureatowi nagrody głównej nie przysługuje prawo do: zastrzeżenia szczególnych właściwości tej nagrody, otrzymania ekwiwalentu pieniężnego, wymiany na inną nagrodę.
8. Wydanie nagrody głównej, nastąpi w drodze aktu notarialnego - porozumienia trójstronnego pomiędzy Laureatem nagrody głównej, Organizatorem i deweloperem - na podstawie którego dojdzie do przeniesienia na Laureata nagrody głównej uprawnienia do nabycia prawa własności wyodrębnionego lokalu mieszkalnego stanowiącego nagrodę główną. Akt notarialny zostanie podpisany u notariusza wybranego przez Organizatora. Koszty zawarcia aktu notarialnego oraz wszelkie opłaty notarialne i sądowe ponosi Laureat. O terminie podpisania aktu Organizator powiadamia Laureata telefonicznie oraz listem poleconym przesłanym na wskazany przez Laureata adres do korespondencji.
Podpisanie wyżej wskazanego aktu notarialnego następuje najpóźniej do dnia 31.12.2017 r.

9. Nieodebranie nagrody głównej, poprzez nie przystąpienie przez Laureata do podpisania porozumienia dotyczącego cesji praw do nagrody głównej zawartej w formie aktu notarialnego pomimo wezwania, nie wpłacenie podatku od nagrody, nie wyrażenie zgody na poniesienie kosztów, o których mowa w rozdziale VI pkt. 7 i 8 jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody głównej bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Laureata. W takim przypadku nagroda przechodzi na rzecz Organizatora loterii.
10. Nagrody w Loterii poza nagrodą główną można odbierać w terminach wskazanych w rozdziale VI w pkt. 1,2,3,4,5, najpóźniej w terminie do 2.06.2017 r. w Biurze Loterii w Kielcach i w oddziałach terenowych Organizatora po uprzednim zgłoszeniu tego faktu do Biura Loterii w Kielcach od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 16.00., legitymując się dokumentem tożsamości. Wszystkie nagrody, oprócz nagrody głównej, w imieniu laureata może odebrać również jego pełnomocnik, jednak tylko w przypadku legitymowania się dokumentem tożsamości oraz pełnomocnictwem poświadczonym notarialnie z podpisem Laureata.
11. Przekazanie formalne nagrody w postaci samochodu (wydanie dokumentacji Protokołu przekazania nagrody, dokumentów samochodu) następuje w Biurze Loterii w Kielcach, natomiast odbiór fizyczny samochodu następuje u dealera Peugeot w Kielcach.
12. Nagrody nieodebrane w terminach określonych niniejszym regulaminem pozostają własnością Organizatora.
13. Organizator oświadcza, że w ramach niniejszej loterii promocyjnej nagrody są wręczane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361). Kwota stanowiąca 10% nagród, których wartość przekracza kwotę 2 280,00 złotych jest pobierana od Laureatów przez Organizatora przed wydaniem nagrody i przeznaczona na zapłatę podatku dochodowego od wydawanych nagród w loteriach promocyjnych.
14. Na żądanie Laureata Loterii Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedur i terminów określonych w art. 20 Ustawy o grach hazardowych.
15. Wszelkie koszty związane z odbiorem nagród ponoszą ich Laureaci.
16. Laureat nagrody może wyrazić zgodę na publikację jego wizerunku na łamach „Echa Dnia” oraz na stronie internetowej www.echodnia.eu oraz plus.echodnia.eu. Wyrażenie tej zgody nie jest warunkiem odbioru nagrody.

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Loterii, należy zgłaszać w formie pisemnej - listem poleconym, pocztą kurierską lub osobiście na adres Biura Loterii: Al. IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce, z dopiskiem „Reklamacja – „MIESZKANIE ZA CZYTANIE” najpóźniej do dnia 12.01.2018 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu.
2. Pismo dotyczące reklamacji powinno zawierać: datę i miejsce zdarzenia, imię, nazwisko Uczestnika składającego reklamacje, dokładny adres Reklamującego, jak również opis reklamacji, treść żądania i podpis Uczestnika składającego reklamację.
3. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni od otrzymania reklamacji, włączając w to pisemne zawiadomienie listem poleconym Uczestnika o wyniku reklamacji.
4. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie.
5. Termin przedawnienia roszczeń z tytułu udziału w niniejszej Loterii promocyjnej wynosi 6 miesięcy i biegnie od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. W przypadku zgłoszenia reklamacji w terminie, bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamacje.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Loteria prowadzona jest przez Organizatora, w którego Biurze Loterii udostępniony jest regulamin loterii, przyjmowane są zgłoszenia do Loterii, reklamacje i wydawane są nagrody. Biuro Loterii ma swoją siedzibę przy Alei IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce i czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00 (z wyjątkiem dni wolnych od pracy ustawowo, świąt oraz dni wolnych określonych wewnętrznym regulaminem Organizatora).

2. Pełny Regulamin Loterii jest do wglądu w siedzibie Organizatora w Biurze Loterii oraz na stronie www.echodnia.eu oraz plus.echodnia.eu/weź-udzial w terminie trwania Loterii. Na pisemną prośbę Uczestnika może być on także przesłany drogą pocztową.

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

redakcja

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.