redakcja

Regulamin nowej loterii Nowin "Mieszkanie za czytanie" obowiązujący od 14 grudnia 2018 r.

Regulamin nowej loterii Nowin "Mieszkanie za czytanie" obowiązujący od 14 grudnia 2018 r.
redakcja

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ „MIESZKANIE ZA CZYTANIE”

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ „MIESZKANIE ZA CZYTANIE”

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.Nazwa loterii promocyjnej: Loteria promocyjna zwana dalej „loterią” prowadzona jest pod nazwą MIESZKANIE ZA CZYTANIE.

2.Podmiot urządzający loterię (Organizator): Polska Press Sp. z o.o., z siedzibą: 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45; adres do korespondencji: Polska Press Sp. z o.o. Oddział w Rzeszowie, ul. Unii Lubelskiej 3, wpisana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy, w XIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS 0000002408, o kapitale zakładowym w wysokości: 42.000.000,00 zł. NIP: 522-01-03-609. REGON: 012047699, (wydawca Nowin, nowiny24.pl i plus.nowiny24.pl) tel. 17 86 72 300, fax. 17 86 72 301.

3.Organ wydający zezwolenie na prowadzenie loterii: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

4.Obszar, na którym jest urządzana loteria: Loteria organizowana jest na terenie całej Polski.

5.Czas trwania loterii: 14 grudnia 2018 roku – 11 marca 2020 roku.

6.Termin sprzedaży promocyjnej, rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży towarów lub innych dowodów udziału w loterii promocyjnej: 14 grudnia 2018 roku – 15 października 2019 roku – łącznie 210 dni wydawniczych.

7.Regulamin loterii jest do wglądu w: siedzibie Organizatora w Warszawie, ul. Domaniewska 45, Biurze Loterii w Rzeszowie, mieszczącym się przy ulicy Kraszewskiego 2, w Rzeszowie oraz na stronie internetowej Organizatora plus.nowiny24.pl Na pisemną prośbę Uczestnika loterii może być on także przesłany e-mailem na wskazany adres e-mail lub tradycyjną pocztą, po uprzednim przesłaniu zaadresowanej koperty ze znaczkiem.

8.Karty Prenumeratora oraz wszystkie Kupony Loteryjne/Kupony Joker z wydania papierowego, które biorą udział w loterii muszą być oryginalne. Karty Prenumeratora i Kupony Loteryjne/Kupony Joker powinny być wycięte z gazety (niedopuszczalne są Kupony powielane: kserowane, skanowane, itp.), czytelnie wypełnione i nieuszkodzone (za Kupon Loteryjny/Kupon Joker uszkodzony, a więc nieważny, uznaje się kupon przerwany lub zniszczony w taki sposób, że niemożliwe jest odczytanie zapisanych na nim informacji).

9.W loterii biorą udział także Karty Abonamentowe, nabyte przez Czytelników, którzy wyrazili zgodę na udział w loterii, wykupili dostęp do treści elektronicznych czyli prenumeratę cyfrową Nowin (zawierającą między innymi dostęp do plus.nowiny24.pl wraz z e-wydaniem Nowin), zakupione wyłącznie poprzez plus.nowiny24.pl/wez-udzial/, zgodnie z regulaminem tego serwisu, zwane dalej abonamentami uprawniającymi do dostępu do treści elektronicznych.

10. Po zarejestrowaniu płatności za zakup abonamentu uprawniającego do dostępu do treści elektronicznych, Organizator drukuje z bazy Karty Abonamentowe, umieszcza je w osobnych kopertach a następnie w urnie do losowania.

11.Określony w regulaminie warunek dostarczenia koperty we wskazanym terminie uważa się za spełniony, gdy koperta w tym terminie znajdzie się w Redakcji Nowin lub w Biurze Ogłoszeń Nowin.

12.Loteria prowadzona jest przez Organizatora, w którego Biurze Loterii udostępniony jest regulamin loterii, przyjmowane są kupony, reklamacje i wydawane są nagrody. Biuro Loterii ma swoją siedzibę w Redakcji Nowin przy ul. Kraszewskiego 2, 35-016 Rzeszów i czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00 (z wyjątkiem sobót i dni wolnych od pracy ustawowo, świąt oraz dni wolnych określonych wewnętrznym regulaminem Organizatora). Kupony można dostarczać do Biura Loterii ul. Kraszewskiego 2 lub Biura Ogłoszeń Nowin w Rzeszowie, ul. Unii Lubelskiej 3.

13.Nagrodę otrzymuje Laureat loterii, który spełni wymagania określone w regulaminie.

II.DOWODY UDZIAŁU W LOTERII
1.Kupony Loteryjne publikowane są w każdym dniu wydawniczym Nowin od 14 grudnia 2018 roku (piątek) do 15.10.2019 roku (wtorek) z wyjątkiem sobót i niedziel oraz dni świątecznych i ustawowo wolnych. Dziesięć kolejnych, oryginalnych, z numeracją następującą po sobie Kuponów Loteryjnych stanowi Zestaw Kuponów biorących udział w loterii. W przypadku kiedy z przyczyn niezależnych od Organizatora w trakcie trwania loterii pojawi się dodatkowy dzień wolny, wynikający np. z nowoprzyjętej ustawy, zmian w dystrybucji prasy narzuconych przez dostawców, lub innych czynników niezależnych od Organizatora, Kupon Loteryjny zaplanowany na dzień, w którym w związku z zaistniałymi okolicznościami nie może się ukazać, zostanie wyemitowany w pierwszym możliwym terminie jako dodatkowy Kupon, obok właściwego Kuponu zaplanowanego na dany dzień, z zachowaniem właściwej kolejnej numeracji, tak aby nie przesuwał się termin zakończenia emisji kuponów.

2.Karta Abonamentowa – dowód udziału w grze przysługujący Czytelnikom, którzy zakupili 30 i/lub 90 i/lub 180 dniowy abonament dostępu do treści elektronicznych i wyrazili zgodę na udział w loterii. Czytelnikowi, który zakupi 30 dniowy dostęp do treści elektronicznych przysługują 4 Karty Abonamentowe. Czytelnikowi, który zakupi 90 dniowy do treści elektronicznych przysługuje 12 Kart Abonamentowych. Czytelnikowi, który zakupi 180 dniowy dostęp do treści elektronicznych przysługują 24 karty abonamentowe. Pojedyncza Karta Abonamentowa traktowana jest jako jeden dowód udziału w grze. Organizator drukuje Karty Abonamentowe Uczestników loterii, po zarejestrowaniu płatności za wykupiony abonament.

3.Karta Prenumeratora dostarczana jest wyłącznie prenumeratorom Nowin - dotyczy prenumeraty całotygodniowej (czyli wszystkich dni tygodnia w miesiącu). Karty Prenumeratora nie otrzymają prenumeratorzy np. tylko wydania poniedziałkowego lub tylko wydania piątkowego. Karta Prenumeratora jest równoważna zestawowi 10 kolejnych kuponów. Karty Prenumeratora emitowane są do 20-go dnia danego miesiąca, w części gazety lub dodatku do gazety dostarczanych wyłącznie do prenumeratorów. Łącznie w loterii jest emitowanych 22 Karty Prenumeratora – po 2 Karty w każdym miesiącu trwania loterii. W każdym miesiącu zostaną wydrukowane 2 Karty Prenumeratora. Jedna Karta Prenumeratora dostarczona w jednej kopercie traktowana jest w myśl tego regulaminu jako Zestaw Kuponów biorących udział w loterii. W przypadku dostarczenia 10 Kart Prenumeratora w 1 kopercie, taki zestaw traktowany jest jako 1 dowód udziału w grze i nie zwiększa szans na wygraną.

4.Kupon Joker zastępuje jeden brakujący Kupon Loteryjny. Nie zawiera numeru kolejnego. Publikowany jest w wydaniach piątkowych gazety raz w miesiącu. Publikowanych jest 11 Kuponów Joker na łamach piątkowych wydań gazety oraz dodatkowo 1 Kupon Joker na łamach wydania specjalnego gazetki, promującego loterię. Łącznie opublikowanych jest 12 Kuponów Joker. W Zestawie Kuponów Loteryjnych może znajdować się maksymalnie 9 kuponów Joker. Kupony Joker nie mogą samodzielnie stanowić dowodu udziału w grze. Przesłanie 10 Kuponów Joker w jednej kopercie nie stanowi zestawu upoważniającego do udziału w grze. Kupon Joker nie przysługuje czytelnikom kupującym elektroniczne wydanie gazety.

5.Zestaw Kuponów – to forma dowodu udziału w grze, która prawidłowo wypełniona i dostarczona w odrębnej, pojedynczej kopercie bierze udział w losowaniu. Jest to zestaw dziesięciu wyciętych z gazety Kuponów Loteryjnych (z kolejną , następującą po sobie numeracją, w którym nie brakuje żadnego kuponu i żaden numer kuponu się nie powtarza) lub Kuponów Loteryjnych i Kuponów Joker (w tym przypadku w zestawie musi znaleźć się dowolna, nie mniejsza niż jeden liczba Kuponów Loteryjnych, i dowolna uzupełniająca zestaw do 10 sztuk, liczba Kuponów Joker – nie więcej niż 9 Kuponów Joker) lub Karta Prenumeratora (zastępuje 10 kuponów loteryjnych) lub Karta Abonamentowa. Zestawem Kuponów w rozumieniu niniejszej loterii nie jest komplet 10 Kuponów Joker i taki nie może wziąć udziału w loterii. Jeżeli w przesłanym zestawie uczestnik prześle więcej niż 10 kuponów, komisja przyjmuje jako prawidłowy zestaw 10 kolejnych z pośród nich, o ile spełniają pozostałe postanowienia regulaminu. Jeżeli uczestnik prześle 10 Kart Prenumeratora lub 10 Kart Abonamentowych w jednej kopercie, komisja przyjmuje je jako jeden dowód udziału w grze.

III.UCZESTNICY LOTERII
1.W loterii mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terenie Polski, posiadające obywatelstwo polskie i PESEL, które spełnią warunki regulaminu z zastrzeżeniem pkt. III. 2.

2.W loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny (pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych (rodziców), zstępnych (dzieci), rodzeństwo, małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami będącymi pracownikami Organizatora). Wyłączenie to dotyczy także osób fizycznych, będących stałymi współpracownikami Organizatora oraz członków ich najbliższych rodzin.

3.Uczestnik przystępując do loterii powinien zapoznać się z treścią regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad i potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w loterii oraz wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem loterii, w szczególności w celu komunikacji z uczestnikami oraz wydania nagród zwycięzcom, w tym również na publikację imiennej listy nagrodzonych z miejscowością zamieszkania, na łamach Nowin, w serwisie plus.nowiny24.pl i na www.nowiny24.pl.

IV.DANE OSOBOWE
1.Dane osobowe Uczestników loterii przetwarzane są w zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem loterii, a w szczególności w celu komunikacji z uczestnikami oraz wydania nagród zwycięzcom, w tym również poprzez publikację imiennej listy osób nagrodzonych w środkach masowego przekazu za zgodą uczestników loterii. Uczestnik przystępując do loterii wyraża pisemną zgodę na Kuponie Loterii na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów związanych z organizacją loterii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000). Podanie danych do celów przeprowadzenia loterii jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w loterii i otrzymanie nagrody. Dane Laureatów będą usuwane po zakończeniu loterii, w najbliższym możliwym terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2.Uczestnik loterii może wyrazić zgodę również na publikację wizerunku na łamach Nowin oraz na www.nowiny24.pl i plus.nowiny24.pl. Zgoda na publikację wizerunku nie jest obowiązkowa i nie wyklucza udziału Uczestnika w loterii. Wyrażenie takiej zgody nie uprawnia do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia.

3.Uczestnicy loterii przystępując do loterii, mogą wyrazić odrębnie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach reklamowych i marketingowych Organizatora loterii zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000). Uczestnicy loterii mogą wyrazić pisemną zgodę na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora loterii ich danych osobowych oraz wizerunku za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody, dane osobowe Uczestnika mogą być użyte w celach marketingowych bezpośrednio własnych produktów lub usług oraz celach marketingowych produktów lub usług kontrahentów Organizatora. Wyrażenie takiej zgody nie uprawnia do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach reklamowych i marketingowych nie jest obowiązkowa i nie wyklucza udziału Uczestnika w loterii. Każdy Uczestnik loterii posiada prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania.

4.Administratorem danych osobowych jest Organizator loterii. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników loterii innym podmiotom. Każdy Uczestnik Loterii posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo żądania ich przenoszenia. Każdy Uczestnik posiada prawo do wniesienia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane Laureatów będą usuwane po zakończeniu Loterii, w najbliższym możliwym terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5.Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora ochrony danych osobowych, który dostępny jest pod adresem e-mail: [email protected] i numerem tel.: 606 120 448

V.PRZEBIEG LOTERII

1.Loteria składa się z 210 dni wydawniczych.

2.W loterii można wziąć udział dostarczając Zestaw Kuponów w loterii na zasadach określonych w regulaminie:

WERSJA I – Zestawy Kuponów Loteryjnych
Aby wziąć udział w loterii, Uczestnik gry powinien wyciąć i zebrać minimum 10 kolejnych, z następującą po sobie numeracją kuponów, (zwanych Zestawem Kuponów Loteryjnych). Zestaw Kuponów Loteryjnych musi stanowić nieprzerwany ciąg, w którym nie brakuje żadnego numeru kuponu oraz żaden numer nie może się powtarzać, zastępując numer brakujący. Przykładowy zestaw to kupony z następujących wydań: kupon nr 1 (piątek, 14.12.2018); kupon nr 2 (poniedziałek, 17.12.2018); kupon nr 3 (wtorek, 18.12.2018); kupon nr 4 (środa, 19.12.2018); kupon nr 5 (czwartek, 20.12.2018); kupon nr 6 (piątek, 21.12.2018); kupon nr 7 (poniedziałek, 24.12.2018); kupon nr 8 (czwartek, 27.12.2018), kupon nr 9 (piątek, 28.12.2018), kupon nr 10 (poniedziałek, 31.12.2018) lub z innych dziesięciu kolejnych wydań. Na kuponie należy uzupełnić dane: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania ( nr telefonu i adres e-mail nie są obowiązkowe, ale powinny zostać podane w celu ułatwienia kontaktu z Czytelnikiem) oraz wyrazić zgodę na udział w loterii i zaakceptować regulamin loterii oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z przeprowadzaniem Loterii (poprzez zaznaczenie właściwych pól). Taki zestaw należy przesłać lub dostarczyć do Redakcji Nowin w Rzeszowie przy ul. Kraszewskiego 2 lub do Biura Ogłoszeń Nowin przy ulicy Unii Lubelskiej 3 w Rzeszowie, w standardowej, małej, białej kopercie zbliżonej do formatu C6, zamkniętej i opatrzonej dopiskiem „MIESZKANIE ZA CZYTANIE”.
Każdy kupon jest numerowany od 1 do 210, jest oznaczony datą wydawniczą oraz dniem tygodnia. Uczestnicy gry mogą włączyć się do udziału w loterii w tej wersji zbierania dowodów udziału w grze, w dowolnym momencie, jednak nie później niż 2.10.2019 roku, kiedy mija ostatnia szansa na możliwość zebrania 10 kolejnych Kuponów Loteryjnych.

WERSJA II – Zestawy złożone z Kuponów Loteryjnych i Kuponów Joker
Uczestnicy gry, którym do pełnego zestawu 10 kolejnych Kuponów Loteryjnych brakuje jednego lub więcej kuponów, mogą brakujące kupony zastąpić Kuponami Joker. Jeden Kupon Joker zastępuje jeden dowolny brakujący kupon loteryjny - z zastrzeżeniem, że taki zestaw nie może być złożony wyłącznie z Kuponów Joker. Kupony Joker nie mogą samodzielnie stanowić dowodu udziału w grze. Oznacza to, że aby zestaw mógł wziąć udział w grze powinien zawierać minimum jeden Kupon Loteryjny oznaczony numerem kolejnym i dniem tygodnia i maksimum 9 Kuponów Joker. Przesłanie 10 Kuponów Joker w jednej kopercie nie stanowi zestawu upoważniającego do udziału w grze.
Kupony Joker są publikowane, obok zwykłych kuponów Loteryjnych w wydaniach piątkowych Nowin raz w miesiącu, w miesiącach grudzień 2018, styczeń 2019, luty 2019, marzec 2019, kwiecień 2019, maj 2019, czerwiec 2019, lipiec 2019, sierpień 2019, wrzesień 2019, październik 2019, . Uczestnik gry może zakupić więcej niż jedno wydanie gazety z Kuponem Joker, zabezpieczając sobie możliwość zamiany większej liczby brakujących Kuponów Loteryjnych Kuponem Joker. 11 Kuponów Joker publikowanych jest na łamach piątkowych wydań gazety. Dodatkowo 1 Kupon Joker zostanie również wydrukowany w specjalnym wydaniu gazetki, promującym loterię przed jej startem. Łącznie zostanie wydrukowanych 12 Kuponów Joker.
Przykładowy zestaw z Kuponami Joker to: Przykładowy zestaw to kupony z następujących wydań: kupon nr 1 (piątek, 14.12.2018); kupon nr 2 (poniedziałek, 17.12.2018); kupon nr 3 (wtorek, 18.12.2018); kupon nr 4 (środa, 19.12.2018); kupon nr 5 (czwartek, 20.12.2018); kupon nr 6 (piątek, 21.12.2018); kupon nr 7 (poniedziałek, 24.12.2018); kupon nr 8 (czwartek, 27.12.2018), kupon nr 9 (piątek, 28.12.2018), kupon joker (zastępuje kupon nr 10 poniedziałek, 31.12.2018). Na kuponie należy uzupełnić dane: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania ( nr telefonu i adres e-mail nie są obowiązkowe, ale powinny zostać podane w celu ułatwienia kontaktu z Czytelnikiem) oraz wyrazić zgodę na udział w loterii i zaakceptować regulamin loterii oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z przeprowadzaniem Loterii (poprzez zaznaczenie właściwych pól).
Prawidłowo przygotowany zestaw w tej wersji należy przesłać lub dostarczyć do Redakcji Nowin w Rzeszowie przy ul. Kraszewskiego 2 lub do Biura Ogłoszeń Nowin przy ulicy Unii Lubelskiej 3 w Rzeszowie, w standardowej, małej, białej kopercie zbliżonej do formatu C6, zamkniętej i opatrzonej dopiskiem „MIESZKANIE ZA CZYTANIE” .
Uczestnicy gry mogą włączyć się do udziału w loterii w tej wersji zbierania dowodów udziału w grze, w dowolnym momencie, jednak nie później niż 15.10.2019 roku i pod warunkiem wcześniejszego zebrania 9 Kuponów Joker, które pozwolą na złożenie pełnego Zestawu Kuponów.

WERSJA III – Karta Prenumeratora
Karta Prenumeratora stanowi pojedynczy Zestaw Kuponów i jest równoważna zestawowi 10 kolejnych kuponów. Dzięki temu prenumeratorzy zyskują dodatkowe szanse w grze oprócz możliwości zebrania 10 zestawów kolejnych kuponów. Karty Prenumeratora dostarczane są do 20-go dnia danego miesiąca, z częścią gazety lub dodatku do gazety dostarczanych wyłącznie do prenumeratorów. Łącznie w loterii są emitowane 22 Karty Prenumeratora. W każdym miesiącu trwania sprzedaży promocyjnej są dostarczane 2 Karty Prenumeratora. Jedna Karta Prenumeratora dostarczona w jednej kopercie jest traktowana w myśl tego regulaminu jako Zestaw Kuponów biorących udział w loterii.
Karty Prenumeratora otrzymają osoby, które wykupią prenumeratę Nowin na grudzień 2018 i/lub styczeń 2019 i/lub luty 2019 i/lub marzec 2019 i/lub kwiecień 2019 i/lub maj 2019 i/lub czerwiec 2019 i/lub lipiec 2019 i/lub sierpień 2019 i/lub wrzesień 2019 i/lub październik 2019. Każdy, kto wykupi prenumeratę na jeden z tych miesięcy otrzymuje 2 Karty Prenumeratora stanowiące dwie dodatkowe szanse w loterii. Na kuponie należy uzupełnić dane: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania (nr telefonu i adres e-mail nie są obowiązkowe, ale powinny zostać podane w celu ułatwienia kontaktu z Czytelnikiem) oraz wyrazić zgodę na udział w loterii i zaakceptować regulamin loterii oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z przeprowadzaniem Loterii (poprzez zaznaczenie właściwych pól).
Prawidłowo przygotowany zestaw w tej wersji należy przesłać lub dostarczyć do Redakcji Nowin w Rzeszowie przy ul. Kraszewskiego 2 lub do Biura Ogłoszeń Nowin przy ulicy Unii Lubelskiej 3 w Rzeszowie, w standardowej, małej, białej kopercie zbliżonej do formatu C6, zamkniętej i opatrzonej dopiskiem „MIESZKANIE ZA CZYTANIE”.
Uczestnicy gry mogą włączyć się do udziału w loterii w tej wersji zbierania dowodów udziału w grze, w dowolnym momencie, jednak nie później niż 20 września 2019 roku, kiedy upływa termin zamówienia prenumeraty na październik 2019 r. – ostatni miesiąc emisji Kuponów Loteryjnych.
Jeżeli osoba, która dokonała zakupu prenumeraty na ww. miesiące nie otrzyma do 20 dnia miesiąca wydania gazety, w którym znajdują się 2 Karty Prenumeratora przewidziane na dany miesiąc, powinna w ciągu 3 dni powiadomić o tym fakcie Biuro Loterii. Po sprawdzeniu przez Organizatora zgłoszenia, że uczestnik loterii na pewno nie otrzymał Kart Prenumeratorów na dany miesiąc, przesyła on na adres uczestnika odpowiednią liczbę Kart Prenumeratora lub przekazuje je poprzez Biuro Loterii w przypadku osobistego odbioru.

WERSJA IV – Karta Abonamentowa
Karta Abonamentowa stanowi pojedynczy Zestaw Kuponów. W loterii biorą udział Czytelnicy, którzy wykupili abonament dostępu do treści elektronicznych poprzez stronę plus.nowiny24.pl/wez-udzial/, zgodnie z regulaminem tego serwisu. Uczestnik loterii może dokonać zakupu abonamentu na okres 30 dniowy i/lub 90 dniowy i/lub 180 dniowy.

Aby zostać Uczestnikiem loterii poprzez zakup abonamentu dostępu do treści elektronicznych z e-wydaniem Nowin, Czytelnik powinien wejść na stronę plus.nowiny24.pl/wez-udzial/ i dokonać wyboru okresu trwania abonamentu dostępu do treści elektronicznych (30, 90 lub 180 dni).
Po wyborze okresu trwania abonamentu, Czytelnik zostanie przeniesiony na formularz płatności, gdzie powinien podać swój adres e-mail w celu rejestracji lub zalogowania, zaakceptować regulamin serwisu nowiny24.pl i plus.nowiny24.pl, wybrać bank, z którego zostanie dokonana płatność, a następnie uzupełnić pola: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, nr telefonu nie jest obowiązkowy ale powinien zostać podany w celu ułatwienia kontaktu z Czytelnikiem oraz wyrazić zgodę na udział w loterii i zaakceptować regulamin loterii oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z przeprowadzaniem Loterii (poprzez zaznaczenie właściwych pól), a następnie dokonać płatności.
Po zaksięgowaniu wpłaty za wybrany okres trwania abonamentu, Czytelnik staje się Uczestnikiem loterii.

Dane osobowe, które zostały podane podczas dokonywania płatności, zostaną umieszczone na Kartach Abonamentowych, w liczbie adekwatnej do wykupionego abonamentu. Uczestnikowi Loterii, który zakupił 30 dniowy abonament dostępu do treści elektronicznych, przysługują 4 Karty Abonamentowe. Uczestnikowi, który zakupił 90 dniowy abonament dostępu do treści elektronicznych, przysługuje 12 Kart Abonamentowych. Uczestnikowi, który zakupił 180 dniowy abonament dostępu do treści elektronicznych przysługują 24 karty abonamentowe

Zgody marketingowe i reklamowe nie są obowiązkowe. Podanie adresu e-mail jest wymagane, w związku z koniecznością rejestracji w plus.nowiny24.pl, podanie nr telefonu ułatwia kontakt z Czytelnikiem w związku z realizacją transakcji i obsługi loterii.

Kupując abonament dostępu do treści elektronicznych, nabywa go od dnia zakupu i jego dostęp trwa odpowiednio przez wybrany przez Uczestnika okres (30/90/180 dni). Uczestnik może wykupić dowolną liczbę abonamentów dostępu do treści elektronicznych. Każdy kolejny wykupiony abonament powoduje wydłużenie dostępu do treści elektronicznych (sumuje się).

Przysługujące Uczestnikowi loterii Karty Abonamentowe są drukowane, pakowane w osobnych kopertach z dopiskiem „MIESZKANIE ZA CZYTANIE” i umieszczane w urnie do najbliższego losowania.

Uczestnicy gry mogą włączyć się do udziału w loterii w tej wersji zbierania dowodów udziału w grze, w dowolnym momencie, jednak nie później niż 15 października 2019 roku, czyli w ostatnim dniu emisji Kuponu Loteryjnego.

Do wzięcia udziału w losowaniu nagród upoważnia minimum jeden, oryginalny Zestaw Kuponów w rozumieniu niniejszej loterii (czyli zestaw 10 kolejnych oryginalnych Kuponów Loteryjnych lub zestaw 10 kuponów złożony z oryginalnych Kuponów Loteryjnych i oryginalnych Kuponów Joker lub oryginalna Karta Prenumeratora lub Karta Abonamentowa).

3.Każdy dostarczony Zestaw Kuponów bierze udział w losowaniu/losowaniach. Za dostarczenie Kart Abonamentowych rozumie się zakup abonamentu dostępu do treści elektronicznych poprzez stronę plus.nowiny24.pl/wez-udzial/, wyrażenie zgody na udział w loterii, dokonanie płatności oraz spełnienie pozostałych zasad niniejszego regulaminu.

4.Uczestnicy gry mogą zwielokrotnić swoje szanse na wygraną poprzez zebranie i dostarczenie większej liczby Zestawów Kuponów. Każdy z Uczestników może dostarczyć nieograniczoną liczbę zestawów i przysługujących prenumeratorom Kart Prenumeratora i Kart Abonamentowych. Można także zwiększyć swoje szanse w losowaniach poprzez uczestnictwo w każdej z wymienionych w cz. V. pkt. 2 wersji udziału w grze.

5.O tym, komu przypadną nagrody decyduje pięć publicznych losowań (cztery losowania nagród dodatkowych i losowanie główne).

VI. PRAWIDŁOWOŚĆ ZGŁOSZEŃ
1.Każdy Zestaw Kuponów powinien być przesłany w osobnej, standardowej, małej, białej kopercie zbliżonej do formatu C6, zamkniętej i opatrzonej dopiskiem „MIESZKANIE ZA CZYTANIE” z zastrzeżeniem, że Karty Abonamentowe są drukowane, pakowane w koperty i umieszczane w miejscu do losowania przez Organizatora loterii. W przypadku przesłania kilku zestawów lub Kart Prenumeratora w jednej kopercie, zgłoszenie traktowane jest jako pojedynczy zestaw.

2.Wszystkie dowody udziału w grze muszą być oryginalne, niedopuszczalne jest ich kserowanie, powielanie, skanowanie, etc. i nieuszkodzone (za uszkodzony uważa się taki, który został przerwany lub zniszczony w sposób uniemożliwiający odczytanie zapisanych w nim informacji).

3.Prawidłowe zgłoszenie do losowania stanowi Zestaw Kuponów w rozumieniu niniejszej loterii. Przynajmniej jeden kupon w komplecie lub pojedyncza Karta Prenumeratora i Karta Abonamentowa musi zawierać dane uczestnika loterii: imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL (w związku z wprowadzeniem nowych dowodów osobistych bez adresu zameldowania) oraz podpis (lub odznaczenie zgody na Karcie Abonamentowej) pod oświadczeniami o braku przesłanek do wyłączenia z loterii (cz. III, pkt. 1-3). Podanie informacji o numerze telefonu lub e-mail nie jest obowiązkowe w przypadku zestawu kuponów z wydania papierowego, ale może utrudnić kontakt z uczestnikiem. Podanie adresu e-mail w przypadku zakupu abonamentu dostępu do treści elektronicznych poprzez plus.nowiny24.pl/wez-udzial/ jest konieczne ze względu na świadczenie usług drogą elektroniczną oraz konieczność rejestracji w serwisie plus.nowiny24.pl przed dokonaniem zakupu upoważniającego do udziału w loterii. Podanie nr telefonu nie jest konieczne, ale może utrudnić kontakt z uczestnikiem loterii. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach reklamowych i marketingowych innych niż w przebiegu loterii (zgodnie z cz. IV. pkt. 3) nie jest obowiązkowe.

4.W każdym Zestawie Kuponów Uczestnik musi wypełnić i podpisać/odznaczyć minimum jedno oświadczenie: „Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem loterii, zrozumiałem go i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Jednocześnie oświadczam, że w rozumieniu niniejszego regulaminu nie jestem pracownikiem Organizatora oraz członkiem jego najbliższej rodziny (pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: rodziców, dzieci, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami będącymi pracownikami Organizatora). Nie jestem także stałym współpracownikiem Organizatora ani członkiem jego najbliższej rodziny oraz minimum jedno oświadczenie: „Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz.1000) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa (Administrator danych osobowych) podanych przeze mnie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzaniem loterii. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestników loterii innym podmiotom. Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/a o prawie żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo żądania ich przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.Zestawy Kuponów (w tym Karty Prenumeratora i Karty Abonamentowe) w których uczestnik zamieścił niekompletne lub nieczytelne dane osobowe lub niezawierające podpisu (odznaczenia) pod wymaganymi regulaminem oświadczeniami nie upoważniają do wzięcia udziału w loterii i otrzymania nagrody i mogą zostać odrzucone przez Komisję Nadzorującą losowanie.

VII.NAGRODY
1.Pula nagród: 360 000 zł brutto, na którą składają się nagrody:

Regulamin nowej loterii Nowin "Mieszkanie za czytanie" obowiązujący od 14 grudnia 2018 r.

Nagroda główna – wartość 310 000 zł
Pod pojęciem nagrody głównej (mieszkania) w zakresie niniejszego regulaminu należy rozumieć: mieszkanie, zaś w sytuacji w której wyłonienie Laureata nagrody głównej loterii nastąpi przed zakończeniem przedsięwzięcia deweloperskiego w ramach którego w/w mieszkanie zostanie wybudowane, także cesję wierzytelności wynikającą ze stosownej umowy zobowiązującej do ustanowienia odrębnej własności w/w lokalu.
Nagrody dodatkowe – wartość łączna 50 000 zł

2.Rozkład nagród w poszczególnych losowaniach:

a)Nagrody w I losowaniu:
- nagroda pieniężna 5 000 zł – 1 sztuka
- nagroda pieniężna 1 000 zł – 3 sztuki
- nagroda pieniężna 500 zł – 5 sztuk
b)Nagrody w II losowaniu:
- nagroda pieniężna 5 000 zł – 1 sztuka
- nagroda pieniężna 1 000 zł – 3 sztuki
- nagroda pieniężna 500 zł – 5 sztuk
c)Nagrody w III losowaniu:
- nagroda pieniężna 5 000 zł – 1 sztuka
- nagroda pieniężna 1 000 zł – 3 sztuki
- nagroda pieniężna 500 zł – 5 sztuk
d)Nagrody w IV losowaniu:
- nagroda pieniężna 5 000 zł – 1 sztuka
- nagroda pieniężna 1 000 zł – 3 sztuki
- nagroda pieniężna 500 zł – 5 sztuk
e)Nagrody w V losowaniu - głównym:
- Nagroda główna: mieszkanie (bądź cesja wierzytelności wynikająca ze stosownej umowy zobowiązującej do ustanowienia odrębnej własności lokalu). Wartość mieszkania (cesji wierzytelności) 310 000 zł brutto.
- nagroda pieniężna 5 000 zł – 1 sztuka
- nagroda pieniężna 2 000 zł – 1 sztuka
- nagroda pieniężna 1 000 zł – 1 sztuka

3.Laureatom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody głównej, ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego.

4.W przypadku wylosowania nagrody w trakcie trwania budowy mieszkania, wydanie nagrody nastąpi w formie aktu notarialnego potwierdzającego cesję wierzytelności wynikającą ze stosownej umowy zobowiązującej do ustanowienia odrębnej własności lokalu ze strony Organizatora na Laureata, a ostateczny akt notarialny przenoszący własność zostanie sporządzony pomiędzy developerem, a Laureatem.

VIII. LOSOWANIE NAGRÓD
1.Przyznanie nagród następuje w drodze publicznych losowań. Losowania są prowadzone w sposób manualny. Wszystkie Zestawy Kuponów, przyniesione, przesłane lub wydrukowane (wydrukowane przez Organizatora są Karty Abonamentowe, stanowiące Zestaw Kuponów i umieszczone w białych kopertach zgodnie z regulaminem loterii), zostają wysypane, przemieszane. Osoba prowadząca losowanie po przemieszaniu Zestawów Kuponów poprosi osobę spośród publiczności, która dokona losowania nagród. W przypadku braku osób spośród publiczności chętnych do dokonania powyższych czynności, przemieszania i losowania dokonają pracownicy Organizatora.

2.Losowania nagród odbywają się w dniach: 31.01.2019 roku (czwartek), 4.04.2019 roku (czwartek), 13.06.2019 roku (czwartek), 5.09.2019 roku (czwartek) oraz losowanie główne 7.11.2019 roku (czwartek) w Redakcji Nowin w Rzeszowie przy ul. Kraszewskiego 2. Wszystkie losowania odbywają się w obecności Komisji Nadzoru, o której mowa w punkcie XI. niniejszego Regulaminu.

3.Pierwsze losowanie,
W pierwszym losowaniu, które odbywa się 31.01.2019 roku, biorą udział wszystkie Zestawy Kuponów dostarczone (przyniesione, przesłane lub wydrukowane przez Organizatora) do Biura Loterii najpóźniej do dnia 30.01.2019 roku (środa) do godziny 15.
Podany termin jest datą dotarcia zestawu (dostarczonego osobiście lub pocztą) do Biura Loterii i/lub datą zaksięgowania wpłaty za abonament dostępu do treści elektronicznych. Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w tym dniu po godzinie 15 nie biorą udziału w pierwszym losowaniu, lecz trafiają do drugiego losowania.
Nagrody losowane są zgodnie z poniższą kolejnością:
1 x 5 000 zł, 3 x 1 000 zł, 5 x 500 zł.
Po wylosowaniu koperty, Komisja sprawdza czy spełnione są warunki określone w regulaminie. Jeśli warunki nie są spełnione, koperta zostaje odrzucona, a losowanie dla danej nagrody jest powtarzane do skutku. Raz wylosowana koperta nie wraca do ponownego losowania w danej edycji losowania.
Po pierwszym losowaniu, wszystkie zgłoszenia, które wzięły w nim udział, łącznie ze zgłoszeniami wylosowanymi, biorą udział w kolejnych losowaniach (z wyłączeniem zgłoszeń, które nie spełniły warunków regulaminu). Organizator sporządza kserokopie wylosowanych kuponów/kart w celu umożliwienia ich dalszego udziału w loterii. Oryginały są zdeponowane w Biurze Loterii do celów protokolarnych.

4.Drugie losowanie,
W drugim losowaniu, które odbywa się 4.04.2019 roku, biorą udział wszystkie Zestawy Kuponów dostarczone (przyniesione, przesłane lub wydrukowane przez Organizatora) do Biura Loterii najpóźniej do dnia 3.04.2019 roku (środa) do godziny 15.
Podany termin jest datą dotarcia zestawu (dostarczonego osobiście lub pocztą) do Biura Loterii i/lub datą zaksięgowania wpłaty za abonament dostępu do treści elektronicznych. Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w tym dniu po godzinie 15 nie biorą udziału w drugim losowaniu, lecz trafiają do trzeciego losowania.
Nagrody losowane są zgodnie z poniższą kolejnością:
1 x 5 000 zł, 3 x 1 000 zł, 5 x 500 zł.
Po wylosowaniu koperty, Komisja sprawdza czy spełnione są warunki określone w regulaminie. Jeśli warunki nie są spełnione, koperta zostaje odrzucona, a losowanie dla danej nagrody jest powtarzane do skutku. Raz wylosowana koperta nie wraca do ponownego losowania w danej edycji losowania.
Po drugim losowaniu, wszystkie zgłoszenia, które wzięły w nim udział, łącznie ze zgłoszeniami wylosowanymi, biorą udział w kolejnych losowaniach (z wyłączeniem zgłoszeń, które nie spełniły warunków regulaminu). Organizator sporządza kserokopie wylosowanych kuponów/kart w celu umożliwienia ich dalszego udziału w loterii. Oryginały są zdeponowane w Biurze Loterii do celów protokolarnych.

5.Trzecie losowanie,
W trzecim losowaniu, które odbywa się 13.06.2019 roku, biorą udział wszystkie Zestawy Kuponów dostarczone (przyniesione, przesłane lub wydrukowane przez Organizatora) do Biura Loterii najpóźniej do dnia 12.06.2019 roku (środa) do godziny 15.
Podany termin jest datą dotarcia zestawu (dostarczonego osobiście lub pocztą) do Biura Loterii i/lub datą zaksięgowania wpłaty za abonament dostępu do treści elektronicznych. Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w tym dniu po godzinie 15 nie biorą udziału w trzecim losowaniu, lecz trafiają do czwartego losowania
Nagrody losowane są zgodnie z poniższą kolejnością:
1 x 5 000 zł, 3 x 1 000 zł, 5 x 500 zł.
Po wylosowaniu koperty, Komisja sprawdza czy spełnione są warunki określone w regulaminie. Jeśli warunki nie są spełnione, koperta zostaje odrzucona, a losowanie dla danej nagrody jest powtarzane do skutku. Raz wylosowana koperta nie wraca do ponownego losowania w danej edycji losowania.
Po trzecim losowaniu, wszystkie zgłoszenia, które wzięły w nim udział, łącznie ze zgłoszeniami wylosowanymi, biorą udział w kolejnych losowaniach (z wyłączeniem zgłoszeń, które nie spełniły warunków regulaminu). Organizator sporządza kserokopie wylosowanych kuponów/kart w celu umożliwienia ich dalszego udziału w loterii. Oryginały są zdeponowane w Biurze Loterii do celów protokolarnych.

6.Czwarte losowanie,
W czwartym losowaniu, które odbywa się 5.09.2019 roku, biorą udział wszystkie Zestawy Kuponów dostarczone (przyniesione, przesłane lub wydrukowane przez Organizatora) do Biura Loterii najpóźniej do dnia 4.09.2019 roku (środa) do godziny 15.
Podany termin jest datą dotarcia zestawu (dostarczonego osobiście lub pocztą) do Biura Loterii i/lub datą zaksięgowania wpłaty za abonament dostępu do treści elektronicznych. Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w tym dniu po godzinie 15 nie biorą udziału w czwartym losowaniu, lecz trafiają do losowania głównego.
Nagrody losowane są zgodnie z poniższą kolejnością:
1 x 5 000 zł, 3 x 1 000 zł, 5 x 500 zł.
Po wylosowaniu koperty, Komisja sprawdza czy spełnione są warunki określone w regulaminie. Jeśli warunki nie są spełnione, koperta zostaje odrzucona, a losowanie dla danej nagrody jest powtarzane do skutku. Raz wylosowana koperta nie wraca do ponownego losowania w danej edycji losowania.
Po czwartym losowaniu, wszystkie zgłoszenia, które wzięły w nim udział, łącznie ze zgłoszeniami wylosowanymi, biorą udział w kolejnych losowaniach (z wyłączeniem zgłoszeń, które nie spełniły warunków regulaminu). Organizator sporządza kserokopie wylosowanych kuponów/kart w celu umożliwienia ich dalszego udziału w loterii. Oryginały są zdeponowane w Biurze Loterii do celów protokolarnych.

7.Piąte losowanie - główne,
W piątym losowaniu, które odbywa się 7.11.2019 roku, biorą udział wszystkie Zestawy dostarczone (przyniesione, przesłane lub wydrukowane przez Organizatora) do Biura Loterii najpóźniej do dnia 6.11.2019 roku (środa) do godziny 15. Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w tym dniu po godzinie 15 nie biorą udziału w losowaniu. W przypadku Kart Abonamentowych, udział w piątym losowaniu biorą Karty Abonamentowe uzyskane przez Uczestników za zakupy abonamentu dostępu do treści elektronicznych dokonane poprzez stronę plus.nowiny24.pl/wez-udzial/ do dnia 15.10.2019 roku.

Nagrody losowane są zgodnie z poniższą kolejnością:
1 x nagroda główna: mieszkanie (cesja wierzytelności), , 1 x 5 000 zł, 1 x 2 000 zł, 1 x 1000 zł.
Po wylosowaniu koperty, Komisja sprawdza czy spełnione są warunki określone w regulaminie. Jeśli warunki nie są spełnione, koperta zostaje odrzucona, a losowanie dla danej nagrody jest powtarzane do skutku. Raz wylosowana koperta nie wraca do ponownego losowania. Uczestnik loterii, który dla zwiększenia szans wylosowania przesłał więcej niż jedno zgłoszenie loteryjne (tj. kilka Zestawów Kuponów, każdy w osobnej kopercie), gdy zostanie wylosowany kilkakrotnie, kolejno otrzymuje wylosowane nagrody.

8.Ze wszystkich pięciu losowań są sporządzane protokoły.

IX.OGŁASZANIE WYNIKÓW
Lista laureatów z poszczególnych losowań publikowana jest w Nowinach w pierwszym możliwym terminie do 3 dni roboczych po zakończeniu losowania oraz na stronie www.nowiny24.pl i plus.nowiny24.pl

X.ODBIÓR NAGRÓD
1.Nagrody należy odbierać legitymując się ważnym dowodem tożsamości z nr PESEL. Laureaci zobowiązani są odebrać nagrody na koszt własny.

2.W przypadku wyłonienia Laureata nagrody głównej loterii przed zakończeniem przedsięwzięcia deweloperskiego, Organizator zastrzega możliwość wydania nagrody głównej poprzez zawarcie porozumienia trójstronnego/cesji wierzytelności do nagrody w formie aktu notarialnego pomiędzy Laureatem nagrody głównej, Organizatorem i deweloperem na podstawie, którego dojdzie do przeniesienia na Laureata nagrody głównej uprawnienia do nabycia prawa własności wyodrębnionego lokalu mieszkalnego stanowiącego nagrodę główną. Ostateczny akt notarialny przenoszący własność zostanie sporządzony pomiędzy deweloperem, a Laureatem.

3.Przekazanie nagrody głównej w formie cesji wierzytelności wynikającej ze stosownej umowy zobowiązującej do ustanowienia odrębnej własności lokalu następuje po wpłaceniu przez laureata na konto Organizatora loterii podatku od nagrody w wysokości 10% równowartości nagrody, nie później niż 5 dni przed datą podpisania aktu notarialnego potwierdzającego cesję wierzytelności. Laureatowi nagrody głównej nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego.

4.Koszty zawarcia umowy w formie aktu notarialnego oraz wszelkie opłaty notarialne i sądowe ponosi Laureat. O terminie podpisania aktu Organizator powiadamia Laureata telefonicznie, a w przypadku braku kontaktu listem poleconym przesłanym na wskazany przez Laureata adres do korespondencji. W przypadku nie stawienia się Laureata w określonym terminie, Organizator loterii jeszcze raz wzywa do stawienia się do aktu.

5.Podpisanie aktu notarialnego następuje najpóźniej do dnia 31.01.2020 roku. O terminie podpisania aktu notarialnego Organizator powiadamia telefonicznie, a w przypadku braku kontaktu listem poleconym przesłanym pod wskazany w zwycięskim zestawie adres korespondencyjny.

6.Nieodebranie nagrody głównej, poprzez nieodebranie lokalu lub nie przystąpienie przez Laureata do umowy dotyczącej przekazania nagrody głównej lub cesji wierzytelności zawartej w formie aktu notarialnego pomimo dwukrotnego wezwania, nie wpłacenie podatku od nagrody, nie wyrażenie zgody na poniesienie kosztów, o których mowa w pkt. 4 jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody głównej bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Laureata. W takim przypadku nagroda przechodzi na rzecz Organizatora loterii.

7.Nagrody pieniężne z poszczególnych losowań, Laureat może odebrać w Biurze Loterii w ciągu 12 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po dniu danego losowania, w godzinach od 9 do 15, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem innych dni wolnych, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym planowanego terminu odbioru nagrody w Biurze Loterii. Nagrody nieodebrane w terminie pozostają własnością Organizatora.

8.Nagrody pieniężne w wysokości 500, 1000, 2000 zł mogą być odbierane osobiście przez Laureata lub przez upoważnioną przez niego osobę. Pełnomocnik musi posiadać ważne pełnomocnictwo oraz dokument tożsamości. Pełnomocnictwo musi być sporządzone notarialnie.

9.Na życzenie Laureata nagroda pieniężna 500, 1000, 2000 zł może zostać przekazana na jego konto bankowe lub przekazem pocztowym. W tym wypadku koszty operacji związanych z przelewem lub przekazem pocztowym są potrącane przez Organizatora z kwoty przysługującej do wypłaty. Aby Organizator mógł przekazać nagrodę w trybie przelewu, Laureat jest zobowiązany do podania numeru konta bankowego potwierdzonego własnoręcznym podpisem zgodnym z podpisem z kuponu loteryjnego, listownie – w trybie priorytet, polecony lub pocztą kurierską. W przypadku przekazu pocztowego - również na pisemną prośbę Laureata w trybie priorytet, polecony lub pocztą kurierską wypłata jest przekazana w oparciu o dane zamieszczone w kuponie loteryjnym. Polecenia przelewu i przekazy pieniężne zostaną zachowane do celów protokolarnych z uwagi na brak podpisu Laureata loterii pod protokołem z odbioru nagrody.

10.Nagrody pieniężne o wartości 5 000 zł, są przekazywane Laureatowi po potrąceniu należnego podatku w wysokości 10%, po osobistym potwierdzeniu protokołu przyjęcia nagrody z wskazaniem numeru konta, na które należy przelać nagrodę. W przypadku nagrody o tej wartości nie ma możliwości odebrania jej w formie gotówkowej. W wyjątkowych przypadkach w imieniu Laureata w kwestii podpisania protokołu, może wystąpić pełnomocnik, posiadający ważne, potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo. Na życzenie Laureata nagroda może zostać przekazana przelewem lub przekazem pocztowym bez osobistego potwierdzenia protokołu. W tym wypadku koszty operacji związanych z przelewem lub przekazem pocztowym są potrącane przez Organizatora z kwoty przysługującej do wypłaty. Aby Organizator mógł przekazać nagrodę w trybie przelewu lub przekazu pocztowego bez osobistego potwierdzenia protokołu, Laureat jest zobowiązany do przekazania dyspozycji przelewu nagrody potwierdzonej własnoręcznym podpisem zgodnym z podpisem z kuponu loteryjnego, osobiście, listownie – w trybie priorytet, polecony lub pocztą kurierską. W przypadku przekazu pocztowego wypłata jest przekazana w oparciu o dane zamieszczone w kuponie loteryjnym. Polecenia przelewu i przekazy pieniężne zostaną zachowane do celów protokolarnych z uwagi na brak podpisu Laureata loterii pod protokołem z odbioru nagrody.

11.W przypadku, gdyby okazało się, iż zdobywcą którejkolwiek z nagród w losowaniach, wbrew podpisanemu przez Uczestnika loterii oświadczeniu, jest osoba wyłączona z udziału w loterii zgodnie z zapisami rozdziału III punkt 2. niniejszego Regulaminu, traci ona prawo do nagrody, a nagroda przechodzi na rzecz Organizatora.

12.Na żądanie Laureata Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej wygranej z zachowaniem procedury i terminów wynikających z treści art. 20 Ustawy o grach hazardowych.

XI.SPOSÓB ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ
Organizator powołał wewnętrzną Komisję Nadzoru nad prawidłowością urządzania loterii zwaną Komisją i wydał regulamin jej działania. W skład komisji wchodzi osoba legitymująca się zaświadczeniem o odbyciu szkolenia w zakresie przepisów dotyczących gier hazardowych i regulaminu przedmiotowej loterii.

XII.ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA
Organizator oświadcza, że w ramach niniejszej loterii promocyjnej nagrody są wręczane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1509 ze zm.). Kwota stanowiąca 10% nagrody głównej – mieszkania (cesji wierzytelności) jest pobierana przez Organizatora przed wydaniem nagrody i przeznaczona na zapłatę podatku dochodowego od wydawanych nagród w loteriach promocyjnych. Wygrane pieniężne w loterii w wysokości powyżej 2 280 zł brutto, w chwili wypłaty są pomniejszane o należny podatek w wysokości 10%.

XIII.TRYB ZGŁASZANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI ORAZ PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ:
1.Reklamacje z tytułu loterii mogą być zgłaszane na piśmie najpóźniej do dnia 14.02.2020 r. (data wpływu do Organizatora). Reklamacje, które wpłyną po tym terminie, nie są uwzględniane. Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej, listem poleconym na adres Biura Loterii, mieszczącym się przy ulicy Kraszewskiego 2, 35-016 Rzeszów, z podaniem imienia, nazwiska, adresu uczestnika loterii, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy, rodzaju gry oraz określeniem treści żądania.

2.Komisja Nadzoru rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamacji. Termin rozpatrzenia reklamacji wraz z powiadomieniem upływa w dniu 11.03.2020 r.

3.Roszczenia z tytułu loterii promocyjnej przedawniają się z upływem 6 miesięcy liczonych od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. W razie zgłoszenia roszczenia w terminie, bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

4.Wszelkie spory, które nie zostaną rozwiązane w sposób polubowny, rozstrzyga właściwy sąd powszechny.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Każda zmiana niniejszego regulaminu wymaga zatwierdzenia przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.
2.Biuro Loterii czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 15. (z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt i innych dni wolnych).
3.W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Organizator

redakcja

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.