Redakcja

Regulamin "Promocji Walentynkowej"

Redakcja

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ
„Promocja Walentynkowa”

I. Postanowienia Ogólne

1. Organizatorem akcji promocyjnej „Promocja Walentynkowa” zwanej w dalszej części regulaminu „Akcją Promocyjną” jest Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-675 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 2408, o kapitale zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522 01 03 609, REGON 012047699 (dalej jako Organizator).
2. Akcja promocyjna trwa od 10.02.2017. do 19.02.2017.
3. Akcja odbywa się na terenie Polski.
4. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każdy Czytelnik serwisu nto.pl i plus.nto.pl, który w okresie trwania promocji zakupił prenumeratę cyfrową NTO (zwanej dalej „Gazetą”) na 180 dni. W tym okresie obowiązuje na ten produkt cena promocyjna w wysokości 100 zł.
5. Regulamin określa zasady udziału w organizowanej Akcji Promocyjnej i zawiera warunki uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do akcji.
6. W promocji nie mogą brać udziału Uczestnicy, którzy nie spełniają wymogów opisanych w niniejszym Regulaminie.
7. Z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, w Akcji Promocyjnej mogą brać udział osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych zwane dalej „Uczestnikami”. Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Akcji Promocyjnej pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Akcji Promocyjnej.
8. Uczestnikami Akcji Promocyjnej nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora lub członkowie jego najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, krewnych w linii bocznej i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
II. Przedmiot Akcji Promocyjnej
1. Akcja promocyjna polegać będzie na tym, że Uczestnicy po zakupieniu (opłaceniu zamówienia) 180-dniowej cyfrowej prenumeraty NTO otrzymają ją w cenie niższej niż standardowa (cena standardowa: 200 złotych / cena promocyjna: 100 złotych)
4. Pula promocji: nieograniczona.
5. Promocja zostaną udostępniona w ten sposób, że Czytelnik wybierając prenumeratę cyfrową „z e-wydaniem” na 180 dni, kupi ją w okresie promocji w cenie promocyjnej.
7. Uczestnikowi promocji nie przysługuje prawo do zamiany upustu na ekwiwalent pieniężny.
III. Dane osobowe
1.Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach przeprowadzenia akcji promocyjnej, przyznania upustu i oraz czynności reklamacyjnych.
2.Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie.
3.Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w akcji promocyjnej.
IV. Reklamacje i postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady akcji promocyjnej i jest udostępniony na stronie www.plus.nto.pl/wykup-dostep/
2. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia akcji z niniejszym regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi. Reklamacja powinna zostać złożona w jeden z następujących sposobów:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail na adres: [email protected] z dopiskiem Reklamacja – Promocja Walentynkowa,
b) listem poleconym na adres ul. Połęże 3, 80-720 Gdańsk
3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, dokładny opis i powód reklamacji, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania. Organizator rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi w terminie 14 dni (zgodnie z datą otrzymania wiadomości e-mail lub stempla pocztowego) od dnia ich otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi e-mailem lub pocztą tradycyjną, na adres podany przez Uczestnika, a niezadowolony z rozstrzygnięcia Uczestnik może dochodzić swoich praw przed sądem powszechnym.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
6. Uczestnik przystępując do Akcji Promocyjnej wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie serwisu zamieszczonego na stronie www.plus.nto.pl/wykup-dostep/

Redakcja

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.