Redakcja

Regulamin serwisu NTO.pl (Nowa Trybuna Opolska)

Redakcja

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu funkcjonującego pod adresem www.nto.pl zarówno za pośrednictwem strony internetowej, jak i Aplikacji mobilnych wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Operatorem serwisu jest „Pro Media” Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, 45-086 Opole ul. Powstańców Śląskich 9, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 30307, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.000.000,00 PLN, NIP 754-033-52-45, tel. (077) 443 25 00, e-mail. [email protected].

3. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie: Operator - oznacza spółkę „Pro Media” Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, dalej również jako „Spółka”; Regulamin - oznacza niniejszy dokument; Serwis - oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną stworzoną i udostępnioną przez Operatora w sieci Internet, umożliwiającą korzystanie z usługi polegającej na udostępnieniu danych oraz treści opracowanych przez Operatora i umożliwieniu ich wprowadzania, dostępna pod adresem www.nto.pl lub za pośrednictwem odpowiednich Aplikacji mobilnych będącą serwisem informacyjno-użytkowym; Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Serwisu przez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim danych; Użytkownik Zarejestrowany - Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie; Materiał - tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać opublikowane w serwisie; Komentarz - tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Serwisu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać automatycznie umieszczone w miejscu do tego wyznaczonym przez Operatora; Wizerunek - rozpoznawalna i aktualna podobizna osoby fizycznej; Wpis - zestaw informacji dotyczących miejsc lub usług, wykorzystywanych w części użytkowej serwisu; Cookie - informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika w pliku cookie.txt, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera; Klient - osoba będąca klientem Operatora GSM, korzystająca z Serwisu Internetowego za pośrednictwem Integratora, poprzez rejestrację w Serwisie SMS; Operator GSM - Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 181, Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 81, Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Skierniewickiej 10A, Spółka P4 Sp. z o.o. z siedzibą i adresem: P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa; Integrator - Digital Virgo S.A. z siedzibą w Warszawie; Serwis SMS - oznacza funkcjonalność oferowaną Klientom przez Integratora we współpracy z Operatorem, umożliwiającą korzystanie z Serwisu Internetowego poprzez wysłanie SMS Premium pod numer telefonu wskazany w dalszych postanowieniach Zasad Ogólnych. Dostawcą usług opłacanych SMS-em jest Operator; Ustawa - ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych; Konsument - konsument w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego. Umowa na korzystanie z Serwisu – umowa zawierana z Użytkownikiem, który dokonał w Serwisie rejestracji Użytkownika. Aplikacja mobilna – aplikacja mobilna wskazana w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu dostępna do pobrania na wybranych przez Operatora platformach służących do pobierania aplikacji i umożliwiająca korzystanie z Serwisu z uwzględnieniem różnic wskazanych w opisie Aplikacji mobilnej zamieszczonym na platformie służącej do pobierania aplikacji przez użytkowników tych platform. Funkcjonalności Aplikacji mobilnej mogą różnic się w zależności od wersji Aplikacji mobilnej. Z przyczyn technicznych starsze wersje Aplikacji mobilnej mogą nie współpracować w sposób należyty z Serwisem lub całkowicie uniemożliwiać korzystanie z Serwisu. Niniejszy Regulamin stanowi również regulamin korzystania z Aplikacji mobilnej. Operator może umożliwić zakup dodatkowych opcji lub funkcjonalności w ramach Aplikacji mobilnej; zakup taki odbywa się za pośrednictwem platformy służącej do pobierania aplikacji przez jej użytkowników i podlega postanowieniom odpowiedniego regulaminu takiej platformy. Informacje, jakie stosownie do treści art. 12 ust. 1 oraz art. art. 21 ust.1 w zw. z art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U. z dnia 24.06.2014r. poz. 827) Operator zobowiązany jest udzielić konsumentowi, który ma zamiar skorzystać oraz który skorzystał z oferty Operatora na pobranie i korzystanie z aplikacji mobilnej stanowią załącznik nr 2A i 2B do niniejszego Regulaminu.

4. Korzystanie z Serwisu w inny sposób niż w ramach dozwolonego użytku nie jest dopuszczalne bez zgody wszystkich podmiotów, którym przysługują prawa do elementów Serwisu, w tym bez zgody Operatora.

5. Operator zezwala Użytkownikowi na przeglądanie bazy danych materiałów stanowiących treść Serwisu. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w przepisach Ustawy.

6. W szczególności, poza określonymi w przepisach Ustawy przypadkami, zabronione jest kopiowanie utworów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie. W wypadku ściągania tekstów w ilości jednoznacznie wskazującej na ich kopiowanie, a nie na przeglądanie, Operator ma prawo w każdej chwili zablokować Użytkownikowi dostęp do korzystanie z Serwisu.

7. Zabronione jest przekazywanie do Serwisu Materiałów, Komentarzy, Wypowiedzi, Wpisów lub zamieszczanie opinii na forum internetowym dostępnym w Serwisie zawierających treści sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami. Szczegółowy opis dopuszczonych do publikacji komentarzy i zasad administrowania nimi zawiera Regulamin Forum.

8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Serwisie treści, a w szczególności treści zawartych w Komentarzach, Wypowiedziach lub wpisach na forum internetowym dostępnym w Serwisie, publikowanych w Serwisie automatycznie, bez uprzedniej kontroli przez Operatora.
1) Operator nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i aktualność opublikowanych informacji, nie ponosi również odpowiedzialności za ich ewentualne wykorzystywanie przez Użytkowników dla określonych działań.
2) Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych przez Użytkownika na ich podstawie decyzji.

9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii Serwisu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych. Postanowienia zdania poprzedniego nie dotyczą konsumentów.

10. Minimalne wymagania sprzętowe i programowe umożliwiające korzystanie z Serwisu to dowolne urządzenie elektroniczne z aktualnym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie treści Internetu; minimalne wymagania sprzętowe związane z korzystaniem z Serwisu za pośrednictwem Aplikacji mobilnej wskazane są wskazane zostały w opisie Aplikacji mobilnej zamieszczonym na platformie służącej do pobierania aplikacji przez użytkowników tych platform. Minimalne wymagania techniczne mogą różnić się w zależności od wersji Aplikacji mobilnej.

II. UŻYTKOWNICY

1. Dokonując Rejestracji, Użytkownik oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są prawdziwe.

2. Dokonując Rejestracji, a także bez dokonania Rejestracji każdorazowo w momencie umieszczenia w Serwisie niżej opisanych materiałów z poziomu przeglądarki lub Aplikacji mobilnej, Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie przez Operatora Wizerunku, obok imienia i nazwiska Użytkownika lub obok jego Komentarzy, Materiałów, Wypowiedzi, Wpisów lub opinii na forum dostępnym w Serwisie.

3. W ramach zawartej umowy na korzystanie z Serwisu każdorazowo w momencie umieszczenia w powyższych serwisach Wizerunku z poziomu przeglądarki lub Aplikacji mobilnej, Użytkownik wyraża również zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie Wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem tego Użytkownika przez dowolny podmiot, który uzyskał od Operatora sublicencję na Komentarz, Materiał lub Wypowiedź. Z tytułu rozpowszechniania i udostępnienia Wizerunku Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie.

4. Dokonując Rejestracji, a także korzystając z Serwisu w jakikolwiek inny sposób, Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin, a w szczególności jego postanowienia o charakterze umownym regulujące stosunek między Użytkownikiem a Operatorem oraz zobowiązuje się do przestrzegania prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób, a także do poszanowania dóbr osobistych osób trzecich i Operatora oraz poszanowania dobrych obyczajów.

5. USUNIĘTY.

6. USUNIĘTY.

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika przy Rejestracji, Operator zastrzega sobie prawo ograniczenia Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu do czasu uprawdopodobnienia przez Użytkownika, iż podał on prawdziwe dane. Operator wskaże Użytkownikowi sposób uprawdopodobnienia danych za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

8. Operator zastrzega sobie prawo uprzywilejowania niektórych Użytkowników Zarejestrowanych z Wizerunkiem poprzez np. przyznanie im w pewnym zakresie swobody w redagowaniu i zamieszczaniu Materiałów w Serwisie.

9. Do stosunków między Operatorem a Użytkownikiem stosuje się prawo polskie. Wszelkie spory sądowe rozstrzyga właściwy sąd powszechny.

10. Użytkownik umieszczający w Serwisie jakiekolwiek Materiały oświadcza, iż gwarantuje, że są one w pełni legalne i nie naruszają one ani nie zmierzają do naruszenia, obejścia lub próby obejścia: - powszechnie obowiązującego lub miejscowego prawa, w szczególności nie powodują powstania szkody ani krzywdy u osób trzecich lub instytucji; - postanowień niniejszego Regulaminu; - norm moralno-etycznych, dobrych obyczajów lub zwyczajów - zamieszczanie materiałów nie spełniających w/w przesłanek jest surowo zabronione. Użytkownik oświadcza również, że gwarantuje, iż ma prawo umieścić zamieszczane Materiały w Serwisie i że ich umieszczenie nie spowoduje powstanie wobec Operatora jakichkolwiek roszczeń osób trzecich lub instytucji, ani też nie spowoduje naruszenia przez Operatora przepisów prawa i praw osób trzech lub instytucji. Jeżeli którekolwiek z oświadczeń opisanych w zdaniach poprzednich okaże się nieprawdziwe, niepełne lub nierzetelne i z tego powodu Operator stanie się obiektem postępowania cywilnego, karnego lub administracyjnoprawnego, lub wobec Operatora z odnośnymi roszczeniami wystąpią osoby trzecie lub instytucje, dany Użytkownik natychmiast po zawiadomieniu go przez Operatora spowoduje zwolnienie Operatora z wszelkiej odpowiedzialności za odnośne naruszenia i naprawi Operatorowi, osobom trzecim lub instytucjom wszelką poniesioną szkodę i wszystkie dokonane wydatki w związku z takimi roszczeniami i postępowaniami.

III. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

1. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Serwisu, w szczególności przepisów ustawy Prawo prasowe, przepisów kodeksu cywilnego oraz praw własności intelektualnej, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób niezgodny z dobrymi obyczajami i w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Użytkownikom nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym. Na wypadek naruszenia powyższych zasad Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę i krzywdę.

3. W przypadku naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu przez Użytkownika Operator ma prawo zablokować możliwości przekazywania do Serwisu Materiałów, Komentarzy, Wypowiedzi, Wpisów lub opinii na forum internetowym dostępnym w Serwisie na okres do 1 miesiąca lub pozbawić możliwości korzystania z Serwisu poprzez usunięcie jego konta z Serwisu.

4. Jeżeli naruszenie niniejszego Regulaminu spowoduje wyrządzenie szkody osobie trzeciej, Użytkownik będzie zobowiązany do naprawienia tej szkody. Gdyby osoba ta wystąpiła z roszczeniem wobec Operatora, Użytkownik będzie zobowiązany do zwrotu Operatorowi wszystkich wydatków poniesionych przez niego w celu naprawienia szkody oraz kosztów postępowania sądowego, w tym rzeczywiście poniesionych przez Operatora kosztów zastępstwa procesowego.

IV. USUNIĘTY

V. REGUŁY UDZIELENIA LICENCJI NA MATERIAŁY ZAMIESZCZANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

1. W ramach zawartej umowy na korzystanie z Serwisu każdorazowo w momencie umieszczenia w poniższych serwisach niżej opisanych materiałów z poziomu przeglądarki lub Aplikacji mobilnej, Użytkownik upoważnia Operatora, wraz z prawem do sublicencji, do publikowania w Serwisie www.nto.pl materiałów, artykułów, komentarzy, wpisów lub wypowiedzi oraz do korzystania z przekazanych do serwisu materiałów j.w. na następujących polach eksploatacji (licencja):
* wytwarzanie i zwielokrotnianie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
* wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworu,
* każde publiczne udostępnianie utworu, w tym jego udostępnianie:
- w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
- na jakichkolwiek nośnikach reklamowych w celu promocji Serwisu www.nto.pl, - poprzez emisję w radiu i telewizji, - poprzez publikację w prasie,
- poprzez wyświetlanie lub publikację na jakichkolwiek nośnikach wewnętrznych lub zewnętrznych, w szczególności billboard lub citylight,
- przy pomocy wszystkich technik i technologii telekomunikacyjnych obejmujących m.in. technologie GSM i UMTS, w szczególności poprzez SMS, IVR, WAP, MMS;
- wykorzystanie w innych utworach, w tym w utworach dramatycznych, muzyczno-dramatycznych, choreograficznych, audiowizualnych lub multimedialnych, a także wykorzystania w postaci stanowiącej aranżację, instrumentalizację lub przystosowanie utworu do potrzeb nowego wykonania.

2. Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do każdego utworu odrębnie, z chwilą jego przekazania do Serwisu.

3. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony.

4. Licencja ma charakter niewyłączny.

5. Licencja zostaje udzielona nieodpłatnie.

6. Operatorowi przysługuje prawo do udzielania sublicencji według swego swobodnego uznania.

7. Jeśli Licencjobiorca zgłosi uzasadnione zastrzeżenia dotyczące łamania przez Użytkownika prawa autorskiego lub prasowego Operator może w uzasadnionych przypadkach obciążyć kosztami zadośćuczynienia Użytkownika.

8. Użytkownik gwarantuje, że jest jedynym autorem i producentem materiałów, komentarzy artykułów i wpisów, a także że nie przeniósł na nikogo praw autorskich ani pokrewnych do tych treści. W materiale może występować wizerunek jedynie Użytkownika.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Użytkownik ma prawo utrwalić treść Regulaminu poprzez wydrukowanie, zapisanie na dysku czy innym nośniku w każdym czasie.

2.Operator może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Operatora, a także zmianami w strukturze lub w treści Serwisu lub oferty Operatora. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na łamach Serwisu i zaczną obowiązywać w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkowników o zmianach, w tym poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisu, z powiadomieniem o treści zmian.

3.Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronach Serwisu.

4.Według najlepszej wiedzy Operatora brak jest szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną w ramach Serwisu.

5.Na żądanie, w tym przesłane drogą elektroniczną, Użytkownika lub osoby korzystającej z Serwisu będących właścicielami danych osobowych przetwarzanych przez Operatora w związku ze świadczeniem usług, o których mowa w Regulaminie, osobie tej zostaną przesłane informacje dotyczące ich ochrony lub korzystania z serwisu w sposób anonimowy.

6.Żądanie, o którym mowa w ust. 5 powinno zostać przesłane na adres, w tym elektroniczny, Operatora. Operator bez zbędnej zwłoki udostępni na podany adres elektroniczny informacje na temat ewentualnej możliwości korzystania z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu oraz udostępnianych przez Operatora środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, oraz podmiotu, któremu Operator ewentualnie powierzył przetwarzanie danych osobowych.

7.Wsparcie, pomoc techniczna oraz kontakt ze Operatorem w sprawie funkcjonowania Serwisu Użytkownik może uzyskać pod e-mailem [email protected].

8.Reklamacje, uwagi i zapytania związane z funkcjonowaniem Serwisu należy kierować na adres: [email protected].

9.Wszelkie reklamacje dotyczące treści i funkcjonowania Serwisu kierowane przez Użytkowników rozpatrywane są przez Operatora niezwłocznie, w miarę możliwości nie później niż w terminie 30 dni. O wynikach postępowania reklamacyjnego Spółka zawiadamiać będzie Użytkowników elektronicznie.

10.Umowa na korzystanie z Serwisu z Zarejestrowanym Użytkownikiem zawierana jest przez zarejestrowanie konta Użytkownika.

11.W procesie zawierania umowy na odległość Użytkownik winien podać prawidłowy adres e-mail, na który Spółka wyśle w formie wiadomości e-mail potwierdzenie zawarcia odnośnej umowy wraz z informacjami, o których mowa w art. 12 ust.1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) oraz potwierdzeniem wyrażenia przez Użytkownika zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, o ile taka zgoda została udzielona.

12.Użytkownik będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia w tym za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Umowa zawarta jest w momencie otrzymania przez konsumenta od Spółki stosownego potwierdzenia zawarcia umowy. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia woli przed tym terminem. Treść formularza stanowiącego załącznik do w/w ustawy, uzupełnionego o dane adresata, stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Nadto konsument może dokonać odstąpienia przez wypełnienie i wysłania formularza znajdującego się pod tym linkiem.

13.Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów: a)o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Spółkę o utracie prawa odstąpienia od umowy – w przypadku Umowy zakupu tytułu prasowego. b)w pozostałych przypadkach przewidzianych przepisami art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

14.W zależności od rodzaju umowy zawieranej przez konsumenta ze Spółką , Spółka może z uwagi na naturę oferowanej konsumentowi rzeczy lub usługi: a)wymagać zgody konsumenta na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość; b)wymagać zgody konsumenta na wykonanie usługi w całości przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość; c)wymagać zgody konsumenta na rozpoczęcie świadczenia w postaci dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość.

15.W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy po dokonaniu płatności przez konsumenta płatność tytułem zwrotu zostanie przesłana w terminie 14 dni kalendarzowych w taki sam sposób w jaki dokonano płatności, a w przypadku braku możliwości takiej zwrotnej płatności – przekazem pocztowym, chyba że Spółka ustali z konsumentem inny sposób zwrotu pieniędzy.

16.Jeżeli konsument żąda rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na tą usługę, a następnie konsument odstąpi skutecznie od takiej umowy, konsument zobowiązany będzie zapłacić Wydawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której konsument odstąpił skutecznie od umowy.

17.Każdy Użytkownik może zaprzestać korzystania z usług świadczonych przez Operatora w zakresie korzystania z Serwisu w każdym czasie opuszczając strony Serwisu. Użytkownik Zarejestrowany może rozwiązać umowę o korzystanie z Serwisu w każdym czasie dokonując wyrejestrowania konta Użytkownika lub wypowiadając umowę na korzystanie z Serwisu.

18.Umowa na korzystanie z Serwisu zawierana jest z Zarejestrowanym Użytkownikiem na czas nieoznaczony, nie dłuższy jednak niż do dnia wyrejestrowania konta Użytkownika w Serwisie, a każda ze stron może ją rozwiązać z czternastodniowym okresem wypowiedzenia. Umowa ulega rozwiązaniu zawsze z momentem wyrejestrowania konta Użytkownika w Serwisie.

19.Zarejestrowani Użytkownicy powiadamiani są o zmianie Regulaminu również mailem i mają 14 dni od dnia powiadomienia na rozwiązanie umowy na korzystanie z Serwisu przez likwidację Konta Użytkownika lub wypowiedzenie w terminie wskazanym w Regulaminie, jeżeli nie wyrażają zgody na zmiany. Zapis zdania powyższego nie ma zastosowania do ewentualnych zmian treści Załącznika nr 1 do niniejszego Regulaminu, w zakresie, w jakim zmiany te nie ograniczają praw i nie zwiększają obowiązków Użytkowników.

20.Postanowienia ust.12 – 14 powyżej pozostają bez wpływu na udzielenie licencji Operatorowi przez Użytkownika.  

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) ADRESAT „Pro Media” Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, 45-086 Opole ul. Powstańców Śląskich 9
TREŚĆ OŚWIADCZENIA - Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) - Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) - Imię i nazwisko konsumenta(-ów) - Adres konsumenta(-ów) - Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) - Data  

Załącznik nr 1 do Regulaminu Serwisu www.nto.pl Lista aplikacji mobilnych Android Nowa Trybuna Opolska - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mecom.nto.pl Lista aplikacji mobilnych iOS nto.pl - https://itunes.apple.com/pl/app/nto.pl/id450132567?mt=8  

Załącznik nr 2A do Regulaminu Serwisu www.nto.pl Stosownie do treści art. 12 ust. 1 oraz art. 21 ust.1 w zw. z art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U. z dnia 24.06.2014r. poz. 827), dalej jako „Ustawa”, udziela się konsumentowi, który ma zamiar skorzystać oraz konsumentowi, który skorzystał z oferty „Pro Media” Sp. z o.o. w Opolu na pobranie za pośrednictwem platformy App Store treści cyfrowej w postaci aplikacji mobilnej nto.pl („aplikacja mobilna”) lub na skorzystanie z usług , które mogą być dostępne za pośrednictwem tej aplikacji mobilnej następujących informacji:

1) Przedmiotem świadczenia jest udzielenie klientowi licencji na korzystanie z aplikacji mobilnej za pośrednictwem platformy App Store lub świadczenie usług, które mogą być dostępne za pośrednictwem tej aplikacji mobilnej.

2) Dostawcą treści cyfrowej w postaci aplikacji mobilnej oraz dostawcą ewentualnych dodatkowych usług dostępnych za pośrednictwem tej aplikacji mobilnej jest Pro Media” Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, 45-086 Opole ul. Powstańców Śląskich 9, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 30307, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.000.000,00 PLN, NIP 754-033-52-45, tel. (077) 443 25 00, e-mail. [email protected] (dalej jako „dostawca”).

3) W sprawach dotyczących zakupu licencji do aplikacji lub świadczenia ewentualnych dodatkowych usług dostępnych za pośrednictwem tej aplikacji mobilnej za pośrednictwem sklepu App Store (w tym w sprawach reklamacji), klient powinien kontaktować się w pierwszej kolejności ze sklepem App Store. Dopiero w przypadku, gdyby taki kontakt okazał się niemożliwy lub prawa klienta nie zostałyby zrealizowane zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami, klient powinien się kontaktować z dostawcą za pomocą adresu e-mail: [email protected], nr tel. (077) 443 25 00 lub pisemnie na adres wskazany w pkt 2) powyżej.

4) Łączna cena zakupu licencji do aplikacji z podatkiem VAT wskazana jest w widocznym miejscu sklepu App Store. Łączna cena zakupu ewentualnych dodatkowych usług dostępnych za pośrednictwem aplikacji mobilnej z podatkiem VAT wskazana jest w widocznym miejscu aplikacji mobilnej. Dostawca nie przewiduje pobierania od klienta żadnych dodatkowych opłat.

5) Płatność za nabycie aplikacji lub ewentualnych dodatkowych usług dostępnych za pośrednictwem aplikacji mobilnej nastąpić może wyłącznie za pośrednictwem sklep App Store, na zasadach w tym sklepie obowiązujących.

6) Aplikacja i usługi dodatkowe dostępne za pośrednictwem aplikacji mobilnej zostają udostępniona klientowi wyłącznie za pośrednictwem sklepu App Store.

7) W przypadku jeżeli konsument przed zawarciem umowy zgodził się na spełnienie świadczenia w całości przed upływem okresu, o którym mowa w pkt 8 i konsument traci prawo odstąpienia od umowy. Konsument traci także prawo odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8) Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy, o ile koszty te wskazano w niniejszej informacji. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą, a konsumentowi zwracana jest cena zakupu. Odstąpienia można dokonać składając oświadczenie woli o odstąpieniu do sklepu App Store, zgodnie z przewidzianym w tym sklepie procedurą. W przypadku gdyby taki kontakt okazał się niemożliwy lub prawa klienta nie zostałyby zrealizowane zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu do dostawcy, w tym przez wysłanie wypełnionego formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy. W związku z odstąpieniem od umowy klient nie ponosi kosztów zwrotu świadczenia. Jeżeli na wyraźne żądanie konsumenta wykonywanie usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a następnie konsument skutecznie wykona prawo do odstąpienia od umowy, konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

9) Dostawca zobowiązuje się, że aplikacja wolna jest od wad. W związku z charakterem świadczenia, nie przewiduje się udzielenia na nie gwarancji ani usług posprzedażnych.

10) W związku ze świadczeniem dostawca nie przystąpił do żadnego kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

11) Umowa ma charakter jednorazowego świadczenia, chyba że co innego wynika z treści udostępnionej klientowi przy zakupie danej usługi w ramach aplikacji mobilnej. Strony mają prawo do rozwiązania umowy w przypadkach przewidzianych prawem. Umowa nie przewiduje minimalnego trwania obowiązków konsumenta.

12) Dostawca informuje o możliwości rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez konsumenta przez skorzystanie z Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Zasady skorzystania z tych sądów znaleźć można m.in. na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php .

13) Dostawca nie przewiduje żadnych szczególnych środków ochrony treści cyfrowych. Dostawca nie przewiduje żadnych mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem.  

Załącznik nr 2B do Regulaminu Serwisu www.nto.pl
Stosownie do treści art. 12 ust. 1 oraz art. 21 ust.1 w zw. z art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U. z dnia 24.06.2014r. poz. 827), dalej jako „Ustawa”, udziela się konsumentowi, który ma zamiar skorzystać oraz konsumentowi, który skorzystał z oferty „Pro Media” Sp. z o.o. w Opolu na pobranie za pośrednictwem platformy Google Play treści cyfrowej w postaci aplikacji mobilnej Nowa Trybuna Opolska („aplikacja mobilna”) lub na skorzystanie z usług , które mogą być dostępne za pośrednictwem tej aplikacji mobilnej następujących informacji:

1) Przedmiotem świadczenia jest udzielenie klientowi licencji na korzystanie z aplikacji mobilnej za pośrednictwem platformy Google Play lub świadczenie usług, które mogą być dostępne za pośrednictwem tej aplikacji mobilnej.

2) Dostawcą treści cyfrowej w postaci aplikacji mobilnej oraz dostawcą ewentualnych dodatkowych usług dostępnych za pośrednictwem tej aplikacji mobilnej jest „Pro Media” Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, 45-086 Opole ul. Powstańców Śląskich 9, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 30307, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.000.000,00 PLN, NIP 754-033-52-45, tel. (077) 443 25 00, e-mail. [email protected] (dalej jako „dostawca”).

3) W sprawach dotyczących zakupu licencji do aplikacji lub świadczenia ewentualnych dodatkowych usług dostępnych za pośrednictwem tej aplikacji mobilnej za pośrednictwem sklepu Google Play (w tym w sprawach reklamacji), klient powinien kontaktować się w pierwszej kolejności ze sklepem Google Play. Dopiero w przypadku, gdyby taki kontakt okazał się niemożliwy lub prawa klienta nie zostałyby zrealizowane zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami, klient powinien się kontaktować z dostawcą za pomocą adresu e-mail: [email protected], nr tel. (077) 443 25 00 lub pisemnie na adres wskazany w pkt 2) powyżej.

4) Łączna cena zakupu licencji do aplikacji z podatkiem VAT wskazana jest w widocznym miejscu sklepu Google Play. Łączna cena zakupu ewentualnych dodatkowych usług dostępnych za pośrednictwem aplikacji mobilnej z podatkiem VAT wskazana jest w widocznym miejscu aplikacji mobilnej. Dostawca nie przewiduje pobierania od klienta żadnych dodatkowych opłat.

5) Płatność za nabycie aplikacji lub ewentualnych dodatkowych usług dostępnych za pośrednictwem aplikacji mobilnej nastąpić może wyłącznie za pośrednictwem sklep Google Play, na zasadach w tym sklepie obowiązujących.

6) Aplikacja i usługi dodatkowe dostępne za pośrednictwem aplikacji mobilnej zostają udostępnione klientowi wyłącznie za pośrednictwem sklepu Google Play.

7) W przypadku jeżeli konsument przed zawarciem umowy zgodził się na spełnienie świadczenia w całości przed upływem okresu, o którym mowa w pkt 8 i konsument traci prawo odstąpienia od umowy. Konsument traci także prawo odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go o utracie prawa odstąpienia od umowy.

8) W przypadku innym niż opisany w pkt 7 powyżej, konsument może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy, o ile koszty te wskazano w niniejszej informacji. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia umowa uważana jest za niezawartą, a konsumentowi zwracana jest cena zakupu. Odstąpienia można dokonać składając oświadczenie woli o odstąpieniu do sklepu Google Play, zgodnie z przewidzianym w tym sklepie procedurą. W przypadku gdyby taki kontakt okazał się niemożliwy lub prawa klienta nie zostałyby zrealizowane zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami, klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu do dostawcy, w tym przez wysłanie wypełnionego formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy. W związku z odstąpieniem od umowy klient nie ponosi kosztów zwrotu świadczenia. Jeżeli na wyraźne żądanie konsumenta wykonywanie usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a następnie konsument skutecznie wykona prawo do odstąpienia od umowy, konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

9) Dostawca zobowiązuje się, że aplikacja wolna jest od wad. W związku z charakterem świadczenia, nie przewiduje się udzielenia na nie gwarancji ani usług posprzedażnych.

10) W związku ze świadczeniem dostawca nie przystąpił do żadnego kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

11) Umowa ma charakter jednorazowego świadczenia, chyba że co innego wynika z treści udostępnionej klientowi przy zakupie danej usługi w ramach aplikacji mobilnej. Strony mają prawo do rozwiązania umowy w przypadkach przewidzianych prawem. Umowa nie przewiduje minimalnego trwania obowiązków konsumenta.

12) Dostawca informuje o możliwości rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez konsumenta przez skorzystanie z Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Zasady skorzystania z tych sądów znaleźć można m.in. na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php .

13) Dostawca nie przewiduje żadnych szczególnych środków ochrony treści cyfrowych. Dostawca nie przewiduje żadnych mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI DOSTĘPU DO PŁATNYCH TREŚCI SERWISU NTO.PL
I. Definicje
Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
1.Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dostępu do płatnych treści Serwisu nto.pl.
2.Operator Usługi - Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
3.Usługa – świadczona przez Operatora Usługi drogą elektroniczną usługa udostępniania Użytkownikom Treści płatnych.
4.Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która korzysta z Usługi.
5.Konsument - osoba fizyczna korzystająca z Usługi w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6.Treść płatna - Części Serwisu nto.pl, do których dostęp możliwy jest wyłącznie na zasadach opisanych w Regulaminie. Treścią płatną Serwisu nto.pl są również udostępniane w ramach Serwisu nto.pl przez Operatora Serwisu nto.pl wydania tytułów prasowych w formie plików PDF.
7.Serwis nto.pl - serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.nto.pl/ , którego operatorem jest „Pro Media” Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, 45-086 Opole ul. Powstańców Śląskich 9, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 30307, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.000.000,00 PLN, NIP 754-033-52-45, tel. (077) 443 25 00 („Operator Serwisu nto.pl”).
8.Regulamin Serwisu nto.pl - regulamin Serwisu nto.pl dostępny na stronie […].
9.Płatność SMS - określenie używane do opisania dwóch niezależnych transakcji na mocy których dochodzi najpierw do zawarcia odrębnej i niezależnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a jego operatorem telekomunikacyjnym w zakresie wysłania przez Użytkownika na wskazany numer SMS o podwyższonej opłacie w zamian za co Użytkownik otrzymuje na swoje urządzenie telekomunikacyjne ciąg znaków (kod aktywacyjny), a w drugiej kolejności Użytkownik zawiera umowę ze Operatorem Serwisu na skorzystanie z danej usługi w zamian za wpisanie w miejscu do tego przeznaczonym w Serwisie nto.pl otrzymanego wcześniej kodu aktywacyjnego (umowa zamiany).
10.Strona Usługi – strona internetowa pod adresem […], na której publikowany jest Regulamin i zmiany do Regulaminu.
II. Nabycie prawa przeglądania Treści płatnych
1.Korzystanie przez Użytkownika z Treści płatnych, w tym do pobrania wydań tytułów prasowych wydawanych przez Operatora Serwisu nto.pl udostępnianych w formacie PDF aktualnych (dalej jako „Wydanie Bieżące”) lub wydanych wcześniej (dalej (dalej jako „Archiwum”) wymaga wniesienia opłaty lub spełnienia innych warunków wskazanych w Regulaminie. W zależność od rodzaju wybranej Usługi i wysokości wniesionej opłaty Użytkownik może uzyskać prawo do:
ojednorazowego dostępu do Treści płatnych w formie pojedynczych artykułów i/lub sekcji Serwisu nto.pl bez prawa do pobierania wydań tytułów prasowych wydawanych przez Operatora Serwisu nto.pl udostępnianych w formacie PDF (dalej jako „dostęp jednorazowy”);
oczasowego dostępu do Treści płatnych w formie pojedynczych artykułów lub sekcji Serwisu nto.pl bez prawa do pobierania wydań tytułów prasowych wydawanych przez Operatora Serwisu nto.pl udostępnianych w formacie PDF (dalej jako „dostęp czasowy”);
oczasowego dostępu do Treści płatnych w formie pojedynczych artykułów lub sekcji Serwisu nto.pl lub wszystkich sekcji albo treści w Serwisie nto.pl z prawem do pobierania aktualnych wydań tytułów prasowych wydawanych przez Operatora Serwisu nto.pl udostępnianych w formacie PDF i udostępnianych w ramach Serwisu nto.pl przez okres trwania dostępu oraz Archiwum (dalej jako „dostęp czasowy z prawem do pobierania aktualnych wydań i Archiwum”);
2.Nabycie prawa na korzystanie z Treści płatnych następuje w chwili aktywacji dostępu do Treści płatnych.
3.Aktywacja dostępu następuje w momencie:
owpisania kodu otrzymanego przez SMS (w przypadku Płatności SMS) lub
ow momencie wpisania przez Użytkownika w Serwisie nto.pl otrzymanego kodu, który wysyłany jest przez Operatora Usługi na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas rejestracji do Użytkownika po uznaniu na rachunku Operatora ceny za daną usługę lub
ow momencie wpisania przez Użytkownika w serwisie kodu, który Użytkownik uzyskał w inny, zgodny z prawem sposób (np. w ramach promocji organizowanej przez Operatora Usługi lub Operatora Serwisu nto.pl).
4.Operator Usługi umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Treści płatnych w ramach stałego dostępu przez określony czas wskazany w Serwisie nto.pl (dostęp na czas określony) lub jednorazowo do określonej części Serwisu nto.pl (dostęp jednorazowy). Dostęp na czas określony udzielany jest na czas od chwili aktywacji dostępu do momentu upływu czasu, na który dostęp został udzielony. Dostęp jednorazowy udzielany jest od chwili aktywacji dostępu do chwili opuszczenia przez Użytkownika części Serwisu nto.pl z Treścią płatną, w tym również przez zamknięcie przeglądarki internetowej lub wyłączenie komputera lub urządzenia, na którym zainstalowana jest przeglądarka internetowa (w tym również wyczyszczenia plików cookies). W przypadku jeżeli dostęp jednorazowy nie zostanie aktywowany w terminie 72 godzin od daty otrzymania kodu aktywacyjnego, kod aktywacyjny traci swoją ważność i dostęp do Treści płatnych z jego wykorzystaniem nie będzie możliwy. Jeden kod pozwala na jednoczesne korzystanie z Treści płatnych wyłącznie przez jedną osobę.
5.Operator Usługi umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Treści płatnych w ramach dostępu na czas określony trwającego odpowiednio (wg wyboru Użytkownika lub zgodnie z posiadanym kodem dostępu): okres podany w minutach, godzinach, dniach lub poprzez wskazanie określonej daty lub godziny, zwanego dalej Czasem Dostępu.
6.Operator Usługi samodzielnie podejmuje decyzje, które wydania tytułów prasowych udostępnia w ramach Serwisu nto.pl, zarówno w zakresie wydań bieżących, jak i Archiwum.
7.Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Treści płatnych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku własnego.
8.Umowa o świadczenie Usługi może być rozwiązana przez Użytkownika w trybie natychmiastowym w przypadku zmiany zasad korzystania z Treści płatnych mających wpływ na sposób lub zakres takiego korzystania przez Użytkownika odnośnie już wykupionego dostępu. W takiej sytuacji Operator Usługi zwróci Użytkownikowi proporcjonalną część ceny za niewykorzystany okres czasu.
III. Procedura uzyskiwania dostępu do Treści płatnych przez Użytkownika
1.W celu uzyskania dostępu do Treści płatnych Użytkownik rejestruje się, zapoznaje się z Regulaminem, akceptuje go, a następnie składa zamówienie na dostęp do Treści płatnych w sposób określony na stronie Serwisu nto.pl. Uzyskanie dostępu jednorazowego nie wymaga rejestracji przez Użytkownika w pozostałym zakresie zastosowanie ma zdanie poprzedzające.
2.Operator Serwisu nto.pl dokonuje rejestracji Użytkownika. W celu korzystania z Treści płatnych Użytkownik posługuje się identyfikatorem (adresem e-mail) i indywidualnym hasłem dostępu, chyba że dla korzystania z Treści płatnych przewiduje się posługiwanie się wyłącznie hasłem dostępu.
3.Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia prawidłowego zabezpieczenia identyfikatora i hasła przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność.
4.Dostęp do Treści płatnych można uzyskać także, wysyłając SMS Premium pod nr podany w Serwisie nto.pl i wpisując następnie uzyskany kod.
5.Użytkownik zawierający umowę o świadczenie Usługi w ramach czasowego dostępu, może ją wypowiedzieć w każdym czasie. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Użytkownika, który nie jest Konsumentem, Użytkownik nie ma prawa do żądania zwrotu wniesionej opłaty w żadnej części. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Użytkownika, który jest Konsumentem, Użytkownik ma prawa do żądania zwrotu wniesionej opłaty proporcjonalnie za niewykorzystany okres czasu, jeżeli do wypowiedzenia umowy doszło z powodów, za które odpowiedzialność ponosi Operator Usługi.
6.Umowa o świadczenie Usługi może zostać rozwiązana przez Operatora Usługi z 24-godzinnym okresem wypowiedzenia. Użytkownik ma prawa do żądania zwrotu wniesionej opłaty proporcjonalnie za niewykorzystany okres czasu, jeżeli do wypowiedzenia umowy doszło z powodów, za które odpowiedzialność ponosi Operator Usługi.
7.Jeżeli Użytkownik zawierając umowę o świadczenie Usługi uzyskał rabat, a następnie rozwiązuje umowę przed upływem okresu na jaki została zawarta, przyznany Użytkownikowi rabat traci ważność, a Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty Operatorowi Usługi kwoty odpowiadającej różnicy pomiędzy wynagrodzeniem cennikowym a wynagrodzeniem uwzględniającym przyznany rabat, chyba że do rozwiązania umowy doszło z przyczyn za któr odpowiedzialności ponosi Operator Usługi.
8.Operator Usługi lub Operator Serwisu nto.pl może wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia dostępu do Treści płatnych, w szczególności tzw. „fingerprinting”, (tj. zbieranie danych o konfiguracji sprzętowej i przeglądarce internetowej Użytkownika, zgodnie z obowiązująca w Serwisie nto.pl Polityką Prywatności) w celu uniemożliwienia Użytkownikom wielokrotnej rejestracji w celu uzyskania dostępu do udostępnionych nieodpłatnie Treści płatnych.
IV. Opłaty za korzystanie z Treści płatnych Operatora
1.Korzystanie z Treści płatnych wymaga uiszczenia opłaty. Wysokość opłaty za korzystanie z Treści płatnych określa aktualny cennik dostępny na tutaj. Opłata nie podlega zwrotowi w wypadku zablokowania dostępu Użytkownika do Treści płatnych zgodnie z warunkami Regulaminu Serwisu nto.pl i postanowieniami niniejszego Regulaminu. Operatowi Usługi przysługuje prawo zmiany cennika w każdym czasie, jednak bez wpływu na prawa już nabyte. Zmiany obowiązują od dnia ich opublikowania na Stronach Usługi, z zastrzeżeniem że nie dotyczą okresów dostępu opłaconego przed dokonaniem zmian.
2.Opłaty za korzystanie z Treści płatnych można dokonując płatności online postępując zgodnie z instrukcją podaną w Serwisie nto.pl za pośrednictwem operatora płatności wskazanego w treści Serwisu i zgodnie z regulaminem obowiązującym u tego operatora.
V. Procedura uzyskiwania dostępu do Treści płatnych Operatora poprzez rejestrację w Serwisie SMS
1.W celu uzyskania dostępu do Internetowego Treści płatnych Operatora Klient korzysta z Serwisu SMS. Serwis SMS dostępny jest dla Klientów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2.W ramach Serwisu SMS oferowana jest usługa polegająca na przyjmowaniu od Klientów wiadomości SMS dotyczących uzyskania dostępu do Treści płatnych Operatora.
3.Korzystać z Serwisu SMS może każda osoba uprawniona do użytkowania telefonu w sieci komórkowej Operatorów GSM.
4.Korzystać z Treści płatnych Operatora może każda osoba, która zarejestruje się w Serwisie Internetowym, na którym udostępnione są dane Treści płatnych Operatora. Uzyskanie dostępu jednorazowego nie wymaga rejestracji przez Użytkownika.
5.Aby uzyskać dostęp do Treści płatnych Operatora należy po zalogowaniu do Serwisu Internetowego tych Treści płatnych Operatora, wiadomość SMS o treści wskazanej każdorazowo na Stronie Internetowej danego Magazynu pod numer Premium 72355 z telefonu komórkowego, do użytkowania którego jest się uprawnionym.
6.W odpowiedzi na pochodzący od Klienta SMS Premium, zostanie wysłany na ten numer telefonu kod uaktywniający dostęp do danych Treści płatnych Operatora, który należy wpisać w podane pole. Kod ten uaktywnia dostęp do serwisu danych Treści płatnych Operatora.
7.Klient jest zobowiązany do zapewnienia prawidłowego zabezpieczenia kodu przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich i ponosi z tego tytułu wobec Operatora odpowiedzialność.
8.W wyniku wysłania SMS Premium pod właściwy numer wskazany w pkt 5 powyżej Klient uzyskuje dostęp do Treści płatnych Operatora umożliwiający mu przeglądanie zawartych tam materiałów przez czas określony lub jednorazowo, na warunkach wskazanych w pkt. I.4 powyżej.
9.Warunkiem uzyskania dostępu do Treści płatnych Operatora jest wpisanie przez Klienta nazwy użytkownika oraz hasła na stronie Serwisu Internetowego właściwych Treści płatnych Operatora, przed upływem 3 dni od wysłania mu informacji o możliwości korzystania z Treści płatnych Operatora.
10.Uzyskane przez Klienta hasło umożliwiające dostęp do Treści płatnych Operatora wygasa:
ow przypadku nie wpisania kodu dostępu na stronie umożliwiającej dostęp do danych Treści płatnych Operatora przed upływem 3 dni od uaktywnienia go Klientowi,
opo upływie Czasu Dostępu, jeżeli dostęp był dostępem na czas określony,
opo opuszczeniu przez Użytkownika części Serwisu z Treścią płatną Operatora, w tym również przez zamknięcie przeglądarki internetowej lub wyłączenie komputera lub urządzenia, na którym zainstalowana jest przeglądarka internetowa, jeżeli dostęp był jednorazowy.
11.Opłata za wysłanie SMS pod numer wskazany w pkt 5 powyżej wynosi odpowiednio 2,46 zł brutto, tj. wraz z podatkiem VAT we wszystkich sieciach telefonii komórkowej. Opłata za wysłanie SMS pod numer wskazany w pkt 5 powyżej nie podlega zwrotowi w żadnym wypadku. Faktury dla Klienta za wysłanie SMS wystawia bezpośrednio Operator GSM za usługi świadczone w ramach działalności telekomunikacyjnej.
12.Postanowienia niniejszego punktu nie dotyczą Internetowych Wydań Magazynów, do których dostęp przyznawany jest zawsze nieodpłatnie.
VI. Reklamacje dotyczące korzystania z Treści płatnych
1.Reklamacje dotyczące sposobu i jakości korzystania z Treści płatnych Użytkownik zobowiązany jest zgłaszać Operatorowi Usługi pocztą elektroniczną na adres [email protected] nie później niż w ciągu jednego dnia roboczego licząc od dnia wystąpienia nieprawidłowości w korzystaniu z Treści płatnych.
2.Reklamacja powinna wskazywać nieprawidłowości w realizacji dostępu do Treści płatnych.
3.Operator Usługi zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych.
VII. Przerwa techniczna
1.Operator Usługi oraz Operator serwisu nto.pl jest uprawniony do czasowej przerwy w udostępnianiu Treści płatnych, z przyczyn technicznych. Operator Usługi oraz Operator serwisu nto.pl dołoży najwyższej staranności, aby wskazane wyżej przerwy miały miejsce w godzinach nocnych, lub i trwały możliwie najkrócej.
2.W przypadku, gdy przerwa w dostępie do Treści płatnych jest dłuższa niż 4 godziny jednorazowo, Operator Usługi na wniosek Użytkownika zobowiązuje się do przedłużenia dostępu i umożliwienia dodatkowego dostępu w wymiarze proporcjonalnym do okresu braku możliwości korzystania z Treści płatnych przez Użytkownika. Nie ogranicza to praw przysługujących Użytkownikowi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
VIII. Uprawnienie do odstąpienia umowy przez Użytkownika będącego Konsumentem
1.Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia w tym za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia woli przed tym terminem. Treść formularza stanowiącego załącznik do w/w ustawy, uzupełnionego o dane adresata, stanowi załącznik do Regulaminu i dostępna jest tutaj [link to PDF document].

2.Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów:

a)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
c)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
d)o świadczenie usług, jeżeli Operator Usługi wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Operatora Usługi utraci prawo odstąpienia od umowy,
e)o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
f)o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Operatora Usługi o utracie prawa odstąpienia od umowy,
g)w pozostałych przypadkach przewidzianych w mających zastosowanie przepisach prawa.

3.W zależności od rodzaju umowy zawieranej przez Konsumenta z Operatorem Usługi, Operator Usługi może z uwagi na naturę oferowanej Konsumentowi rzeczy lub usługi:
a)wymagać zgody Konsumenta na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość;
b)wymagać zgody Konsumenta na wykonanie usługi w całości przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość;
c)wymagać zgody Konsumenta na rozpoczęcie świadczenia w postaci dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość.
IX. Dane osobowe
1.Dane osobowe Użytkowników podawane podczas zawierania umowy o świadczenie Usługi są przetwarzane przez Operatora Usługi wyłącznie w celu realizacji Usługi (w tym w celu ewentualnego nawiązania kontaktu z Użytkownikiem).

2.Jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę dane osobowe Użytkowników mogą być również przetwarzane w szeroko rozumianych celach marketingowych towarów i usług własnych Operatora Usługi, a także partnerów Operatora Usługi. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele marketingowe jest dobrowolne.

3.Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników są przetwarzane przez Operatora Usługi działającą jako administrator danych osobowych. Użytkownik dysponuje prawem dostępu i wnoszenia poprawek do swoich danych osobowych oraz do wyrażenia sprzeciwu co do ich przetwarzana i żądania zaprzestania ich przetwarzania w ogóle, co jednak wiązać się może z niemożliwością realizacji Usług lub innych uprawnień przewidzianych niniejszym Regulaminem. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia Usługi.

4.Użytkownik może wyrazić osobną zgodę na otrzymywanie od Operatora Usługi oraz podmiotów współpracujących z Operatora Usługi na podany adres email informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda ta może być w każdym czasie wycofana.

5.Użytkownik może wyrazić osobną zgodę na kontakt telefoniczny ze strony Operatora Usługi na wskazany numer telefonu w szeroko rozumianych celach marketingowych, również przy wykorzystaniu systemów automatycznych, w tym w celu przekazaniu informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda ta może być w każdym czasie wycofana.

Redakcja

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.