Zostawiasz auto u mechanika, sprawdź jakie masz prawa

Czytaj dalej
Fot. 123rf
Regina Skibińskawszystko o samochodach

Zostawiasz auto u mechanika, sprawdź jakie masz prawa

Regina Skibińskawszystko o samochodach

Jeśli w warsztacie dojdzie do uszkodzeń albo kradzieży samochodu, mechanik powinien naprawić szkodę. Warto też wiedzieć, że serwis ponosi odpowiedzialność za źle wykonaną naprawę auta.

Uszkodzenie lakieru, kradzież auta, uszkodzenia blachy po opadach gradu - u mechanika może dojść do szkód, mimo że celem jest coś przeciwnego, czyli naprawa samochodu.

Oddanie samochodu do naprawy oznacza zawarcie umowy mieszanej, do której mają zastosowanie przepisy regulujące umowę o dzieło i umowę przechowania. Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 25 listopada 2004 roku, sygn. akt V CK 234/04. Ma to skutki dla odpowiedzialności mechanika za pozostawiony u niego pojazd.

Umowa nie musi być pisemna, rzadko kto zawiera z mechanikiem umowy na piśmie, a udowodnić zawarcie umowy można na różne sposoby, np. przytaczając korespondencję e-mailową czy powołując świadków. Na wypadek, gdyby doszło do szkody, warto zachować wszystkie dokumenty, np. protokół przyjęcia samochodu do warsztatu, który wskazuje, jakie uszkodzenia miało auto w momencie, gdy oddawaliśmy je do mechanika. Dokument ten może być też przydatny w razie błędów w realizacji usługi, naprawy innych części niż ustalone czy opóźnienia w wykonaniu usługi. W przypadku dochodzenia roszczeń z powodu szkód w aucie przydatna jest też dokumentacja fotograficzna.

Mechanik nie ma prawa żądać od właściciela samochodu zapłaty ceny wyższej niż umówiona, wyjąwszy sytuację, gdy przyjmując auto do naprawy nie mógł przewidzieć konieczności przeprowadzenia dodatkowych prac. Nawet wtedy jednak nowa cena i zakres prac powinny zostać ustalone z osobą zlecającą naprawę.

W przypadku wadliwego wykonania usługi klient, który od razu dostrzeże wady, może odmówić odbioru auta do czasu, aż serwis dobrze wykona usługę. Jeżeli wady są istotne i uniemożliwiają korzystanie z pojazdu, to właściciel auta może odstąpić od umowy i zażądać zwrotu całości zapłaconej kwoty. W przypadku nieistotnych wad można żądać odpowiedniego obniżenia ceny usługi.

Mechanik ma obowiązek naprawić albo wymienić zepsutą część, ale do tego jego obowiązki się nie ograniczają. Musi też zadbać o stan techniczny samochodu i nie dopuścić do kradzieży. Serwis odpowiada za szkody, do których doszło w jego warsztacie.

Zgodnie z art. 355 ust. 2 kodeksu cywilnego mechanik ma obowiązek dochowania należytej staranności przy uwzględnieniu zawodowego charakteru działalności. Z kolei w myśl art. 471 k.c. w razie szkody obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi on odpowiedzialności.

Jeżeli mechanik bądź serwis ma polisę OC za szkody w rzeczach ruchomych znajdujących się w pieczy i pod kontrolą, odszkodowania można dochodzić od ubezpieczyciela.

Autorka: Regina Skibińska

Regina Skibińskawszystko o samochodach

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.